Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Kiinteistöjen osto Järvikylästä; 609-437-23-0 Järvensivu I, 609-437-27-31 Lisä-Järvensivu ja 609-437-27-44 Pete

PRIDno-2021-4375

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin Järvikylässä sijaitsevien peltokiinteistöjen 609-437-23-0 Järvensivu I, 609-437-27-31 Lisä-Järvensivu ja 609-437-27-44 Pete omistajan kanssa on neuvoteltu kiinteistöjen, pinta-alaltaan yhteensä noin 4,1613 hehtaaria, ostosta Porin kaupungille. Kiinteistöt käsittävät yhtenäisen peltoalueen, joka on vuokrattu kolmannelle osapuolelle maatalouskäyttöön. Alue on yleiskaavassa osoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi (MT) sekä pieneltä osin pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Ostoneuvottelujen pääasiallisena perusteena on maanvaihdoissa tarvittavan vaihtomaan hankinta.

Kauppahinnaksi on neuvoteltu 43.594 euroa (noin 1,05 €/m2), jonka myyjä on ilmoittanut hyväksyvänsä. Kauppahinta on hyväksyttävissä verraten hintaa alueella aikaisemmin toteutuneisiin vastaaviin kiinteistökauppoihin. Kiinteistön hankinta kaupungille on perusteltua, ottaen huomioon, että kaupan kohteen on arvioitu soveltuvan vaihtomaaksi erittäin hyvin.

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin. Määrärahaan on 23.9.2021 mennessä kohdistunut menoja yhteensä 519.870 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ostaa [peitetty] peltokiinteistöt 609-437-23-0 Järvensivu I, 609-437-27-31 Lisä-Järvensivu ja 609-437-27-44 Pete oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 43.594 euron kauppahinnasta. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 17.12.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjä, infrajohtaminen/maapolitiikka

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi