Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Määräalan ostaminen kiinteistöstä Knuutila 609-401-3-236

PRIDno-2021-4343

Valmistelija

  • Päivi Valkonen, maanmittausinsinööri, paivi.valkonen@pori.fi

Perustelut

Peitetty] kanssa on neuvoteltu noin 1.589 m2:n suuruisen määräalan ostamisesta kiinteistöstä Knuutila 609-401-3-236. Kyseinen määräala sijaitsee Ahlaisten keskustassa ja se muodostuu kahdesta erillisestä palstasta. Määräala on tarkoitettu Porin Linjojen käyttöön linja-autopysäkin sijoittamista ja linja-autojen kääntymistä varten. Määräalan hinnaksi on sovittu 1.271 euroa, joka on 0.80 €/m2.

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu kiinteän omaisuuden ostoihin 1.500.000 euron määräraha. 22.9.2021 mennessä rahaa on käytetty 519.870 euroa, joten kaupan toteuttamiseen määrärahan osalta ei ole estettä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin kaupunki ostaa [peitetty] noin 1.589 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Knuutila 609-401-3-236  1.271 euron kauppahintaan oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Kiinteistökauppa on allekirjoitettava viimeistään 17.12.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, Tekninen toimiala/infrajohtaminen/Pikkusaari

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi