Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kaupungingeodeetin viran täyttäminen

PRIDno-2019-2108

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkimittausyksikön pitkäaikaisen päällikön tiedossa ollut eläköityminen keväällä 2019 käynnisti rekrytointiprosessin edellisenä syksynä. Yksikön päällikön virka avattiin haettavaksi 23.8.2018. Haussa saatiin kuusi hakijaa, joista haastateltiin viisi. Hakemusten vähäisyydestä päätellen tieto viran haettavana olemisesta ei ollut saavuttanut riittävästi maanmittausalan toimijoita, joten ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti kokouksessaan 26.9.2018 § 104 haun uusimisesta. 

Rekrytointiyrityksen jälkeen toimialalla nousi esille tahtotila järjestää tehtävät niin, että työtehtävät saataisiin järjesteltyä jatkossa enemmän ns. työpareina ja tehtäviä jäsentävinä tiimeinä. Näin työt ja hiljainen tieto saadaan jaettua useammalle ihmiselle, ja turvattua kaupungin palvelukyky paremmin esim. lomakautena. Tähän liittyen yksikön päällikön virka muutettiin kaupungingeodeetin viraksi henkilöstöpäällikön päätöksellä. Kaupungingeodeetin virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin Satakunnan Kansassa sekä Kuntarekryssä ja työvoimahallinnon verkkosivuilla 7.3.-29.3.2019:

"Kaupungingeodeetti vastaa kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niihin liittyvästä ylläpidosta ja kehityksestä, kiinteistötietojen ja paikkatietoaineistojen tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvista tehtävistä, ilmakuva-aineistojen ylläpidosta, lakisääteisten kartta-aineistojen ylläpidosta myös kolmiulotteisena, geodeettisten taso- ja korkeusrunkopisteiden ylläpidosta, kaupungin mittaus- ja kartoitustöiden suunnittelusta maankäytön pitkän tähtäimen suunnittelun edellyttämällä tavalla sekä kyseisten tehtävien suorittamisen valvonnasta.

Kaupungingeodeetin tehtävänä on

- kehittää osaltaan kaupunkimittauksen toimintaa
- suunnitella yksikön palvelurakennetta asiakas- ja yhteistyötahojen tarpeita vastaavaksi
- kehittää osaltaan asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
- huolehtia osaltaan yhteistyöstä muiden viranomais- ja yhteistyötahojen kanssa
- osallistua aktiivisesti henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen
- osallistua osaltaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen

Kaupunkimittaus kuuluu osana ympäristö- ja lupapalveluiden rakennusvalvontayksikköön.

Kaupungingeodeetilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, toimialan tuntemusta sekä suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan uudistamis- ja kehittämisvalmiudet, vahva perehtyneisyys alaan sekä hyvät verkostoitumis- ja yhteistyötaidot."


Hakijoita kaupungingeodeetin virkaan oli yhteensä seitsemän. Edellytetyn koulutuksen ja työkokemuksen perusteella toimialajohtaja ja rakennusvalvontayksikön päällikkö suorittivat viisi haastattelua huhtikuun alussa. Toimialajohtaja on kuitenkin päätynyt esittämään ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle, että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää jättää täyttämättä avoimena olevan kaupungingeodeetin viran. Rekrytointiin palataan uudelleen vuoden 2020 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi