Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Teollisuustontin Uusiniitty 609-35-38-1 vuokraaminen, Kiinteistö Oy Nyrhintie 19

PRIDno-2021-5423

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Nyrhintie 19 on pyytänyt saada vuokrata osoitteessa Koivukummuntie 3 sijaitsevan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tontin (T) 609-35-38-1. Tontille on jäänyt edellisen vuokralaisen jäljiltä merkittävä määrä rakennusjätettä. Kaupunki on järjestänyt kilpailutuksen tontin siivousurakasta. Tontin siivouskustannukset tullaan valvomaan konkurssisaatavina entiseltä vuokralaiselta.

Tontti on ollut haussa ja hakuaika oli 18.10.-1.11.2021. Tonttiin ei tullut muita hakemuksia.

Hakija suunnittelee rakentavansa tontille omaan käyttöönsä noin 2000 k-m2:n suuruiset varasto- ja tuotantotilat laajennuksena viereisen tontin 609-35-37-5 toimintaan liittyen. Liiketoimintaa tonteilla harjoittaa Porin Teollisuusputki Oy. Hakija tarvitsee laajoja varastointialueita tontin pihalta putkien säilyttämistä varten, minkä vuoksi tavanomaista vähäisempi rakennusvelvoitteen määrä on perusteltavissa. Hakijan kanssa on tarkoitus solmia myöhemmin laadittava käyttöoikeussopimus kulkuoikeuden perustamiseksi tonttien välille tonttien väliin jäävälle kapealle puistokaistaleelle. Hakijan liiketoiminta edellyttää suoraa kulkuyhtyettä tonttien välillä.

Teollisuustontin 609-35-38-1 keskeiset vuokraehdot ovat seuraavat:

  • Pinta-ala: 15.697m²
  • Rakennusoikeus: 6278.8 k-m²
  • Rakentamisvelvollisuus: 2000 k-m²
  • Vuokra-aika: sopimuksen allekirjoitus - 31.12.2071
  • Hallinnan luovutus: kun tontti on siivottu
  • Vuosivuokra: 4.740,19 euroa elinkustannusindeksin (1951=100) vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla
  • Tontin erottamis- ja rekisteröimismaksu: 1.295 €

Vuosivuokra on viisi prosenttia Uusiniityn teollisuustonteille vahvistetusta yksikköhinnasta 5,70 €/m². Yksikköhinta on sidottu vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalle. Vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla yksikköhinta on 6,04 €/m².

Yritystonttien vuokrasopimusmallia noudattaen laadittava sopimus on allekirjoitettava viimeistään 31.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että teollisuustontti Uusiniitty 609-35-38-1 vuokrataan Kiinteistö Oy Nyrhintie 19:lle edellä esitetyin ehdoin ja että vuokrasopimuksen allekirjoittaa kaupungin puolesta tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Lisäksi tekninen lautakunta oikeuttaa tonttipäällikön solmimaan ja allekirjoittamaan vuokralaisen kanssa käyttöoikeussopimuksen tonttien välisen kulkuyhteyden järjestämiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, infrajohtaminen/MAPO

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi