Tekninen lautakunta, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Työllistämisen edellytysten vahvistaminen teknisellä toimialalla, valtuustoaloite, Porin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Erno Välimäki

PRIDno-2021-4401

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä  jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin Työllistämisen edellytysten vahvistaminen teknisellä toimialalla

Työllisyyden hoidon tehostaminen on avainkysymys Porin kaupungin taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamiseksi. Kuntakokeilun myötä työllisyyden hoidon prosessit ovat vahvemmin kaupungin hallussa ja edellytykset työllistämistoimen kehittämiseen ovat siltä osin olemassa. Menestyksekäs työllistettävien sijoittaminen kaupungin tehtäviin edellyttää vahvempaa työllistämisen otetta myös toimialoille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että tekniselle toimialalle laaditaan kehityssuunnitelma työllistävän otteen vahvistamiseksi. Työllistettävien henkilöiden käytön yhtenä haasteena on tällä hetkellä se, että tiukoilla henkilöstöresursseilla työllistetyille ei tahdo löytyä ohjaajia.

Esitämmekin, että tekniselle toimialalle lähdetään muutamaan yksikköön (esimerkiksi puistotoimelle, muihin sopiviin paikkoihin) pilotoimaan erillisiä työllistämisen ohjaajia. Ohjaajien tehtävänä olisi toimia työllistettyjen tukena ja linkkinä varsinaiseen työnjohtoon nähden sekä toisaalta toimia yhdyshenkilönä myös työllisyydenhoidon suuntaan. Ohjaajat voisivat myös tukea ja kannustaa työllistettyjä esimerkiksi erilaisten tutkinnon osien suorittamisessa työllisyystöiden ohessa, näin saisimme pitkävaikutteista osaamisen kehittämistä ja parantaisimme osallistujien jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia.

Porin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

ensimmäinen allekirjoittaja Erno Välimäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

​​​​​​Porin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, ensimmäisenä allekirjoittajana Erno Välimäki, on kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9. §199 jättänyt valtuustoaloitteen työllistämisen edellytysten vahvistamisesta teknisellä toimialalla.

Työllisyyden hoidon tehostaminen on avainkysymys Porin kaupungin taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamiseksi. Kuntakokeilun myötä työllisyyden hoidon prosessit ovat vahvemmin kaupungin hallussa ja  edellytykset työllistämistoimen kehittämiseen ovat siltä osin olemassa. Menestyksekäs työllistettävien sijoittaminen kaupungin tehtäviin edellyttää vahvempaa työllistämisen otetta myös toimialoille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että tekniselle toimialalle laaditaan kehityssuunnitelma työllistävän otteen vahvistamiseksi. Työllistettävien henkilöiden käytön yhtenä haasteena on tällä hetkellä se, että tiukoilla henkilöstöresursseilla työllistetyille ei tahdo löytyä ohjaajia. 

Esitämmekin, että tekniselle toimialalle lähdetään muutamaan yksikköön (esimerkiksi puistotoimelle, muihin sopiviin paikkoihin) pilotoimaan erillisiä työllistämisen ohjaajia. Ohjaajien tehtävänä olisi toimia työllistettyjen tukena ja linkkinä varsinaiseen työnjohtoon nähden sekä toisaalta toimia yhdyshenkilönä myös työllisyydenhoidon suuntaan. Ohjaajat voisivat myös tukea ja kannustaa työllistettyjä esimerkiksi erilaisten tutkinnon osien suorittamisessa työllisyystöiden ohessa. Näin saisimme pitkävaikutteista osaamisen kehittämistä ja parantaisimme osallistujien jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia.

TEKNISEN TOIMIALAN LAUSUNTO

Teknisellä toimialalla Infran kunnossapito on suurin työllistettyjen henkilöiden työpaikka. Porilaisten työttömien työttömyysjakso on katkaistu Infra-alueiden kunnossapitoon ja rakentamiseen, jätehuoltoon sekä logistiikkaan liittyvillä tehtävillä. Työsuhteet ovat 6 – 8 kk mittaisia riippuen työttömyyshistoriasta, näin henkilön työssäoloehto on täyttynyt. Tekninen toimiala on työllistänyt vuonna 2021 Infrayksikköön (kunnossapito, rakentaminen, liikuntapaikat, jätehuolto ja logistiikka) 87 henkilöä ja Tilayksiköön 18 henkilöä.

Heidän työkuvaansa ovat kuuluneet infra-alueilla nurmikon ja kasvillisuuden hoitotyöt, alueiden siivous ja jätehuolto, puistovälineiden kunnostukset ja rakentaminen, istutukset, liikuntapaikkojen hoitoa, uimarantojen hoitoa, katujen hoitoa. Logistiikan alan tehtäviin on kuulunut varastotyöt, raskaankaluston kuljetustehtävät, rautarakennetyöt sekä ajoneuvo- ja työkonekaluston ylläpitoon liittyvät tehtävät. Suuri osa työllistetyistä on ensi kertaa infran työkuvissa, joka merkitsee, että heidän perehdyttämiseensä ja työn ohjaukseen joudutaan panostamaan. Nuorisotalon vahtimestari tehtävät toimii tällä hetkellä pelkästään työllistettyjen varassa ( 9 kk/ 2-vuorotyö. ) Nuorisotalon osalta ongelmana ollut, että henkilöt vaihtuvat kesken kauden ja kesällä taas ei tarvita kahta vahtimestaria kun talo on suljettu.

Tilayksikössä työllistetyt ovat tehneet: Tilajohtamien on työllistänyt isännöinnin avustaviin tehtäviin korkentaan yhden per vuosi. Harjoittelijoita on otettu kun opiskelijalta on tullut pyyntö ja tarjolla on ollut sopivaa työtä. Lisäksi on työllistetty kiinteistöhoidon, siivoustyön ja kirvesmiehen tehtäviin.

Työllistettyjen työkuvaukseen joudutaan antamaan myös selkeämmin omaksuttavia tehtäviä kuin vakituisille. Työllistettyjen työpanos on joka tapauksessa varsin tärkeää varsinkin Porin infra-alueiden ylläpidolle. Yli 50 % kesäkauden infra-alueiden kunnossapidon kenttätyöpanoksesta syntyy työllistämisen kautta. Kokemuksemme mukaan nämä työsuhteet ovat myös erittäin tärkeitä näille työttömille, jotka pääsevät ainakin hetkeksi mielekkääseen työelämään mukaan.

Työllistettyjen ohjaus on nykymittakaavassa onnistunut motivoituneen ja työnohjauskolutusta saaneen Infran vakituisen henkilökunnan avulla.

Aloitteessa esitetään työnohjaajien palkkaamista, jotta työttömyyskausia saataisiin nykyistä enemmän poikki. Esitämme, että soveltuvin osin työllistettyjä palkattaisiin seuraavana keväänä n. 2 kk työsuhteisiin tehtävänään perehdyttää uudet työllistetyt niihin tehtäviin joita hän on tehnyt edellisenä vuonna. Ensimmäinen kesä olisi 6 – 8  kk työjakso (työssäolovelvoitteen täyttyminen), jolloin uusi työllistetty saisi perehdytyksen tehtäväalueeseensa ja tehtäviin.

Edellä olevan lisäksi olisi toivottavaa palkata muutama jo soveltuvaa ammattitaitoa omaava työnohjaaja, jotka toimisivat työllistettyjen ohjaajina. Näiden henkilöiden työsuhteet tulisi olla vähintään kahden vuoden mittaisia tai toistaiseksi voimassa olevia jotta heidän työpanoksellaan olisi merkitystä työnohjauksessa.

Aloitteessa esitetään myös työllistettävien kouluttamista työn yhteydessä. Kouluttamista on kokeiltu ja käytäntö ei mielestämme tuonut hyvää tulosta. Koulutus vie tehoja työnteosta ja tuskin antaa merkittävää lisäarvoa tulevaan työllistymiseen avoimelle työsektorilla. Näemme, että mahdolliset rekrytoinnit TEK pysyviin työsuhteisiin tulisi tapahtua oppisopimuksen kautta tai rekrytoitavalla olisi valmiina hankittu soveltuva ammattitutkinto.

Kuluneen vuoden kokemuksemme mukaan koko työllistämisketjun toimivuus tulisi varmistaa. Kokonaisuus työllistämistarpeesta aina työllistämisjakson päättymiseen liittyvät epäselvyydet / turhat mutkat tulisi selkeyttää koko ketjussa.

Edellä olevien toimenpiteiden avulla Teknisen toimialan on mahdollisuus tarjota työttömille työttömyysjakson katkaisevia turvallisia työpaikkoja nykyistä paremmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätö.sehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.