Vapaa-ajan lautakunta, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pori Sinfoniettan syksyn 2024 lippujen hinnat ja kortit

PRIDno-2024-2211

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Pori Sinfoniettan lippujen palvelumaksuttomat hinnat pysyvät samoina kuin keväällä ja ovat syksyllä 2024:
- 26,90 € normaali       
- 24,40 € Länsi-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet        
- 21,40 € eläkeläiset ja työttömät                             
- 8,40 € opiskelijat ja lapset                    
- 5,40 € opiskelijoiden konserttipäivänä ostaman lipun hinta. Opiskelijan tulee esittää opiskelijakortti.

Pori Sinfoniettan konserttiliput tulevat myyntiin Lippu.fi-järjestelmään ja niitä voi ostaa verkkokaupasta www.lippu.fi ja Lippu.fin lipunmyyntipisteistä kautta maan.

Lippu.fin myyntipisteet Porissa ovat K-Citymarket Pori Mikkola (Itäkeskuksenkaari 8), Prisma Länsi-Pori (Eteläväylä 2) ja Prisma Mikkola (Itäkeskuksenkaari 6) sekä R-kioskit.

Pori Sinfoniettan lippuja voi ostaa myös Promenadikeskuksen aulan lipunmyyntipisteestä, jonka aukioloajat ovat keskiviikkoisin klo 11 - 16.30 ja torstaisin klo 13 - 19 arkipäivinä 14.8. alkaen sekä Promenadikeskuksen aulan Lippu.fin lipunmyyntiautomaatista.

Yllä mainittuihin lippujen hintoihin lisätään Lippu.fin palvelumaksu.

Lippu.fin palvelumaksut ovat tällä hetkellä:
lipun hinta 0 - 9,99 €, palvelumaksu 1,60 €/lippu
lipun hinta 10 - 24,99 €, palvelumaksu 2,60 €/lippu
lipun hinta 25 - 29,99 €, palvelumaksu 3,10 €/lippu
lipun hinta 30 - 34,99 €, palvelumaksu 3,60 €/lippu
lipun hinta 35 - 44,99 €, palvelumaksu 4,10 €/lippu
lipun hinta 45 € ->     , palvelumaksu 4,60 €/lippu

Lippu.fin esittämä lipun hinta sisältää lipun myynnin palvelumaksun. Palvelumaksujen muutokset ovat mahdollisia.

Esitetyn lipun hinnan lisäksi Lippu.fi perii tilausmaksun sekä mahdolliset toimitus- ja maksutapamaksut. Promenadikeskuksen aulan automaatista lipun saa ilman tilaus- , toimitus- tai maksutapamaksua.
 

Erilaisten yhteistyö- /erikoiskonserttien lippujen hinnat määritellään konserttikohtaisesti.

Syyskauden erikoishintaisten konserttien palvelumaksun sisältävät lippujen hinnat:

3.10. Lilla slavinna - Pikku orjatar   - ooppera yhteistyössä Satakunnan musiikkijuhlat/Opera Box
- 52 € normaali/ 48 € eläkeläiset, työttömät/ 45€ kausikorttilaiset/ 25 € opiskelijat, lapset

21.11. Maltti ja Valtti -koko perheen konsertti
- 20 €/ 60 € perhelippu

28.11. Pori Sinfonietta ja Tuure Kilpeläinen: PartyTuure
- 40€

11.12. ja 12.12. Pähkinänsärkijä -baletti yhteistyössä Pori Dance Company (PDC)

- 35€ normaali/ 25€ eläkeläiset, työttömät/ 10€ opiskelijat, lapset/ 7€ opiskelijat, lapset esityspäivänä/ 2€ alennus 35 ja 25 euron lippukategorioista  Pori Sinfoniettan kausikorttilaisille ja Keho liikkeessä ry:n jäsenille (PDC)
 

Kamarikonserttien lippujen hinnat määritellään konserttikohtaisesti.

Lippuja voi ostaa myös paperisilla ja sähköisillä (kuten ePassi) arvoseteleillä niistä Lippu.fi lipunmyyntipisteistä, joissa ne käyvät maksuvälineenä. Esimerkiksi Porissa ePassi käy maksuvälineenä Prismojen ja Mikkolan K-Citymarketin myyntipisteissä.

Ryhmäalennusta Pori Sinfoniettan omiin konsertteihin annetaan 20-99 hengen ryhmille 15 % ja sitä suuremmille ryhmille 20 %. Ryhmävaraukset tehdään suoraan Pori Sinfoniettan toimistoon.

Pori Sinfoniettan kausikortti oikeuttaa vakipaikkaan Promenadisalissa kausikorttikonserteissa, joita syksyllä 2024 on kuusi. Näistä kausikorttikonserteista yksi on Keski-Porin kirkossa, jossa ei ole numeroituja paikkoja. Kirkkokonsertissa kausikorttilaisille varataan paikkoja kirkon etuosasta. Kausikortilla saa noin 25% alennuksen (palvelumaksun sisältävästä) yksittäislipun hinnasta ja kausikorttikonsertteihin sisältyy myös erikoishintainen PartyTuure konsertti 28.11. Konsertit on merkitty kausiesitteeseen kausikorttilogolla.

Lisäksi kausikortilla saa alennuksen edellä mainittuihin 3.10. Lilla slavinna -oopperaan sekä 11.12. ja 12.12.  Pähkinänsärkijä -balettiin ja kausikortilla saa 15% alennuksen orkesterin järjestämiin kamarimusiikkikonsertteihin. Etuna ovat myös erilaiset VIP-tilaisuudet, taiteilijatapaamiset ja kausikorttikampanjat.

Kuuden konsertin kausikortin perushinta on 140 euroa ja eläkeläiset/ työttömät/ opiskelijat 120 euroa. Kausikortit varataan Pori Sinfoniettan toimistosta sinfonietta@pori.fi.

Kymppikortti oikeuttaa kymmeneen konserttikäyntiin ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä alkaen. Se ei sisällä vakipaikkaa. Mikäli tilaa on, kortilla pääsee myös ilman paikkalippua vapaana olevalle paikalle.

Kymppikorttien hinnat: perushinta 220 €, eläkeläiset/työttömät 180 €, opiskelijat/lapset 70 €. Kymppikortti koskee pääsääntöisesti Pori Sinfoniettan omia, normaalihintaisia konsertteja. Konsertit on merkitty kausiesitteeseen kymppikorttilogolla.

Porin koululaiset pääsevät Pori Sinfoniettan järjestämiin konsertteihin veloituksetta opettajan johdolla ja ennakkoon sopien. Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän mukaista opetusta antavien oppilaitosten, Palmgren-konservatorion, Pianokoulu Subiton ja Musiikkikoulu Musiikki-Huidan opiskelijat pääsevät kymppikorttilogolla merkittyihin konsertteihin maksutta

(Kultt. ltk. 30.9.2010, §201). Mahdolliset vammaisten ja seniorien tukihenkilöt pääsevät konsertteihin maksutta (Kultt.ltk 29.11.2006, §254). Myös sota- ja rintamaveteraanit, lotat ja sotainvalidit sekä heidän mahdolliset henkilökohtaiset avustajansa kuuluvat Pori Sinfoniettan maksuttomiin kävijöihin (Kultt. ltk. 25.10.2007, §199). Maksuton sisäänpääsy edellyttää kävijältä etuisuuden todentamista.

Intendentti voi kauden aikana tehdä harkintansa mukaan erilaisia tarjouskampanjoita tai kutsua sidosryhmiä veloituksetta konsertteihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä esitetyn mukaan syyskauden 2024 lippujen, kausikorttien ja kymppikorttien hinnat sekä muut edellä mainitut käytännöt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Leena Harmaala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.