Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Oikaisuvaatimus tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämistä koskevassa asiassa, Lammin tuulivoimahanke

PRIDno-2019-95

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Vt. rakennusvalvontapäällikkö myönsi Satawind Oy:n ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n hakemuksesta rakennusluvat neljäntoista tuulivoimalan rakentamiselle 15.10.2018 § 564-572.

Oikaisuvaatimuksissa (liitteenä) vaadittiin rakennuslupapäätöksien kumoamista mm. meluhaittoihin ja muihin haittoihin perustuen.

Oikaisuvaatimuksissa mainitut asiat huomioidaan riittävällä tasolla osayleiskaavassa ja rakennuslupamenettelyssä. Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava ei ollut lainvoimainen päätöstä tehdessä, josta syystä rakennuslupa myönnettiin ehdolla, että rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi. Lupa katsotaan rauenneeksi, jos osayleiskaava ei tule voimaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat myönnetään MRL:n mukaisesti lainmukaisten ehtojen täyttyessä. Tehdyt päätökset 609-2018-416, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 ovat oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja MRL:n mukaisia sekä oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja MRL:n edellyttämät selvitykset ovat lupapäätöksien liitteenä.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty selvitystä allekirjoittajien MRL 187 § ja 192 §:n mukaisesta muutoksenhakuoikeudesta. 

Oikaisuvaatimusten liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.  [peitetty] on valituksensa lisäksi lähettänyt luottamukselliseksi merkitsemänsä kirjelmän, joka on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää MRL:n nojalla hylätä oikaisuvaatimukset, koska myönnetyt rakennusluvat ovat oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaisia. Päätökseen on lisätty lauseke rakennustyön aloittamisesta vasta kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Päätös täyttää MRL:n edellytykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjasta on korjattu kirjoitusvirhe asiakohdan osalta hallintolain 51 §:n mukaisesti. Pöytäkirjassa asian julkipanopäiväksi oli kirjattu 21.1.2019. Asiassa on asianomaisen pyynnöstä annettu uusi valitusosoitus, johon on korjattu julkipanopäiväksi 17.5.2019. Päätös annetaan uudelleen korjatun julkipanopäivän mukaisesti.

Tiedoksi

[peitetty], [peitetty], [peitetty] ensimmäisenä allekirjoittana, [peitetty], Satawind Oy, A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätöksestä on myös kunnalla.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 17.5.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää yllämainitusta päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1)    päätös, johon haetaan muutosta,
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)    perusteet, joihin muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
2)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi