Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tontin Uusiniitty 609-35-14-5 ja sillä sijaitsevien rakennusten myynti

PRIDno-2021-177

Valmistelija

  • Juha Luoma, juha.luoma@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki omistaa tontin 609-35-14-5 ja sillä sijaitsevat kaksi rakennusta, joissa on toiminut Uudenniityn päiväkoti. Päiväkodin toiminta on päättynyt kesällä 2020. Rakennukset ovat nyt Porin kaupungille tarpeettomia. Rakennukset ovat kärsineet vesivahingoista ja sisäilmaongelmista. Tilayksikkö on valmistellut tontin ja sillä sijaitsevien rakennusten myyntiä huutokaupalla. Lähtöhinnaksi asetettaisiin  31.753 euroa, joka on tontin arvo voimassa olevan Porin kaupungin pientalotonttien hinnaston mukaisesti vuonna 2021. Kauppaan kuuluu sähköliittymä 3x100 ja vesi- ja viemäriliittymä. Ostajan pitää varautua kustannuksellaan asemakaavan muutokseen. Porin kaupunki sitoutuu asemakaavan muutokseen, kun tontin käyttötarkoitus muutetaan pientaloasumiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tontti 609-35-145-5 ja sillä sijaitsevat entiset päiväkotirakennukset myydään huutokaupalla Huutokaupat.com -palvelussa. Lähtöhinnaksi asetetaan 31.753 euroa. Huutokaupassa saatu korkein tarjous tuodaan erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimiala/Tilayksikkö/Juha Luoma

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi