Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta, valtuustoaloite

PRIDno-2019-685

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (Pori 2320/2018) esitetään, että Pori luopuu avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista ja siirtyy metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmiin. Aloitteessa esitetään myös, että Pori määrittelee metsänhoidon päätavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoamisen asukkaille. Aloitteen mukaan vastuullinen kunta tarjoaa asukkailleen mahdollisuuden virkistyä lähimetsissä, kantaa vastuuta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja vesistöjensä tilasta sekä toimii ilmastovastuullisesti.

Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen toimialan infrayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden lausunnot. Tekninen lautakunta on antanut lausunnon kokouksessaan 12.5.2020 (§ 99).

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:

Porin kaupungin omistamat talousmetsät ja taajamametsät ovat Teknisen toimialan infran kunnossapidon vastuulla. Kaupungin saa metsien myyntituloja vuosittain noin 0,6 – 0,8 miljoonaa euroa.

Metsien käytöllä voidaan taloudellisten tuottojen lisäksi edistää virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä. Ajankohtaisia tavoitteita metsien hoidossa ovat hiilivarastojen lisääminen ja ilmastopäästöjä kompensointi hiilinielujen avulla. Näihin päämääriin on Pori Hinku-kuntana sitoutunut, ja päämääränä on olla hiilineutraali kunta vuonna 2030. Harjoitettavalla metsätaloudella on merkitystä myös vesistöpäästöjä vähentävänä ja ravinnekierrätystä tukevana toimintana.

Avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista luopuminen ja siirtyminen jatkuvan kasvatuksen menetelmään Porin kaupungin metsätaloudessa on hyvä ja kannatettava aloite. Pysyvien muutosten aikaansaaminen edellyttää monien tavoitteiden yhteensovittamista ja se vaatii sellaisen strategiatason ohjelman laatimista, jossa määritellään yleiset periaatteet metsien hoidolle ja käytölle, sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.