Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ympäristötarkastajan viran täyttäminen

PRIDno-2019-4

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.10.2018 (§ 125) päättänyt perustaa ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön ympäristötarkastajan viran 1.1.2019 alkaen. Viran täytölle on saatu toimialajohtajan ja henkilöstöpäällikön hyväksyntä.

Virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon verkkosivuilla 22.11.-10.12.2018:

”Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt sekä niiden valvonta, ympäristönsuojelumääräysten valvonta sekä jätelain ja vesihuoltolain mukainen valvonta. Ympäristötarkastaja vastaa Ulvilan kaupungin ja Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtävistä.

Tehtävien hoito edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi edellytetään työkokemusta kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Odotamme hakijalta yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja halua kehittyä työtehtävissään. Lisäksi hakijalla tulee olla ajokortti ja valmius oman auton käyttöön työtehtävien hoidossa.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistotasoista tutkintoa”.

Virkaa haki yhteensä 24 hakijaa. Edellytetyn koulutuksen ja työkokemuksen perusteella ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja ympäristöinsinööri suorittivat neljä työhaastattelua.

Yksikön päällikkö esittää ympäristötarkastajan virkaan valittavaksi [peitetty] [peitetty]ja hänen kieltäytymisensä varalle [peitetty] [peitetty].

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevien koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita ympäristötarkastajan virkaan [peitetty]ja hänen kieltäytymisensä varalle [peitetty].

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ennen viran vastaanottamista. Virantoimituksessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Virkaan valittu ja muut hakijat, yhteiset palvelut -yksikkö/henkilöstösihteeri, Konsernihallinto/HR-yksikkö, KuntaPro Oy/palkat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi