Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ostolaskujen hyväksymisoikeuksien myöntäminen vuodelle 2019

PRIDno-2019-6

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden 1.6.2018 voimaantulleen toimintasäännön 19 §:n mukaan lautakunta määrää talousarviovuodeksi kerrallaan alaistensa tulosalueiden osalta ostolaskujen hyväksyjät kustannuspaikkakohtaisesti. Esitys ostolaskujen hyväksyjistä vuonna 2019 on esityslistan liitteenä. 

Tämän lisäksi toimialajohtajalla, hänen sijaisellaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä sekä yhteiset palvelut -yksikön päälliköllä on hyväksymisoikeudet kaikkiin kustannuspaikkoihin toimintasäännön mukaisin hankintavaltuuksin. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää myöntää ostolaskujen hyväksymisoikeudet esityksen mukaisesti vuodeksi 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Konsernihallinto/talousyksikkö, KuntaPro Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.