Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Teknisen toimialan toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2020-3407

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 1.6.2020 vahvistanut menettelyn, jolla alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käyttöä rajoitetaan.

Menettelyssä sijaisuusratkaisut tulee järjestää jo olemassa olevan henkilöstön puitteissa ja toimintasääntöön tehdään välittömästi määräaikainen muutos 30.4.2021 asti: Muutos edellyttää toimialajohtajan päätöstä kaikkiin määräaikaisiin työsuhteisiin (sekä työsopimussuhteiset että avoimen viran hoito).

Toimialajohtaja voi myöntää määräaikaisen sijaisen käyttämiselle luvan, mikäli tehtävä on lainsäädäntöön perustuva. Eli ellei rekrytoitaisi, kriittinen toiminta pysähtyisi tai viranomaiselta voisi tulla sanktio. Lupa voidaan myöntää myös sellaisiin projekteihin ja hankkeisiin, joissa on kaupungin omarahoitusosuutta, eikä niihin ole mahdollista ottaa sijaista, mikäli vakituinen henkilö ryhtyy kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti hoitamaan projektia tai hanketta.

Lisäksi edellytetään, että talousarviossa on oltava määrärahavaraus kustannuspaikalla, jolle rekrytointi tehdään.  Mikäli henkilöstökuluissa määrärahaa ei ole, toimiala tekee käyttösuunnitelman muutoksen ja siirtää toiselta kustannuspaikaltaan määrärahat.

Menettely ei koske enintään seitsemän päivää kestäviä sijaisuuksia, joihin on talousarviossa määrärahavaraus ja jotka ovat lainsäädäntöön perustuvia, kriittisen toiminnan pysäyttäviä ja viranomaisen sanktioimia. Ei työllistettyjä, joihin on talousarviossa määrärahaa eikä uudelleensijoituksia, mikäli sillä voidaan välttää työnantajalle aiheutuvat työkyvyttömyyskustannukset (sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkemaksut).

Menettelyä seurataan ja raportoidaan siten, että HR-yksikkö ajaa viikoittain FK-järjestelmästä sinne avatut työsopimukset (kustannuspaikka, nimi, työsuhteen alkupäivä ja mahdollinen päättymispäivä, työsopimuksen hyväksyjä). FK-raportti toimitetaan talousyksikön controller-ryhmälle, jossa analysoidaan viikon aikana tehdyt työsopimukset. Tarvittaessa työsopimuksen hyväksyjältä pyydetään lisätietoa tehtyjen työsopimusten perusteista. Controller-ryhmässä toimialan talousseurantavastuussa olevat raportoivat uusista työsuhteista sekä henkilöstökulujen euroseurannasta talousarvioon nähden talousyksikön päällikölle ja henkilöstöjohtajalle. Talousyksikön päällikkö raportoi kaupungin johtoryhmälle kuukausittain 1.8.2020 alkaen henkilöstökulujen kehittymisestä suhteessa odotettuihin talouden tasapainotustavoitteisiin. Toimialajohtaja on velvoitettu puuttumaan välittömästi rekrytointimenettelyn vastaiseen toimintaan controller-ryhmältä saamansa palautteen perusteella.

Teknisen toimialan toimintasääntöön (luonnos) määräaikaiset muutokset on tehty punaisella kohtaan § 6 Henkilöstöasiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 30.4.2021 asti voimassaolevat määräaikaiset muutokset teknisen toimialan toimintasääntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Teknisen toimialan yksiköt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.