Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Ostolaskujen hyväksyjät ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla vuonna 2020

PRIDno-2019-5627

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimialojen on huolehdittava, että laskujen hyväksyjät vahvistetaan vuosittain kustannuspaikkakohtaisesti. Esitys ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan laskujen hyväksyjistä vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.

Tämän lisäksi toimialajohtajalla ja hänen sijaisillaan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päälliköllä sekä rakennusvalvontayksikön päälliköllä on hyväksymisoikeudet kaikkiin kustannuspaikkoihin toimintasäännön mukaisin hankintavaltuuksin. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää vahvistaa ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan laskujen hyväksyjät vuodelle 2020 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.