Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Yksityistieavustukset 2020

PRIDno-2020-263

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet ovat voineet hakea vuoden 2019 aikana syntyneistä kunnossapitokuluista avustusta Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta. Hakemukset tuli palauttaa 31.3.2020 mennessä. Avustusehtojen mukaan avustusta myönnetään yksityistielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä,  että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista, kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen: info@digiroad.fi sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Hyväksyttäviä avustushakemuksia tuli yhteensä 162 kappaletta, euromäärältään 423.924,63 euroa. Viime vuonna hakemuksia tuli 158 kappaletta, euromäärältään 391.250,79 euroa.

Tämän vuoden kunnossapitoavustuksen jakoehdotuksessa esitetään, että yksityisteille jaettaisiin avustusta yhteensä 134.205,71 euroa. Viime vuonna yksityisteitä avustettiin 136.667,11 euron edestä. Jakoehdotus tarkoittaa, kun huomioidaan yksityisteiden avustamiseen varatut määrärahat ja sen, että avustushakemusten euromäärä on yli 32.000 euroa suurempi kuin viime vuonna, että avustusprosentteja joudutaan alentamaan kolmella prosentiyksiköllä niin läpikulkuteillä kuin päättyvillä teillä.  Eli tänä vuonna kunnossapitoavustus olisi läpikulkuteillä 35,0 % ja päättyvillä teillä 30,0 % kunnossapitokustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Porin kaupungin alueella olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoehdotuksen vuodelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Ilkka Holmlund (intressijäävi), Markku Tanttinen (intressijäävi) ja Aila Haikkonen (intressijäävi) poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (klo 16:18-16:19).

Tiedoksi

Hakijat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi