Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 290 Kuntien ja pakkaustuottajien yhteistyösopimus

PRIDno-2021-5474

Valmistelija

  • Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@pori.fi
  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Uudistetun ja 19.7.2021 voimaan tulleen jätelain 49 a – 49 d pykälät velvoittavat kuntia ja pakkausten tuottajayhteisöä neuvottelemaan valtakunnallisen yhteistyösopimuksen kuntien jätehuoltovastuulla olevien kiinteistöjen pakkausjätteen erilliskeräyksen järjestämisestä yhteistoiminnassa. Kuntien omistamia jätelaitoksia ja yksittäisiä kuntia ovat neuvotteluissa edustaneet Suomen Kiertovoima ry (KIVO) ja Suomen Kuntaliitto ry.

Yhteistyösopimuksen sopijapuolina ovat kaikkia pakkausmateriaaleja edustava perustettava tuottajayhteisö, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto ry. KIVO:n jäsenet liittyvät sopimukseen antamalla järjestölle valtakirjan allekirjoittaa sopimus. Sopijapuolten on solmittava yhteistyösopimus jätelain velvoittamana 31.12.2021 mennessä. Valtakunnallisen yhteistyösopimuksen voimaantulon edellytyksenä on, että 2/3 Suomen asukasmäärästä on sopimuksen piirissä.

On huomattava, että jätelain mukaan, huolimatta yksittäisen jätelaitoksen mahdollisesta päätöksestä olla liittymättä sopimukseen, jätelaitoksella säilyy edelleen velvoite kerätä ja kuljettaa jäteasetuksen velvoiterajojen mukaisilta kiinteistöiltä pakkausjätteet tuottajayhteisön järjestämään vastaanottoterminaaliin, mutta sopimukseen liittymättä jättämisen seurauksena jätelaitos ei voi saada tuottajalta korvauksia tekemästään työstä.

Sopimus on luonteeltaan lakisääteinen yhteistyösopimus, jonka ydinsisältönä on tuottajan maksama lakiin perustuva korvaus kunnan jätelaitoksen toteuttamasta kiinteistökeräyksestä.

Sopimuksessa on kyse operatiivisesta jätehuoltotoiminnasta eli jätehuollon palvelutehtävistä huolehtiva jätelaitos tekee päätöksen sopimukseen liittymisestä organisaationsa hallintosäännön tai yhtiöjärjestyksensä mukaisella päätöksentekotavalla. Mikäli jätehuolto on järjestetty yhteisesti tai kuntien yhteisessä yhtiössä, päätöstä ei ole tarpeen käsitellä kussakin yhteisen jätelaitoksen omistajakunnassa tai yhteistoimintakunnassa erikseen tai alueen jätehuoltoviranomaisessa.

Porin kaupunki on Suomen Kiertovoima ry:n jäsen. 1.1.2015 voimaan tulleen jätehuollon järjestämistehtäviä koskevan yhteistyösopimuksen perusteella Pori järjestää Harjavallan, Kokemäen ja Ulvilan kaupunkien sekä Eurajoen, Merikarvian, Nakkilan ja Siikaisten kuntien edustajana asiassa. Yhteistyösopimuksen mukaan Porin kaupungin teknisen toimialan alainen jätehuoltoyksikkö järjestää jätelain mukaisen jätehuollon sopijakuntien puolesta. Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa siten tekninen lautakunta, jolla on sopimukseen perustuva päätösvalta asiassa.

Valtakirjat tulee toimittaa Suomen Kiertovoima ry:lle päätöksen tekemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.12.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää liittymisestä pakkaustuottajien kanssa solmittavaan yhteistyösopimukseen ja valtuuttaa Suomen Kiertovoima ry:n allekirjoittamaan puolestaan kuntien ja pakkaustuottajayhteisön välillä solmittavan yhteistyösopimuksen. Valtakirjan allekirjoittaa teknisen toimialan toimialajohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Suomen Kiertovoima ry, jätehuoltoyhteistyössä olevat kunnat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi