Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Aloite: Raskasajoneuvo liikenteen häiritseminen, Porin Ravintien asukkaat

PRIDno-2020-4873

Valmistelija

  • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Ravintien asukkaat ovat tehneet kaupunginhallitukselle esityksen, että häiritsevää raskasta liikennettä rajoitettaisiin Ravintiellä. Raskaan liikenteen koetaan häiritsevän asukkaita kaikkina vuorokauden aikoina. Asukkaat arvioivat raskaan liikenteen vaurioittavan kyseistä katua ja tärinän lisääntyvän tästä johtuen.

Ravintien kiinteistöt ovat tehneet ensimmäisen kerran raskaan liikenteen rajoittamista koskevan aloitteen kaupungin tekniseen toimeen vuonna 2018.

Aloitteessa esitetään raskasliikenteen läpiajokieltoa Ravintielle.

Asiaa on valmisteltu yhdessä teknisen toimialan, konsernipalveluiden sekä elinvoima- ja ympäristötoimialan kesken.

Ravintie on pitkäjänteisen kaupunkisuunnittelun tuloksena osoitettu voimassa olevassa kantakaupungin yleiskaavassa (YK 10.12.2007) sekä todennäköisesti myös aiemmissa yleiskaavoissa paikalliseksi päätieksi ja kokoojakaduksi. Ravintien ajoneuvoliikenteen rajoittaminen ei ole mahdollista ilman mittavia kaupunkirakenteellisia uudistuksia.

Pääkatujen liikenteen rajoittamisesta seuraa ennalta-arvaamattomia haittoja elinkeinoelämän logistiikkajärjestelmille. Ravintien länsipäässä sijaitsevat Porin ravirata, Porin Tilausajo, raskaan liikenteen polttoaineen jakelupiste sekä Rentan toimipiste, joihin on päästävä kulkemaan myös Ravintien kautta. Satakunnankadun varrella olevat korttelit on asemakaavassa pääosin osoitettu liikerakentamiselle, joiden logistiikan kannalta Ravintie on tärkeä.

Aiemmin tehtyjen selvitysten mukaan Ravintie ei yleisesti houkuttele raskaan liikenteen läpiajoon, koska se ei juurikaan lyhennä pidempimatkaisten kuljetusten reittiä mihinkään pääsuuntaan. Valtatieverkolle liittymistä vaikeuttaa raskaan liikenteen osalta lisäksi Lentoasemantiellä valtatien 2 sillan matala alikulkukorkeus (4,2 m).

Ravintie on tarkoitus asfaltoida uudelleen vuonna 2021. Tämä tulee vähentämään mahdollisia raskaasta liikenteestä aiheutuvia tärinähaittoja. Pidemmällä tähtäimellä kaupungin liikenneverkkoa on tarkoitus kehittää vireillä olevan liikenneverkkosuunnittelun pohjalta, jolloin kaupungin läpi kulkevaa liikennettä pyritään ohjaamaan Ravintietä soveliaammille reiteille.

Porin kaupungin infrayksikkö suoritti Ravintiellä liikennemäärämittauksen 10.-17.12.2020. Liikennemäärä tuona aikana oli yhteensä 34.546 ajoneuvoa, eli n. 4.935 ajon/vrk. Pääkatuverkolla tämä on hieman alle keskitason. Henkilöautoja ja moottoripyöriä oli ajoneuvoista 96,7 %, kevyitä kuorma-autoja 2,9 % ja raskaita yhdistelmäajoneuvoja 0,3 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa vastauksena aloitteeseen, ettei perusteita Ravintien raskaan liikenteen rajoittamiselle ole. Ravintie asfaltoidaan suunnitelman mukaisesti vuonna 2021, jolloin mahdolliset raskaasta liikenteestä koituvat haitat vähenevät.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Markku Tanttinen ehdotti Ravintielle peltipoliisia.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei Tanttisen ehdotusta oltu kannatettu, joten päätösehdotus oli hyväksytty.

Tiedoksi

Liikenneinsinööri, sidosryhmäpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.