Tekninen lautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Vuokratun LPA-tontin Vanhakoivisto 609-43-130-5 myyminen

PRIDno-2020-1218

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tontin Vanhakoivisto 609-43-130-5 vuokralainen, Porin Rauhanyhdistys ry, on pyytänyt saada ostaa tontti kesken vuokrakauden. Tontin vuokrasopimus on voimassa 31.12.2040 saakka. Asiasta on neuvoteltu puhelimitse Porin Rauhanyhdistyksen edustajan kanssa vuonna 2018 useaan otteeseen, ja tontin myyntihinnaksi on joulukuussa 2019 ilmoitettu 53.368 €. Vuokralainen on ollut tyytymätön ilmoitettuun tontin hintaan, ja jättänyt liitteenä olevan ostotarjouksen. 

Tontti on osoitettu asemakaavassa LPA-merkinnällä autopaikkojen korttelialueeksi, eikä sille ole osoitettu rakennusoikeutta. Tontin pinta-ala on 2984 m².

Vuokrasopimuksen laatimishetkellä 1.12.2010 tontin arvoksi on määritelty silloisen voimassaolevan asuinpientalotonttihinnaston mukaisesti 14,40 €/m² eli 42969 €, josta vuokra on sopimuksen laatimishetkellä ollut 5 prosenttia. Sittemmin vuokra on vuosittain noussut elinkustannusindeksin nousun mukaisesti. Nykyinen vuoden 2020 elinkustannusindeksillä korjattu omakotitonttien hinnoittelu Vanha-Koiviston alueella on 36.14 €/m². 

LPA-tontti palvelee viereistä Y-tontin käyttöä mahdollistaen tontin tehokkaamman rakentumisen autopaikkojen sijaitessa viereisellä tontilla. Koska LPA tontille ei ole osoitettu rakennusoikeutta, voidaan tontin hinnoittelu ensimmäisen vuokrasopimuksen hinnoitteluperusteesta poiketen huojentaa siten, että tontin yksikköhintana sovelletaan puolet omakotitonttien kaupunginosakohtaisesta hinnoittelusta, ollen 18,07 €/m², mikä vastaa myös LPA-tonttien keskimääräistä hinnoittelua Porissa. Tällöin kauppahinnaksi vuoden 2019 elinkustannusindeksin mukaisesti muodostuu 53.920 euroa. Hintaperuste on sama kuin joulukuussa ilmoitetussa ostohinnassa, mutta indeksinä on käytetty vuoden 2019 keskihintaindeksiä, josta johtuen ostohinta on noussut joulukuussa ilmoitetusta.

Rauhanyhdistyksen aikakaaviona esitetty tontin luovutus kuvaa pääpiirteissään tontin luovutusprosessia. Asemakaavoituksella maankäyttöä kehitetään, ja mikäli kaavaprosessi käynnistyy yksityisestä intressistä, on käytäntönä, että vireillepanija maksaa kaavamuutoksen laatimisesta aiheutuneen työn kustannuksen. Luovutus voi LPA-tonteilla tapahtua joko vuokraamalla tai myymällä voimassa olevaan hinnoitteluun perustuen ja luovutuksen saaja kunnostaa luovutetun tontin vastaamaan omaa tarvettaan. Tontit voidaan lähtökohtaisesti myydä kesken vuokrakauden luovutushetkellä voimassaolevan hinnoittelun mukaisesti. 

Infran kunnossapidon lausunto yhdistyksen ehdotukseen puiston hoidosta:

Louhenpuisto ja Louhenpuisto I ovat metsäpuistoja ja ovat sen mukaisessa hoitotasossa. Näemme, että asian tulee jatkossakin olla niin, metsäalueet ovat tärkeä osa monipuolisempaa luontoa kaupunkikuvassa. Näin ollen emme näe tarvetta Rauhanyhdistyksen aloitteeseen kokonaisen puiston hoidon haltuunotosta.

Yhdistys voi ja sen kuuluu edelleen hoitaa hallussaan olevan alueen kohdalla olevaa katu- tai puistoviheralueen siisteyttä kolmen metrin verran alueen rajasta viheralueelle päin kuten muidenkin kiinteistöjen kohdaltaan.  (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 10 §  Puhtaanapito: tontinomistajalle kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen).

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä tontin Vanhakoivisto 609-43-130-5 myymisen vuokraoikeuden haltijalle 53 920 euron kauppahinnasta. Kauppakirja on allekirjoitettava 30.9.2020 mennessä. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maapolitiikkatiimi, Asianosainen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi