Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Liikenneturvallisuuden tilannekatsaus 2020

PRIDno-2021-2050

Valmistelija

  • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Porin pitkäaikainen liikenneturvallisuusvisio on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä (KV 5.5.2010). Tämä edellyttää jatkuvaa panostusta kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla, tarkoittaen mm. eri liikenneturvallisuustoimijoiden tiivistä yhteistyötä, liikennekasvatusta ja -valistusta, liikennevalvontaa, liikenneverkon ja -järjestelyjen kehittämistä sekä kunnossapidon tehostamista.

Porin kaupunki on toteuttanut liikenneturvallisuustilastojen seurantaa jo vuosikymmenien ajan. Alkuaikoina liikenneonnettomuustiedot saatiin suoraan poliisin tilastoista. Nykyään tiedot saadaan valtakunnallisesta iLiitu-järjestelmästä, johon kootaan vuosittain paikkatietona sekä poliisin että pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet onnettomuustyypeittäin.

Vuonna 2020 tapahtui Porin alueella (kaikki liikenneväylät yhteensä) yhteensä 359 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta. Vuonna 2019 onnettomuuksia tapahtui 482 ja vuonna 2018 514, joten onnettomuuksien määrä on positiivisessa laskusuunnassa. Onnettomuuksista 4 johti kuolemaan ja 97 loukkaantumiseen.

Onnettomuuksista kaksi kolmasosaa tapahtui kaupungin katuverkolla. Onnettomuudet tapahtuivat useimmiten hyvissä olosuhteissa näkyvyyden ollessa hyvä ja tienpinnan kuiva. Yleisin onnettomuusluokka oli yksittäisonnettomuus, joita oli 21 % kaikista onnettomuuksista. Jalankulku-, pyörä- ja mopo-onnettomuuksia oli yhteensä 16 % kaikista onnettomuuksista, mutta toisaalta 48 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Näistä suurimpana ryhmänä olivat pyöräonnettomuudet.

Vaikka liikenneonnettomuuksien määrä onkin viime vuosina ollut Porin alueella selkeässä laskusuunnassa, tapahtuu Porissa kuitenkin asukaslukuun suhteutettuna edelleen selvästi enemmän henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia vertailukaupunkien (Jyväskylä, Kotka, Kuopio, Lahti, Oulu, Vaasa) keskiarvoon verrattuna. Porissa suhdeluku oli v. 2020 1,19 heva-onn./1000 as., kun vertailukaupunkien keskiarvo oli 0,51 heva-onn./1000 as.

Onnettomuudet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi taloudellisia menetyksiä. Suomessa käytössä olevan onnettomuuskustannusmallin mukaan liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ovat henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 308 800 euroa ja omaisuusvahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa noin 2 200 euroa (Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen, Trafi 2016). Kuntien maksettavaksi onnettomuuskustannuksista kohdistuu noin 15-20 % mm. pelastus-, terveys- ja sosiaalitoimen menoina. Porin alueella tapahtuneet onnettomuudet maksoivat vuonna 2020 noin 31,7 milj.euroa, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on noin 6,3 milj.euroa.

Liikenneonnettomuustilastoja seuraamalla pystytään toimenpiteitä kohdentamaan niihin paikkoihin, joissa onnettomuuksia eniten tapahtuu. Esimerkkeinä viime vuosilta ovat olleet risteyskolarikeskittymiksi nousseiden Koillisväylä-Korjuuntie ja Mastojentie-Outokummuntie -risteyksien muuttaminen kiertoliittymiksi. Toisaalta niissä kiertoliittymissä, joissa tapahtuu paljon jalankulku- ja pyöräonnettomuuksia, on suojatieturvallisuutta parannettu toteuttamalla mm. tärinäraitoja ja ajotilan kavennuksia (esim. Satakunnankatu – Rautatienpuistokatu, Maantiekatu – Tikkulantie). Suojatieturvallisuuden parantaminen oli yksi tärkeä tekijä myös vastikään käyttöön otettujen Itsenäisyydenkadun – Yrjönkadun liikennevalojen toteuttamisessa.

Liikenneturvallisuustilastot on nähtävillä osoitteessa https://www.pori.fi/pori-tieto/tilastot. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta merkitsee Porin vuoden 2020 liikenneturvallisuuskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä liikenneinsinööri Eija Riihimäki esittäytyi ja kertoi liikenneturvallisuuden tilannekatsauksesta 2020 (16:30-17:06).

Tiedoksi

Liikenneinsinööri

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi