Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Länsiväylä plv 1680-2438,55

PRIDno-2020-2346

Valmistelija

 • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi
 • Irma Lehto, irma.lehto@pori.fi
 • Eija Riihimäki, vs. liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 25.4.2020-8.5.2020. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Länsiväylä plv. 1680-2438,55, (Klasipruuki, Tiiliruukki), IN/IJ 12 932, 12 933, 12 934, 12 935, 12 936, 12 937, 12 938, 12 939, 12 940 ja 12 941

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 13.5.2020-26.5.2020 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta jätetty yhtään muistutusta.

Länsiväylän, plv. 1680-2334 katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston  9.4.2018 hyväksymään ja 31.5.2018 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Länsiväylän, plv. 2334-2438,55 katusuunnitelma perustuu Ympäristöministeriön 3.6.1986 hyväksymään ja 31.7.1986 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Porin kaupungin Infrajohtamisen infrasuunnittelu on lähettänyt Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiölle sähköisesti aukkolausuntopyynnön 12.6.2019 Länsiväylän pl. 2334,50 rakennettavasta uudesta siltarummusta Lattomerenojan kohdalle. Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiön päätoimitsija ilmoitti puhelimitse, että kuivatusyhtiö edellyttää Infrajohtamisen pyytämään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta lausuntoa mahdollisesta Aluehallintoviraston vesilain mukaisesta luvan tarpeesta rummun rakentamiselle.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun tiedon mukaan lausuntopyynnön tulee sisältää sijaintitiedon lisäksi ainakin rummun mitoituksen, kuvauksen työn toteutustavasta, kuvauksen uomasta ja arvion sen luonnontilasta sekä toimenpiteen vaikutuksista. Hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan myös suostumukset vesialueen omistajalta. Rummun rakentamisen luvantarve puro-luokan vesistöissä arvioidaan vesilain 3 luvun 2 §:n mukaan. Suunnittelussa tulee huomioida myös vesieliöstön vapaan liikkumisen mahdollistaminen (ei saa muodostaa kulkuestettä). ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö arvioi hankkeen vuollejokisimpukoiden osalta. Arviota varten edellytettiin selvitys uoman pohjan laadusta vaikutusalueella.

Infrajohtaminen tilasi pyydetyn aineiston perusteella KVVY Tutkimus Oy:ltä selvityksen Lattomerenojan kohdalta, koskien Lattomerenojan luonnontilaa toimenpidealueella, toimenpiteen vaikutuksista toimenpidealueella, vesieliöstön vapaasta liikkumisesta ja uoman pohjan laadusta toimenpidealueella. Lisäksi Infrajohtaminen tilasi 11.9.2019 Ramboll Finland Oy:ltä rakennettavan siltarummun työnaikaisen kaivantosuunnitelman työselostuksineen.

Lausuntopyyntö vesilain mukaisesta luvan tarpeesta Lattomerenojaan rakennettavasta rumpusillasta Länsiväylän rakentamishankkeen yhteydessä, PRIDno-2019-2957, on lähetetty sähköisesti liitteineen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA) ylläpitämään Sähköiseen Asiointipalveluun 13.11.2019.

Infajohtaminen sai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen vastauksen 9.1.2020, VARELY/5288/2019 mahdollisesta Aluehallintoviraston vesilain mukaisesta luvan tarpeesta. Vastauksessaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, ettei hankkeesta aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisia muutoksia tai seurauksia, ja hanke voidaan toteuttaa ilman vesilain mukaista lupaa, mikäli sille on vesialueen omistajan suostumus. Hakija edellytettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla selvittämään vuollejokisimpukan esiintyminen rumpusillan kohdalla ja työmaan vaikutusalueella.

Lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellytti työn suorittamisessa huomoitavan seuraavat asiat:

 1. Uomaan kohdistuvat työvaiheet tulee tehdä mahdollisimman kuivaan aikaan.
 2. Kuivatusyhtiön kanssa on sovittava riittävästä rummun asennussyvyydestä kunnossapidon mahdollistamiseksi. Putki on asennettava uoman pohjan alapuolelle ja siten, ettei se estä kalan tai muiden vesieläinten kulkua kuivanakaan aikana.
 3. Kaivamisessa syntyviä massoja ei saa päästää uomaan. Massojen laatu tulee huomioida läjityspaikkaa valittaessa. Työalue on lopuksi siistittävä mahdollisimman alkuperäiseen tilaan.
 4. Riittävän mitoituksen laskeminen on hankkeesta vastaavan vastuulla. Rumpusilta ei saa aiheuttaa tulvavaaraa tai haittaa yläpuoliselle maankuivatukselle.
 5. Alueella mahdollisesti esiintyviä happamia sulfaattimaita tulee töiden aikana tarkkailla ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi. Havainnoista tulee ilmoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.
 6. Työn valmistumisesta on ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristövastuualueelle.

Infrajohtaminen on lähettänyt Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edellyttämän vesialueen omistajan suostumuksen johdosta 10.1.2020 päivätyn lupahakemuksen sähköisesti Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiölle rumpusillan rakentamisesta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edellytyksin. Kuivatusyhtiön suostumus saapui Infrajohtamiselle 20.1.2020 sähköisesti. Kuivatusyhtiö edellyttää suostumuksessaan seuraavaa:

 • Länsiväylän Lattomerenojan ylitys penkereineen ja siltarumpuineen on suunniteltava ja toteutettava siten, että Lattomeren viljelysaukean ojitussuunnitelman mukainen kuivatus ja sen hoito voidaan kaikissa olosuhteissa turvata.
 • Länsiväylän suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon Lattomerenojan pituus ja poikkileikkaukset sekä tasausviivat siten, että ne vastaavat vähintään kuivatussuunnitelman mitoitusta ja niissä varaudutaan virtaamien lisääntymiseen ilmastomuutoksen seurauksena.
 • Porin kaupungin on tehtävä toimintasuunnitelma Länsiväylän tulva- ja jääpatoriskien torjumiseksi ja vahinkojen estämiseksi.
 • Mikäli Länsiväylä vaikeuttaa Lattomerenojan ojitustoimituksen mukaista kunnossapitoa, Porin kaupunki maksaa kuivatusyhtiölle tästä aiheutuvat lisäkustannukset ja muutoinkin myötävaikuttaa Lattomerenojan kunnossapidon toteutusta Länsiväylän vaikutusalueella.
 • Länsiväylän ylityksen suunnittelu ja toimintasuunnitelma on tehtävä ojitukseen ja tulvasuojeluun perehtyneen asiantuntijan toimesta.
 • Ylityksen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava myös Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 9.1.2020 päivätyssä lausunnossa Dnro VARELY/5288/2019 esitettyjä ehtoja.
 • Länsiväylän ylitystä koskeva suunnitelma sekä tulva- ja jääpatoriskejä koskeva toimintasuunnitelma on toimitettava kuivatusyhtiölle ennen rakentamisen aloittamista.
 • Länsiväylän mahdollisista muutoksista on hyvissä ajoin ilmoitettava myös kuivatusyhtiölle.
 • Porin kaupungin on toimitettava ennen rakentamisen aloittamista kirjallisesti kuivatusyhtiölle sitoumus, jolla se hyväksyy edellä mainitut ehdot.

Infrajohtaminen on teettänyt VARELY/5288/2019 edellyttämän vuollejokisimpukkatutkimuksen hankealueella Lattomerenojan osalta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Suursimpukkaselvityksessä ei hankealueelta löytynyt yhtään suursimpukkalajia tai niiden kuoria. Selvitys on toimitettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristövastuualueelle sekä Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiölle.

Infrajohtaminen on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä rumpusillan suunnitellun koon mitoitustarkastelun niin, että ne vastaavat vähintään kuivatussuunnitelman mitoitusta ja siinä on varauduttu virtaamien lisääntymiseen ilmastomuutoksen seurauksena. Mitoitustarkastelun perusteella rumpusillan yläjuoksun puoleista päätä on laskettu 40 mm ja näin on saatu mitoitustarkastelussa esitetty 1,0 ‰ pituuskaltevuus. Lisäksi Infrajohtamisen tulvasuojelu on laatinut jää- ja hyydepatojen varalta toimintasuunnitelman liitteineen. Sekä rumpusillan mitoitustarkastelu että jää- ja hyydepatotoimintasuunnitelma on toimitettu Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiölle.

Länsiväylän katusuunnitelmassa on esitetty jo tulvasuojelun toimesta rakennettu maatalousliittymä (pl.2394 oik.) ja uusi liittymä (pl.2379 vas.), joilla on mahdollistettu Lattomerenojan huolto- ja kunnossapitotyöt rumpusillan kohdalla.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Länsiväylän rakentamista paaluvälille 1680-2438,55 välillä Kirsikkatie – Alaruukintie yhteensä 758 metriä. Katusuunnitelmalla plv. 2334-2438,55 korvataan osittain kaupunginhallituksen 2.5.1988 hyväksymä katusuunnitelma I-K 7107 ja 7112, johtuen Länsiväylän tasauksen aiheuttamasta muutoksesta.

Katusuunnitelmassa Länsiväylän poikkileikkaus on 7,5/7,0 metriä ja kevyen liikenteen väylän 3,5/3,0 metriä. Kevyen liikenteen väylä on erotettuna 3,0 metrin välikaistalla Länsiväylästä.

Länsiväylän rakentamista varten on tilattu Ramboll Finland Oy:ltä pohjarakennuslausunto katualueen pohjaolosuhteista. Pohjarakennuslausunnon mukaisesti kadun rakennekerrosten alle on suunniteltu geoverkko sekä kerrosrakenteiden kuivatus toteutetaan salaojilla. Länsiväylän hulevesien kuivatus toteutetaan avo-ojin.

Katusuunnitelmaan sisältyy matalarakenteinen teräslevyrumpusilta B x H 5840 x 3480 Lattomerenojan kohdalle. Rumpusillan kohdalle rakennetaan katuun ja kevyen liikenteen väylälle kaidelevennykset kaiteineen.

Kadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa koneohjausta käyttäen.

Kustannusarvio:

Länsiväylän plv. 1680 - 2438,55 osuus ja siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän kokonaiskustannukset ovat 896 700,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun rakentaminen kevyen liikenteen väylineen ja kuivatusjärjestelmien rakentaminen sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset ja katuvalaistuksen rakentaminen. Vuoden 2020 kustannusarvio on kadun ja siihen liittyvän kevyen liikenteen väylän rakentamisen osalta 671 800,00 €, sisältäen edellä mainitut työt paaluvälille 1680-2438,55 lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia.

Muut suunnitelmat:

Erillistä vihersuunnitelmaa ei kohteesta laadita vaan katusuunnitelmassa on esitetty katualueen nurmetukset. Katuvalosuunnitelma on laadittu. Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen on käynnissä ja sen hyväksymisestä päättää liikenneinsinööri.

Rakentamisajankohta:  

Länsiväylän rakentamisajankohta on 2020 alkuvuosi pohjustustöiden osalta. Rumpusillan rakentaminen ajoittuu vuoden 2020 loppukesään. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141300 Pää- ja kokoojakadut, johon on varattu vuoden 2020 investointisuunnitelmassa hankkeelle 790 000 € ja joka on muutettu vuoden 2020 työohjelmaan 1,2 milj€. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman sekä Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiön vaatimat Porin kaupungin teknisen toimialan sitoumukset, koskien Lattomerenojaa katusuunnitelmassa esitetyn Länsiväylän osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiö, Infrajohtaminen/valmistelijat

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi