Tekninen lautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Pohjoisväylä plv 700-1650 katusuunnitelma

PRIDno-2021-2790

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 10.6.2021-23.6.2021. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Pohjoisväylä plv. (Aamuruskontie) 700-1650, (Lotskeri/Tuulikylä), IN/IJ 13 094, 13 095, 13 096, 13 097, 13098, 13099 ja 13 100

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 31.8.2021-13.9.2021 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa sähköisesti sekä Porin kaupungin internetsivuilla. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Pohjoisväylä plv. 700-1650 katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston  29.8.2016 hyväksymään ja 19.10.2016 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan sekä Porin kaupunginvaltuuston 27.4.2020 hyväksymään ja 16.6.2020 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Pohjoisväylän rakentamista paaluvälille 700-1650 välille Aamuruskontie – pl. 1650 yhteensä 950 metriä ja erillistä kevyen liikenteen väylää plv. 0-950 yhteensä 950 metriä. Katusuunnitelmassa Pohjoisväylän plv 700-1650 poikkileikkaus on 8,1/7,5 metriä ja kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus on 3,5/3,0 metriä. Kuivatus toteutetaan avo-ojin johtaen hulevedet pääasiassa paaluilla 1038, 1311 ja 1522 sijaiseviin, kaupungin omistamiin laskuojiin. Olemassa olevia laskuojia 1, 2 ja 3 perataan rakentamisen yhteydessä katusuunnitelman mukaisesti.

Katusuunnitelma on tarkoitus toteuttaa koneohjausta käyttäen.

Kustannusarvio:

Pohjoisväylän plv. 700-1650 kevyen liikenteen väylineen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 783 600,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistuksen. Vuoden 2022 kustannusarvio on kadun rakentamisen osalta 539 900,00 €, sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta laaditaan konsultin toimesta, ja se tuodaan myöhemmin tekniseen lautakuntaan hyväksyttäväksi. Liikennesuunnitelma laaditaan myöhemmin laajemmalta alueelta. Katuvalosuunnitelma on laadittu.

Rakentamisajankohta:  

Pohjoisväylän ja kevyen liikenteen väylän rakentamisajankohta on 2022 alkuvuosi pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141300 Pää- ja kokoojakadut, jossa on varattu vuoden 2022 investointisuunnitelmassa hankkeelle 540 000 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Infrayksikkö/Infrajohtaminen -toimintayksikön esimies, liikenneinsinööri

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi