Vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 19.4.2021 § 277 Porin keskustan liikenneverkkoselvitys.

Saapunut posti on toimitetu vammaisneuvoston jäsenille.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.