Tekninen lautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen, Porin Tennishalli Oy

PRIDno-2021-296

Valmistelija

  • Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Porin Tennishalli Oy:lle on vuokrattu noin 5.531 m²:n suuruinen alue tennishallin pitämistä varten 11.1.2016 uudistetulla vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2045. Sittemmin vuokra-aluetta on laajennettu 1350 m²:llä (TELA 7.8.2018 § 169). Vuonna 2018 vuokratun lisäalueen sijoittumista ja kokoa tarkistettiin 2019 tehdyllä päätöksellä (TELA 2.4.2019 § 66) siten, että lisäalueen koko täsmentyi 1350 m²:n sijasta 1394 m²:ksi. Voimassa oleva vuokra-alue on tällä hetkellä kooltaan yhteensä 6925 m², josta on maksettu 2.077,50 suuruista perusvuokraa vuoden 2014 indeksin kohdalla.

Vuokralainen on pyytänyt uuden noin 3603 m²:n suuruisen lisäalueen vuokraamista tilasta Pori I 609-430-1-18 Tennishallin laajennusta ja myöhemmin rakennettavia ulkoliikunta-alueita varten. Tennishallin laajennusosa olisi kooltaan noin 1800-2000 m² ja se sijoittuisi asemakaavassa osoitetulle rakennuspaikalle. Vuokra-alueen yhteenlaskettu pinta-ala olisi tämän muutoksen jälkeen noin 10.528 m².

Asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU-1), jolle saa rakentaa liikunta- ja monitoimihalleja, maauimalan, urheilukenttiä ja muita liikuntapaikkoja sekä liikuntaa palvelevia toimisto-, liike-, varasto-, majoitus- ja kokoontumistiloja. Valmistelussa on kuultu kaupunkisuunnittelua, jonka mukaan hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Myös Kansallisen kaupunkipuiston edustajalle, liikennesuunnittelulle ja puistotoimelle on varattu mahdollisuus lausua hankkeesta.

Vuokralainen on ilmoittanut, että tuleva vuokra-alue on jo alustavasti katselmoitu Ely-keskuksen toimesta liito-oravien osalta ja Elyn edustaja on ilmoittanut vuokralaiselle, ettei laajennushankkeelle ole estettä eikä alueella ole liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-oravia koskevat selvitykset tutkitaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.

Vuokralaisen tulee ottaa rakentamisessa huomioon alueella mahdollisesti sijaitsevat kuivatuksen kannalta tärkeät ojat ja varmistua siitä, ettei alueen kuivatus häiriinny vuokralaisen toimien johdosta.

Vuokra-alueella sijaitseva puusto on Porin kaupungin omaisuutta. Puiden kaatamisesta ja korvauksista on sovittava Infran kunnossapidon puistotoimen kanssa.

Nykyinen vuokrasopimus on hinnoiteltu yksikköhinnan 6 €/m² perusteella elinkustannusindeksin vuoden 2014 keskiluvun 1910 kohdalla. Samaa hinnoittelua, jota on käytetty myös alueen jäähalleille ja jolla Tennishalli on aiemmin vuokrattu, voidaan edelleen käyttää myös vuokra-alueen laajennukseen. Vuokra-alueen (10.528 m²) perusvuokra on edellä mainittua hinnoittelua soveltaen 3.158,40 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2014 keskiluvun 1910 kohdalla.

Voimassa olevaan 11.1.2016 solmittuun ja 24.8.2018 ja 10.4.2019 muutettuun vuokrasopimukseen esitetään tehtäväksi oheisen sopimusluonnoksen mukaiset muutokset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Porin Tennishalli Oy:n vuokrasopimusta muutetaan oheisen sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin ja että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, Infrajohtaminen/MAPO, Infran kunnossapito/Ahonen, Kansallinen kaupunkipuisto/Nukki

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi