Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lavian Lääkärintalon myynti

PRIDno-2020-110

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa Laviassa tontin 609-91-57-2, jolla sijaitsee Lavian lääkärintalo. Talossa on kaksi asuntoa ja ne ovat vuokrattuna. Vuokralaisille on tarjottu etuosto-oikeutta. Kumpikaan vuokralainen ei ole halukas ostamaan. Lisäksi tontilla sijaitsee autotalli-varastorakennus. Tontilla on kaukolämpöliittymä, sähköliittymä sekä vesi- ja viemäriliittymä. Asunnon 2 pesutilat ovat täydellisen peruskorjauksen tarpeessa. Tilayksikkö esittää, että tontti 609-91-57-2 ja sillä sijaitsevat rakennukset myytäisiin huutokaupalla Huutokaupat.com -palvelussa. Lähtöhinnaksi asetettaisiin kahdeksankymmentä (80.000) euroa ja minimikorotus olisi sata (100) euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tontti 609-91-57-2 ja sillä sijaitsevat rakennukset ja niihin kuuluvat kunnallistekniikkaliittymät myydään huutokaupalla Huutokaupat.com -palvelussa. Lähtöhinnaksi asetetaan kahdeksankymmentä (80.000) euroa ja minimikorotus on sata (100) euroa.  Huutokaupassa saatu korkein tarjous tuodaan erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimiala/Tilayksikkö/Juha Luoma

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi