Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Lupasihteerin virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2019-544

Valmistelija

 • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Lupapiste.fi-palvelu otettiin käyttöön rakennusvalvontayksikössä viime keväänä. Tämän johdosta on yksikössä työskentelevän lupasihteerin kanssa sovittu yhteistoimintamenettelyssä 17.11.2018 virkatehtävien muuttamisesta niin, että hänen pääasiallisena työtehtävänään on lupa-asioiden ennakko-ohjaus sähköisesti ja lupien esivalmistelu Lupapiste.fi-palvelussa. Tehtäviin sisältyy

 • lupaprosessiin liittyvä asiakaspalvelu, neuvonta, käsittelyssä olevien lupien tiedusteluihin vastaaminen, lupa-asiakirjojen valmistelua lupakäsittelyä varten
 • luvan vastaanotto, omistaja- ja kiinteistötietojen ja asiakirjojen tarkastaminen eli itsenäisesti lupaprosessin käynnistämisestä huolehtiminen
 • lupajonoista huolehtiminen
 • päätösten ja julkipanon virallinen tiedottaminen
 • rakennuspaikan rajanaapureiden omistaja- ja osoitetietojen haku ja tarkistus
 • sähköinen viranomaisasiointi yhteistyössä lupakäsittelijän kanssa
 • lupavalmistelussa esiin tulleisiin asioihin liittyvä puhelin- ja sähköpostikirjeenvaihto
 • sähköisten VRK RH-tietojen seuranta ja korjaaminen
 • päätösten arkistointi
 • Lupapisteen laskutuksen tarkistus

Uuden kuvauksen mukaiset tehtävät painottuvat niin, että niihin tulee soveltaa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Sen vuoksi on lupasihteerin tehtäväkohtainen palkka muutettu yksikön päällikön esityksestä henkilöstöpäällikön päätöksellä 2.4.2019 § 87. Palkkamuutoksen voimaantulo edellyttää päätöksen tekemistä lupasihteerin työ- ja virkaehtosopimuksen muuttamisesta. Kysymys on virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta, mihin ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön mukaan on toimivalta lautakunnalla.

Ehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää muuttaa lupasihteeri [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta siten, että hänet siirretään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiristä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin 1.5.2019 lähtien, jolloin myös uusi tehtäväkohtainen palkka tulee voimaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], HR-yksikkö, KuntaPro Oy/palkat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi