Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Teollisuustontin Honkaluoto 609-80-15-1 vuokraaminen, Ruskon Betoni Etelä Oy

PRIDno-2021-5435

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Ruskon Betoni Etelä Oy on pyytänyt saada vuokrata osoitteessa Honkaluodontie 20 sijaitsevan teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen tontin (TK-10) 609-80-15-1. Tontti on ollut haussa ja hakuaika oli 22.3-30.4.2021. Tonttiin ei tullut muita hakemuksia.

Hakija suunnittelee rakentavansa tontille omaan käyttöönsä betoniaseman. Tontin poikki kulkee ilmajohto, jonka siirtämisestä kaupunki on sopinut Pori Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Sähköjohdon siirtokustannukset jäävät kaupungin vastattavaksi. Siirtotyö tullaan suorittamaan tämän hetkisen tiedon mukaan keväällä 2022.

Teollisuustontin 609-80-15-1 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 8210 m²
  • Rakennusoikeus: 3283.9 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: vuokralainen sitoutuu rakentamaan toimitettujen suunnitelmien mukaisen betoniaseman
  • Vuokra-aika: sopimuksen allekirjoitus - 31.12.2071
  • Vuosivuokra: 4.741,04 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.135 €

Vuosivuokra on viisi prosenttia Honkaluodon teollisuustonteille (TK-10) vahvistetusta yksikköhinnasta 10,90 €/m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalle. Vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla yksikköhinta on 11,55 €/m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että teollisuustontti Honkaluoto 609-80-15-1 vuokrataan Ruskon Betoni Etelä Oy:lle edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, infrajohtaminen/MAPO

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi