Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Teknisen toimialan työohjelman muutokset 2021

PRIDno-2021-805

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021. Uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Hanke on omajohtoinen Toimitilojen ylläpitopalveluiden toteuttama hanke.

 • Hankkeeseen budjetoitu: 220 000 € 
 • Suunnitelmista laskettu päivitetty kustannusarvio: 280 000 € 
 • Lisämäärärahan tarve 80 000 euroa

Liitteet / oheismateriaali:

- selvitys 6.4 

- kustannusarvio 23.3.2021

- suunnitelmat 23.3.2021

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §4 mukaan mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi, kun tiloihin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141100 (Konsernihallinnon toimialan rakennukset), 141101 (Perusturvan rakennukset), 141102 (Sivistystoimialan rakennukset), 141108 (Satakunnan pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

A-rakennus hengitystieinfektio-osasto investointinumeron 14111173 lisämääräraha 80.000 euroa esitetään siirrettäväksi investoinnilta 14110512 Taidemuseon vesikaton uusiminen 40.000 € ja investoinnilta 14110276 Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön, hankesuunnittelu 40.000 €.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää määrärahan siirrosta hankkeelle A-rakennus hengitystieinfektio-osasto investointinumeron 14111173 lisämääräraha 80.000 euroa. Määräraha siirretään  investoinnilta 14110512 Taidemuseon vesikaton uusiminen 40.000 € ja investoinnilta 14110276 Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön, hankesuunnittelu 40.000 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Palmgren konservatorion rytmisen musiikin tilat vanhan Valimosalin yhteydessä on asetuttu käyttökieltoon. Valimosalin ja oheistilojen korjaus vaatisi laajan peruskorjauksen ja olisi kallis. Rytmimusiikin tilat ovat olleet monessa eri väistötilassa, koska tilojen ääni on aiheuttanut haasteita. Tällä hetkellä toiminta on Rautatienpuistokatu 5 tiloissa. 

Tilayksikkö on yhdessä Palmgren konservatorion ja kiinteistöyhtiön kanssa selvittänyt rytmimusiikin opetustilojen rakennettavuutta nykyisiin konservatorion opetustiloihin. Tilojen rakentaminen on mahdollista nykyisiin tiloihin musiikin monikäyttötiloina vaativaa äänieristyssuunnittelua ja huolellista toteutustapaa noudattaen.

Palmgren konservatorion musiikin monikäyttötilojen rakentamiseen tarvitaan rahoitus. Määrahan tarve on yhteensä 500.000 €, joka siirrettäisiin investoinnilta 14110512 Taidemuseon vesikaton uusiminen 250.000 € ja investoinnilta 14110276 Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön, hankesuunnittelu 250.000 €.

Investointi kirjattaisiin hyödykeryhmään muut pitkävaikutteiset menot. Kaupunginhallituksen 1.12.2019 hyväksymän voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan, osallistuttaessa toisen yhteisön rakennushankkeisiin sovelletaan vastaavanlaisen rakennuksen hankintamenoa koskevaa poistoaikaa. Hallinto- ja laitosrakennusten normaali poistoaika on 20 vuotta.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä musiikin monikäyttötilojen rakentamisen Rautatienpuistokatu 7:ään ja investointimäärärahojen muutoksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 mukaisesti infrastruktuuriin kohdistuvissa hankkeissa investoinneissa määrärahojen siirroista tasojen 14130 (Kiinteä omaisuus), 14131 (Liikenneväylät), 14132 (Puistot ja leikkipaikat), 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14134 (Ajoneuvojen hankinta) välillä päättää tekninen lautakunta. 

Muutokset infrayksikön työohjelmaan

Honkaluodon hulevesialtaan toteutuskustannukset ovat arvioitua alhaisemmat onnistuneen kilpailutuksen vuoksi. Noin 150 000 € vapautuu muuhun käyttöön. Tehdään seuraavat määrärahasiirrot tasolta 14131 (Liikenneväylät) tasolle 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet):

 • Poosjärven pohjapato vaatii vielä suunnittelua. Siirretään investoinnille 14131212 (Poosjärven pohjapadon rakentaminen) 30 000 € investoinnilta 14130225 (Honkaluoto, hulevesiallas, rakentaminen)
 • Tikkulan padon loppuunsaattamista ei saatu tehtyä vuoden 2020 aikana vaativista olosuhteista johtuen ja osa töistä siirtyi tehtäväksi vuonna 2021. Siirretään investoinnille 14131213 (Tikkulan padon loppuun saattaminen) 50 000 € investoinnilta 14130225 (Honkaluoto, hulevesiallas, rakentaminen)
 • Karjarannan rannan tukemisesta laaditaan suunnitelma. Suunnittelua varten siirretään investoinnille 14131215 (Karjarannan rannan tukeminen) 10 000 € investoinnilta 14130225 (Honkaluoto, hulevesiallas, rakentaminen)

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyt muutokset Teknisen toimialan työohjelmaan 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Merimestan vesikatto kärsi myrskyvaurioita 2018, kattoa korjattiin hätätyönä myrskyn jälkeen. Nyt vesikatto on alkanut vuotamaan useasta korjauskohdasta ja vaatii välitöntä uusimista. Uusittava alue on noin 700m2, jonka kustannusarvio on noin 80 000 euroa. Muutokset työohjelmassa tason 141109 (teknisen toimialan rakennukset) sisällä.

Uusi investointi:

 • Ravintola Merimestan vesikaton korjaus

Määrärahasiirrot

 • Ravintola Merimestan vesikaton korjaukselle avataan uusi investointinumero investointiohjelman 2021 tason 1411090 (kiinteistön ylläpito) alle sekä 80.000€ siirretään investoinnilta 14110512 Taidemuseon vesikaton uusiminen uudelle investointinumerolle.

Porin pääkirjaston ja kansalaisopiston sisäilmaa parantavien toimenpiteiden, investointi 14111167, lisätutkimuksissa tuli esille, että kansalaisopiston auditorion sekä samalla korkeustasolla olevien varastojen ja käytävien pintabetonilaatan alla on eriste, joka on kauttaaltaan kastunut ja tuottaa sisäilmaan sitä heikentäviä päästöjä. Auditorion lattiatason alapuolella oleva pohjavesi on melko lähellä laatan alapintaa. Kellarin lattian alla kulkevat salaojat ovat alkuperäiset ja eivät toimi aivan odotetusti. Kohteeseen teetettiin korjaussuunnitelma, jonka mukaan pinnat ja pintabetonilaatta eristeineen uusitaan sekä samalla kunnostetaan salaojat. Uusi auditorion lattia pinnoitetaan vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella. Lisäksi kirjaston oman auditorion ja samalla korkeustasolla olevien käytävä, varastotilojen ja WC-tilojen muovimatto poistetaan ja korvataan vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella.

Muutokset työohjelmassa tason 141109 (teknisen toimialan rakennukset) sisällä.

Määrärahasiirrot

Kirjaston sisäilmaa parantavat toimenpiteet investointinumeron 14111167 lisämääräraha 100.000 euroa esitetään siirrettäväksi investoinnilta 14110512 Taidemuseon vesikaton uusiminen. 

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset Teknisen toimialan työohjelmaan 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 mukaisesti infrastruktuuriin kohdistuvissa hankkeissa investoinneissa määrärahojen siirroista tasojen 14130 (Kiinteä omaisuus), 14131 (Liikenneväylät), 14132 (Puistot ja leikkipaikat), 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14134 (Ajoneuvojen hankinta) välillä päättää tekninen lautakunta. 

Muutokset infrayksikön työohjelmaan

Siltojen perusparantamiseen on tälle vuodelle varattu 300 000 €. Kustannukset ovat arvioitua alhaisemmat ja noin 125 000 € vapautuu muuhun käyttöön. 

Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 14131 (Liikenneväylät) tasolle 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet):

 • Isojoenrannan patojen peruskorjauksen urakka on kilpailutettu ja sen urakkahinnaksi muodostui 264 612 €, mikä on arvioitua enemmän. Siirretään investoinnilta 1413065 (Siltojen perusparannus) 125 000 € investoinnille 14131216 (Isojoenrannan patojen peruskorjaus).

 

Tehdään seuraavat määrärahasiirrot tasolta 14131 (Liikenneväylät) tasolle 14132 (Puistot ja leikkipaikat)

 • Ilminpuisto Sampolassa on yksi lähiöohjelman 2020-22 toteutettavista kohteista. Suunnitelman kustannusarviot ovat tarkentuneet ja kohteen materiaalien rahoitustarve on tälle vuodelle 65 000 €. Kohteen toteutus on ohjelmoitu vuodelle 2022 ja tarvittavat materiaalihankinnat tehdään vuoden 2021 loppupuolella. Siirretään investoinnilta 14130197 (Juutilaisentien rakentaminen) 65 000 € investoinnille 14131020 (Viheralueiden saneeraus)
 • Pihlavan koirapuisto on yksi lähiöohjelman 2020-22 toteutettavista kohteista. Suunnitelman kustannusarviot ovat tarkentuneet ja kohteen materiaalien rahoitustarve on tälle vuodelle 60 000 €. Kohteen toteutus on ohjelmoitu vuodelle 2022 ja tarvittavat materiaalihankinnat tehdään vuoden 2021 loppupuolella. Siirretään investoinnilta 14130225 (Honkaluoto, hulevesiallas, rakentaminen) 60 000 € investoinnille 14131027 (Uudet viheralueet) 

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Tutkimusten perusteella saaduista lisätiedoista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 § 4 mukaan mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi, kun tiloihin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141100 (Konsernihallinnon toimialan rakennukset), 141101 (Perusturvan rakennukset), 141102 (Sivistystoimialan rakennukset), 141108 (Satakunnan pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä tulee ajankohtaiseksi.

Muutokset työohjelmassa tason 141109 (teknisen toimialan rakennukset) sisällä, joihin määrärahamuutokset otetaan tasoilta 141102 Sivistystoimialan rakennukset ja 141108 Satakunnan pelastuslaitoksen rakennukset.

Uusi investointi:

 • Ulasoorintie 9 tonttivesijohdon uusiminen sekä öljy, bensa- ja hiekanerotinkaivojen asennuksille.
 • Luvianpuistokatu 1 (KOy Domus Arctopolis), kaupunkisuunnittelun ja teknisen taloustiimin toimitilojen remonttityöt

Määrärahasiirrot

 • Ulasoorintie 9 tonttivesijohdon uusiminen sekä öljy, bensa- ja hiekanerotinkaivojen asennuksille avattavalle investointinumerolle esitetään 100.000 lisämääräraha siirrettäväksi investoinnilta 14110274 Ahlaisten monitoimitalo.
 • Noormarkun vanhainkoti Mäntylinnan, pesuhuoneen ja huoneiden kunnostus investointinumerolle 14111186 esitetään 20.000 € lisämääräraha siirrettäväksi investoinnilta 14110274 Ahlaisten monitoimitalo.
 • Rytmimusiikin moniopetustila RTPK7 investointinumerolle 14111221 esitetään 200.000 € lisämäärä siirrettäväksi investoinnilta 14110801 Noormarkun paloasema. Investointi kirjattaisiin hyödykeryhmään muut pitkävaikutteiset menot. Kaupunginhallituksen 1.12.2019 hyväksymän voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan, osallistuttaessa toisen yhteisön rakennushankkeisiin sovelletaan vastaavanlaisen rakennuksen hankintamenoa koskevaa poistoaikaa. Hallinto- ja laitosrakennusten normaali poistoaika on 20 vuotta.
 • Luvianpuistokatu 1 avattavalle uudelle investointinumerolle tason 141109 (teknisen toimialan rakennukset) sisälle esitetään 200.000 € lisämäärä siirrettäväksi investoinnilta 14110801 Noormarkun paloasema. Investointi kirjattaisiin hyödykeryhmään muut pitkävaikutteiset menot. Kaupunginhallituksen 1.12.2019 hyväksymän voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan, osallistuttaessa toisen yhteisön rakennushankkeisiin sovelletaan vastaavanlaisen rakennuksen hankintamenoa koskevaa poistoaikaa. Hallinto- ja laitosrakennusten normaali poistoaika on 20 vuotta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi
Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 mukaisesti infrastruktuuriin kohdistuvissa hankkeissa investoinneissa määrärahojen siirroista tasojen 14130 (Kiinteä omaisuus), 14131 (Liikenneväylät), 14132 (Puistot ja leikkipaikat), 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14134 (Ajoneuvojen hankinta) välillä päättää tekninen lautakunta.

Lisäksi teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 mukaisesti määrärahan siirto tiloihin kohdistuvien investointien (14191001) ja infrastruktuuriin (14193001) kohdistuvien investointien välillä sekä tiloihin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141100 (Konsernihallinnon toimialan rakennukset), 141101 (Perusturvan rakennukset), 141102 (Sivistystoimialan rakennukset), 141108 (Satakunnan pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä päättää tekninen lautakunta.

Muutokset infrayksikön työohjelmaan

Led-valojen vaihtourakka ei käynnisty vuoden 2021 aikana suunnitellussa laajuudessa ja siihen varatut määrärahat vapautuvat osittain muuhun käyttöön.

Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) tasolle 14131 (Liikenneväylät): Uudelleenpäällystyksissä on kunnossapidon esityksestä tehty joitakin akuutteja päällystyskohteita. Siirretään investoinnilta 14131261 Led-valojen vaihtourakka 50 000 € investoinnille 14130534 Uudelleenpäällystyskohteet.

Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) tasolle 141010 Maa-alueet: Ulasoorissa, Uusiniityssä ja Honkaluodossa sijaitsevat kolme teollisuustonttia saatetaan luovutuskuntoon vuoden 2021 aikana. Tähän tarkoitukseen siirretään investoinnilta 14131261 Led-valojen vaihtourakka 150 000 € investoinnille 14100012 Asemakaavan toteutumisesta aiheutuvat kustannukset.  

Muutokset tilayksikön työohjelmaan

Vanhat investoinnit:

Reposaaren kalasataman jääasema on oleellinen osa kalasataman palveluja, ja ilman sitä osa aluksista ei satamaa käyttäisi. Aseman nykyinen kapasiteetti on riittävä, ja mahdollistaa sesonkien aikaisten maksimitilanteiden. Uutta jääasemaa ei tässä tilanteessa ole perusteltua suunnitella, mutta kuljettimen korjaus on kiireellinen asia. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 14133 (Muu toiminta ja erillishankkeet) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Reposaaren kalasatama. Siirretään investoinnilta 14131261 Led-valojen vaihtourakka 150 000 € investoinnille 14121012 Reposaaren kalasatama.

Porin pääkirjaston ja kansalaisopiston sisäilmaa parantavien toimenpiteille on hyväksytty määrärahasiirto Teknisen lautakunnan, kokouksessa 15.6.202 Hankkeelle on tuolloin siirretty 100.000 €. Työn edetessä on tullut kuitenkin esille seikkoja, joiden vuoksi korjaustoimia on laajennettava, jotta saavutetaan kunnostuksella parempi ja luotettavampi lopputulos. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 141102 (sivistystoimialan rakennukset) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Kirjaston sisäilmaa parantavat toimenpiteet 14111167. Siirretään investoinnilta 14110277 Reposaaren alueen palvelumuotoilu ja toteutus 80000 € investoinnille Kirjaston sisäilmaa parantavat toimenpiteet 14111167.

Ravintola Merimestan alkuperäisen suunnitelman mukaan piti vain myrskyvaurioituneen osa peltikatosta uusia. Korjaustyön aikana on selvinnyt aluskatteen huono kunto, jonka seurauksena on jouduttu uusimaan koko aluskate bitumikatteeksi pohjalaudoituksineen. Sekä peltikatteen loppuosa on havaittu olevan jo osittain irti pohjalaudoituksesta sekä pellissä on jo rasitusmurtumia ja muutama reikä. Peltikaton loppuosa uusiminen on nyt taloudellisesti sekä riskialttiuden vuoksi järkevää. Peltikaton kestävyyttä ei pystytä tulevien myrskyjen varalta enää takamaan. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 141102 (sivistystoimialan rakennukset) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Ravintola Merimestan vesikaton korjaus 14111223. Siirretään investoinnilta 14110277 Reposaaren alueen palvelumuotoilu ja toteutus 60.000 € investoinnille Ravintola Merimesta vesikaton korjaus 14111223.

Uudet investoinnit:

Lyseon keittiön ilmavaihto on mitoitettava vastaamaan nykyistä kuormitusta. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 141102 (sivistystoimialan rakennukset) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Lyseon keittiön ilmanvaihdon suunnittelu (uusi investointi). Siirretään investoinnilta 14110277 Reposaaren alueen palvelumuotoilu ja toteutus 5000 € uudelle avattavalle investoinnille Lyseon keittiön ilmanvaihdon suunnittelu.

Satapelastuksen venesuoja Meriporin Hilskansaaressa osoitteessa Merituulentie 28880 Pori vaatii veneen talvisäilytyksen takia sen nostamiseen tarkoitettujen teräsrakenteiden muutoksia. Pelastuslaitoksen uuden veneen nostopisteiden sijainti poikkeaa vahan veneen nostopisteistä huomattavasti, joten muutostyö on tämän vuoksi tehtävä. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 141102 (sivistystoimialan rakennukset) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Venevajan rakentaminen (uusi investointi). Siirretään investoinnilta 14110277 Reposaaren alueen palvelumuotoilu ja toteutus 35.000 € uudelle avattavalle investoinnille Venevajan teräsrakenteiden muutostyöt.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2021 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 26.1.2021 § 4. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2021 työohjelmaa.

Teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 mukaisesti tiloihin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141100 (Konsernihallinnon toimialan rakennukset), 141101 (Perusturvan rakennukset), 141102 (Sivistystoimialan rakennukset), 141108 (Satakunnan pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141109 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä päättää tekninen lautakunta.

Uudet investoinnit:

Ryhmäkoti Keisariviittaan tehdään tilamuutoksia. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 141102 (sivistystoimialan rakennukset) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Siirretään investoinnilta 14110277 Reposaaren alueen palvelumuotoilu ja toteutus 50.000 € investoinnille 14111234 Ryhmäkoti Keisarinviitta.

Hangassuon siirtokuormaushallin oven uusiminen. Tehdään seuraava määrärahasiirto tasolta 141102 (sivistystoimialan rakennukset) tasolle 141109 (teknisen toimialan rakennukset): Siirretään investoinnilta 14110277 Reposaaren alueen palvelumuotoilu ja toteutus 20.000 € uudelle avattavalle investoinnille Hangassuon siirtokuormaushallin oven uusiminen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Teknisen toimialan työohjelman muutokset vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jouni Salonen, Janne Heinävaara, Erja Haavisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi