Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Uhkasakon maksettavaksi määrääminen ja uuden uhkasakon asettaminen kiinteistölle 609-54-7-4

PRIDno-2019-1234

Valmistelija

  • Paula Virtaniemi, paula.virtaniemi@pori.fi

Perustelut

Tämä asia sisältää salassa pidettäviä tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15-kohdan nojalla.

 

Kiinteistöllä sijaitseva keskeneräinen ja hylätty rakennus on ollut jatkuvan valvonnan kohteena vuodesta 2003. Asia on ollut lautakunnan käsittelyssä vuodesta 2004 alkaen useaan kertaan. Kasvavan uhkasakkouhan velvoitteella lautakunta on määrännyt omistajaa saattamaan keskeneräinen rakennus valmiiksi. Turun hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa  vuonna 2010, 2012 ja 2014.  Ratkaisussaan hallinto-oikeus on tullut samaan päätökseen kuin Porin ympäristölautakunta. Rakennus tulee saattaa sellaiseen kuntoon, ettei se tuhoudu ja rumenna maisemaa. 

Edellisen kerran lautakunta on käsitellyt asiaa 15.3.2017. Tuolloin asetettu määräaika oli 31.12.2017. Asian käsittelyä on tämän vuoden alussa jatkettu lähettämällä seuraava selityspyyntö kiinteistön omistajalle 4.2.2019:

Porin ympäristölautakunta on 15.3.2017 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 166§:n, 170§:n ja 182§:n nojalla tuomita [asianosaisen nimi poistettu] 9.12.2015 asetetun uhkasakon maksettavaksi koska ko. velvoitetta ei ole noudatettu, sekä velvoittaa saattamaan loppuun kiinteistöllä Hyvelänviiki 609-54-7-4 keskeneräiseksi jääneen rakennustyön siten, että rakennus ja ko. kiinteistö eivät rumenna ympäristöään 31.12.2017 mennessä nyt laiminlyönnin varalta asetetun uuden 9.000 euron sakon uhalla.

23.4.2018 suoritetussa  tarkastuksessa on todettu, että velvoitetta ei ole noudatettu. Rakennuksen ränsistyminen on edennyt niin pitkälle, että kiinteistö on vaaraksi ympäristölle ja ränsistynyt rakennus on vaarassa romahtaa itsestään. 

27.9.2018 suoritetussa tarkastuksessa todetaan seuraavaa: Asuinrakennus on edelleen vailla ulkoverhousta ja ulkoseinän eristyslevyt ovat pahoin vaurioituneita. Ikkunat ovat rikki ja suuri osa niiden suojauksista  on pettänyt. Tiilikaton tiilistä on osa pudonnut ja osa kadunpuoleisesta räystäslaudoituksesta on lahonnut. Puut talon ympärillä kasvavat aivan seinissä ja räystäissä kiinni. Pihan puolella on varastoituna romuautoa yms. ja pihatyöt ovat täysin tekemättä ja hoitamatta. Katoksen tukirakenteet ovat silmämääräisesti arvioituna vaarassa pettää. Rakennus on ympäristöä rumentava ja ränsistyminen etenee aina vaan nopeammin. 

Jäljennös katselmuskertomuksista on kirjeen liitteenä.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle on maankäyttö- ja rakennuslain 166§:n, 170§:n ja 182§:n nojalla esitettävä, että ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta tuomitsisi 15.3.2017 asetetun uhkasakon maksettavaksi, koska velvoitetta ei ole noudatettu, sekä velvoittaisi Teidät purkamaan keskeneräiseksi jääneen ja ränsistyneen rakennuksen uudessa määräajassa uuden sakon uhalla.

Teille varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Ympäristölautakunnalle osoitettu kirjallinen selitys tulee toimittaa rakennusvalvontaan, postiosoite, Ympäristö- ja lupapalvelut/rakennusvalvontayksikkö PL 121, 28101 Pori. 

Pyydetty selitys on toimitettu 5.6.2018 ja 22.3.2019 kirjallisena. Selvityksessä ei esiintynyt asian käsittelyyn vaikuttavia seikkoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 166§:n, 170§:n ja 182§:n nojalla tuomita 5.3.2017 asetetun uhkasakon maksettavaksi, koska ko. velvoitetta ei ole noudatettu, sekä velvoittaa  [asianosaisen nimi poistettu] kiinteistön 609-54-7-4 omistajana saattamaan rakennus, jonka käyttämisestä kiinteistöllä on luovuttu, ja rakennuspaikka ympäristöineen sellaiseen kuntoon, ettei ne vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä. Rakennus on myös riittävästi suojattava säältä ja mahdolliselta vahingonteolta. Toimenpiteet on tehtävä 31.12.2019 mennessä nyt laiminlyönnin varalta asetettavan uuden 12.000 euron sakon uhalla. 

Mikäli kiinteistö luovutetaan edelleen, tästä velvoitteesta on ilmoitettava luovutuksen saajalle luovutuskirjaan otetulla maininnalla tai muutoin todisteellisesti. 

Luovutuksesta on myös ilmoitettava ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta ilmoittaa päätöksestään Maanmittauslaitokselle.
 

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Asiasta käytiin keskustelu valmistelun evästämiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.