Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Oikaisuvaatimus tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämistä koskevassa asiassa, Luvia Oosinselkä tuulivoimalahanke

PRIDno-2019-137

Valmistelija

  • Mikko Lönnberg, mikko.lonnberg@pori.fi
  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

PORI 1613/2015, PORI 1685/2015, PORI 1686/2015, PORI 1687/2015, PORI 1688/2015

Rakennusvalvontapäällikkö myönsi Pori Energia Oy:n hakemuksesta rakennusluvat viiden tuulivoimalan rakennustyönaikaisille muutoksille 23.10.2018 § 594-598.

Oikaisuvaatimuksissa (liitteenä) vaadittiin rakennuslupapäätöksien kumoamista perusteella, että rakennustyön aikainen muutos myönnettiin MRL 150 e §:n perusteella ja että kyseinen pykälä soveltuisi vain vähäisiin poikkeamiin hyväksytyistä suunnitelmista jo käynnissä olevan rakennustyön aikana.

MRL 150 e §:n perusteella voidaan myöntää lupa suunnitelmasta poikkeamiseen rakennustyön aikana ilman lupamenettelyä, kun poikkeaminen ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurien asemaan. Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset huomioon ottaen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapurien asemaan, suunnitelmasta poikkeamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta lupa.

MRL 150 e §:n perusteella myönnettiin lupamenettelyllä kyseiset tuulivoimaloiden muutokset, joissa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa tapauskohtaisesti max 20 m, napakorkeus max +8 m. Päätökset 609-2018-612,615,616,617,618 ovat voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja MRL:n mukaisia.

Toiseksi oikaisuvaatimuksessa todettiin, että laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää, että suoritetun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ajantasaisuus varmistetaan ennen päätöstä (252/2017, 27§). Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todettiin, että tällaista arviointia ei ole suoritettu asianmukaisesti, eikä varhemmin suoritettu YVA ole enää voimassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat myönnetään MRL:n mukaisesti lainmukaisten ehtojen täyttyessä. Tehdyt päätökset 609-2018-612,615,616,617,618 ovat voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja MRL:n mukaisia sekä oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja MRL:n edellyttämät selvitykset ovat lupapäätöksien liitteenä.

Uuden YVA-lain voimaantulo 16.5.2017 ei vaikuta näihin lupakäsittelyihin.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty selvitystä allekirjoittajien MRL 187 § ja 192 §:n mukaisesta muutoksenhakuoikeudesta.

 

Ehdotus

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää MRL 77 a, 125 ja 136 pykälien nojalla hylätä oikaisuvaatimukset, koska myönnetyt rakennusluvat ovat voimassa olevan osayleiskaavan mukaisia, täyttävät MRL:n edellytykset, riittävät selvitykset on esitetty lupa-asioita ratkaistaessa eikä asiassa ole ilmennyt muitakaan seikkoja, että tehtyjä päätöksiä pitäisi muuttaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Suomen Hyötytuuli Oy, [peitetty] oikaisuvaatimuksen ensimmäisenä allekirjoittajana

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennai-sesti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätöksestä on myös kunnalla.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 21.1.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää yllämainitusta päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1)    päätös, johon haetaan muutosta,
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)    perusteet, joihin muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhe-valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-kunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
2)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi