Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2019-846

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla on suunniteltu muutoksia yksiköiden tehtäväkenttiin ja nähty tarvetta määritellä uudelleen yksikön päälliköiden sijaisia. Lisäksi on voimassa olevassa toimintasäännössä on huomattu pieniä puutteita. Näistä syistä johtuen toimialan toimintasääntöä on päivitettävä.

Ympäristö- ja terveysvalvonta- ja eläinlääkintäyksikön päällikön sijaisena toimii tällä hetkellä toimialajohtaja. Sijaisen tavoitettavuuden varmistamiseksi on tarpeen nimetä mainittujen yksiköiden päälliköille sijaiset yksikkötasolta. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön sijaiseksi esitetään eläinlääkintäyksikön päällikköä ja eläinlääkintäyksikön päällikön sijaiseksi ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikköä.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö:

Ympäristönsuojelulakiin on 1.2.2019 lisätty uusi 115 d §:n mukainen ilmoitusmenettely, joka menettelynä on verrattavissa 122 §:n mukaiseen ilmoitusmenettelyyn, minkä osalta toimivalta on tällä hetkellä siirretty ympäristöinsinöörille. Menettelyiden samankaltaisuuden vuoksi myös 115 d §:n mukainen toimivalta on tarpeen siirtää ympäristöinsinöörille. Lisäksi esitetään toimivalta terveydensuojelulain 51.1 §:n mukaisten kieltojen ja määräysten osalta asian luonteen vuoksi siirrettäväksi rakennusterveysasiantuntijalta yksikön päällikölle. Yksikön päällikölle esitetään siirrettäväksi toimivalta myös ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisesta määräyksestä; toimivallan siirtäminen sujuvoittaa ja nopeuttaa määräyksen antamista.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö:

Yksikön tehtävälistauksesta on jäänyt pois metsästyksen ja kalastuksen hallinnointi kaupungin omistamilla kiinteistöillä. Tämä esitetään lisättäväksi toimintasääntöön.

Yhteiset palvelut -yksikkö:

Yksikön tehtävistä on poistunut asiakaspalvelun ja rakennusvalvonnan arkiston hoitaminen. Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön Lupapiste-palvelun ja on siirtymässä sen myötä sähköiseen arkistointiin. Toimialan asiakaspalvelun järjestämisestä on sovittu, että se tapahtuu fyysisesti Palvelupiste Porinassa (Yrjönkatu 6B), ja koska valtaosa asiakaskohtaamisista koskee rakennuslupa-asioita, siirtyy neuvonnan järjestäminen rakennusvalvontayksikön tehtäväksi.

Yhteiset palvelut -yksikön päällikön sijaisena toimii tällä hetkellä suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö. Yhteiset palvelut -yksikköön on rekrytoitu hallintosuunnittelija, joka tulee perehtymään yksikön hallinnollisiin tehtäviin ja siten toimialan henkilöstöhallintoon, taloushallintoon, viestintään ja toimielinten sihteerintehtäviin. Hallintosuunnittelija esitetään nimettäväksi yhteiset palvelut -yksikön päällikön sijaiseksi.

Maaseutupalvelut-toimintayksikössä on henkilövaihdosten jälkeen enää yksi maaseutuasiamies aikaisemman kahden sijaan. Näin ollen toimintasäännöstä voidaan poistaa määritelmä, että maaseutupalveluiden esimiehen sijaisena toimii  "lautakunnan nimeämä" maaseutuasiamies.

Rakennusvalvontayksikkö:

Rakennusvalvontayksikössä muutokset kohdistuvat päätöksentekovastuun jakamiseen. Rakennusvalvontapäällikön lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupapäätöksiä tekevät kaikki viranhaltijat. Jaetulla päätöksenteolla halutaan varmistaa yksikön toimintakyky kaikissa erityistilanteissa ja samalla sujuvoittaa lupakäytäntöä.

Ehdotus uudeksi toimintasäännöksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen toimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.3.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla on valmisteltu organisaatiomuutosta, jossa kaupunkimittausyksikkö yhdistettiin rakennusvalvontayksikköön 1.4.2019 alkaen. Muutoksen taustalla oli kaupunkimittausyksikön pitkäaikaisen päällikön eläköityminen keväällä 2019 sekä tarve tehostaa toimintaa ja parantaa kaupunkilaisille tarjottavaa palvelua. Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 25.3.2019 § 30 hallintosäännön muuttamisesta. Toimintasäännöstä on poistettava kaupunkimittausyksikön tehtävät ja siihen on tarpeen lisätä kaupungingeodeetin tehtävät. 

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikölle esitetään siirrettäväksi toimivalta vesilain 14 luvun 10 §:n mukaisesta toimenpiteestä. Kyseessä on välitöntä haittaa tai vaaraa turvallisuudelle, terveydelle tai muulle tärkeälle yleiselle edulle taikka huomattavaa vaaraa toisen omaisuudelle aiheuttavaan tilanteeseen puuttuminen, mitä koskevan toimivallan siirtäminen viranhaltijalle on tilanteen luonteen vuoksi perusteltua.

Henkilöstöpäällikkö on päättänyt ympäristö- ja terveysvalvontayksikön rakennusterveysasiantuntijan viran nimikkeen muuttamisesta terveysinsinööriksi 1.4.2019 alkaen. Toimintasäännöllä on rakennusterveysasiantuntijalle siirretty toimivaltaa, minkä osalta toimintasääntöä on tarpeen muuttaa. Lisäksi terveysinsinöörille esitetään siirrettäväksi terveystarkastajien ohella toimivalta päättää terveydensuojelulain 6 §:n mukaisista tarkastuksista ja todistuksista aluksille. 

Suunnittelu- ja kehittämisyksikön ympäristösuunnittelijalle esitetään siirrettäväksi toimivalta maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisista toimenpiteistä. Pykälä koskee vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa.

Ehdotus uudeksi toimintasäännöksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää hyväksyä toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen toimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.5.2019.

Päätös

Lautakunta päätti hyväksyä kaikki toimintasääntöön esitetyt muutokset ja hyväksyi liitteenä olevan ehdotuksen toimialan uudeksi toimintasäännöksi voimaantulevaksi 1.5.2019.

Kokouskäsittely

Toimialajohtaja kertoi, että toimintasääntöehdotukseen on tehty muutoksia vielä esityslistan julkaisemisen jälkeen koskien kaupungingeodeetin ja apulaiskaupungingeodeetin toimivaltaa ja esitti myös näiden muutosten hyväksymistä.

Tiedoksi

Toimialan yksiköiden päälliköt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi