Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2020

PRIDno-2019-5821

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma (valvontasuunnitelma). Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen edellinen valvontasuunnitelma on hyväksytty 27.2.2019 § 20. 

Valvontasuunnitelman perusteella laaditaan vuosittainen valvontaohjelma.

Vuoden 2020 valvontaohjelmaksi esitetään seuraavaa. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvolliset esitetään tarkastettavaksi valvontasuunnitelmaan perustuvan valvontaluokan mukaan. Lisäksi tarkastetaan maa-aineslupakohteet sekä valvontaprojektina toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä. Vuoden 2020 valvontaohjelmaan kuuluvat ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvolliset toiminnot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Toimiala Tarkastukset
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus 2
Eläinsuojat ja kalankasvatus 3
Liikenne 1
Jätehuolto 6
Muu toiminta (ampuma- ja moottoriradat, tuhkaamot) 1
Naapuruussuhdelain perusteella luvanvaraiset 1
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely 1
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto 1

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hyväksyä ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2020.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.