Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 LISÄPYKÄLÄ: Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen viran täyttäminen (lisäpykälä)

PRIDno-2020-3498

Valmistelija

  • Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen virka on ollut julkisesti haettavana 12.5.2020-28.5.2020 välisenä aikana. Määräajassa virkaa haki kuusi henkilöä.

Tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään ylemmän amk:n tai diplomi-insinöörin tutkinto. Lisäksi arvostamme kokemusta esimiestehtävistä.

Hakuilmoituksessa työ kuvattiin seuraavasti: ”Toimintayksikön operatiivinen johtaminen. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä tilayksikön ohjausryhmän kanssa. Isännöinnin, teknisen isännöinnin ja rakennuttamisen tiimien esimiesten operatiivinen johtaminen. Toimialan palvelulupausten toteuttamisten varmistaminen. Vastaa taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. On mukana luomassa investointiohjelmaa ja vastaa investointiohjelman operatiivisesta johtamisesta.
Teknisen toimialan tilayksikölle määrättyjen hankkeiden, projektien ja rakennuttamisen johtaminen. Rakennuttamisen tilaaminen ja asiantuntijana toimiminen. Investointiohjelman luominen yhteistyössä yksikön kanssa annettujen talous- ja laatutavoitteiden sekä käyttäjä toimialojen tarpeiden mukaan. Hankkeista raportointi reaaliaikaisesti toimialan johtoryhmälle. Talouden raportointi yksikön päällikölle. Valmiiden hankkeiden ylläpidon käynnistäminen yhteistyössä toimitilojen ylläpitopalveluiden ja kiinteistönhoidon kanssa. Isännöinnin ja teknisen isännöinnin erillisten prosessien vastuutehtävät. Kuuluu tilayksikön ohjausryhmään ja toimii tilayksikön päällikön sijaisena.”

Hakemuksien perusteella Jouni Salonen kutsuttiin haastatteluun. Haastattelun suorittivat Tilayksikön päällikkö Mikko Viitala, teknisen lautakunnan edustajana lautakunnan puheenjohtaja Antero Kivelä ja teknisen lautakunnan jäsen Anttivesa Knuuttila sekä teknisen toimialan toimialajohtaja Marko Kilpeläinen.  

Haastattelun, opintomenestyksen, työkokemuksen ja tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen virkaan valittavaksi Jouni Salosen. 

Virkaan valinnassa noudatetaan 6 kk koeaikaa ja ennen viran vastaanottamista on esitetttävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää valita tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen virkaan DI Jouni Salosen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat, tilayksikkö, henkilöstötiimi

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi