Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ilmastohätätilan julistaminen Porin kaupunkiin, lausunto valtuustoaloitteesta

PRIDno-2020-1022

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sanna Grönmark (VIHR) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

"Valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta Porin kaupunkiin

Liki 1400 kaupunkia, valtiota ja muuta hallintoyksikköä ympäri maailmaa on jullistanut ilmastohätätilan. Julistuksen tehneillä alueilla asuu arviolta yli 800 miljoonaa ihmistä. Kannanottojen sisällöt ja muodot vaihtelevat paikasta toiseen, mutta perusviesti on sama: ilmastokriisi on polttava uhka ja toimilla on kova kiire.

Valtioista julistuksen ovat tehneet mm. Iso-Britannia, Ranska, Itävalta, Kanada, Argentiina ja Bangladesh. Euroopan parlamentti hyväksyi vastaavan kannanoton koko Euroopan unionille viime marraskuussa. Eurooppalaisista pääkaupungeista päätöksen ovat tehneet mm. Bryssel, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Rooma, Madrid, Varsova ja Budapest. Muista suurista kaupungeista samalle kannalle ovat päätyneet esimerkiksi New York, Los Angeles, Montreal, Vancouver ja Sydney. Tampereella jätettiin juuri aloite ilmastohätätilan julistamisesta.

Hätätilajulistukset voivat auttaa lisäämään tietoisuutta ilmastokriisin vakavuudesta ja kiireeellisyydestä. Ne voivat myös vauhdittaa kriisin edellyttämiä mittavia ja ripeitä toimia päästöjen vähentämiseksi.

Julistuksesta päätetään hallintotason päättävässä elimessä. Kuntien tapauksessa se tarkoittaa yleensä valtuustoa tai hallitusta. Julistuksen sisällölle, muodolle ja tyylille ei ole yhtä oikeaa mallia, ja ne vaihtelevatkin maailmalla paljon. Käytännössä ytimessä on viesti, että ilmastokriisiä pidetään niin vakavana ja kiireellisenä ongelmana, että on perusteltua julistaa ilmastohätätila. On tärkeää viestiä julistuksesta ja sen merkityksestä aktiivisesti kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Näin toisaalta varmistetaan viestin välittyminen, toisaalta vältetään väärinkäsityksiä ja keskustelun kärjistymistä aiheettomasti.

Julistus on nimensä mukaisesti symbolinen teko, joka ei välttämättä johda välittömiin toimiin. Se kuitenkin kiinnittää huomiota ilmastokriisin vakavuuteen ja herättää keskustelua siitä. Parhaassa tapauksessa julistus tukee käytännön toimia kohti päästöneutraaliutta.

Julistus ei muuta kansalaisten tai viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomessa perusoikeuksien rajoituksista perustuslain 23 pykälässä kuvatuissa poikkeusoloissa päättävät valmiuslain perusteella valtioneuvosto ja tasavallan presidentti yhdessä. Ilmastohätätilaa ei voi eikä tule käyttää kenenkään oikeuksien rajoittamiseen.

Laajalti tietoja julistuksista ja niihin liittyvästä kampanjoinnista maailmalla kokoaa verkkosivusto https://climateemergencydeclaration.org. Aihetta on suomeksi pohdiskeltu mm. Sitran blogissa: https://www.sitra.fi/blogit/pitaisiko-suomen-julistaa-ilmastohatatila.

Esitämme, että Porin kaupunki julistaa ilmastohätätilan."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Tärkeimpiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajaamiseksi 1,5 asteeseen ovat nykyistä nopeammat toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, suunnitelmat fossiilisista polttoaineista luopumisesta, kiertotalouden vauhdittaminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kehitysmaiden ilmastotoimien tukeminen. Pori on lähtenyt viime vuosina mukaan moneen hankkeeseen ja verkostoon, joissa tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen.

Käynnissä olevia ilmastonmuutoksen hillintään ja päästöjen vähentämiseen liittyviä hankkeita

Kohti hiilineutraalia kuntaa/HINKU –hanke (Porin kaupunginvaltuuston päätös 23.5.2016)

Hankkeen tavoitteena on kasvihuonekaasujen 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöjä on sitouduttu vähentämään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Omien toimintojen lisäksi kaupunki voi vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin Porin alueella. Hankkeessa tehdään myös yhteistyötä elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta –hanke (osatoteuttajana lisäksi elinkeinoyhtiö Prizztech Oy)

Vuonna 2016 alkanut hanke keskittyy kiertotalouden käytännön toimenpiteiden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen. Osahankkeilla viedään eteenpäin Porin seudulla resurssitehokasta rakentamista ja asumista pilottikohteissa (muun muassa Pohjois-Porin monitoimitalo), tuetaan resurssiviisaita julkisia vihreitä hankintoja ja kehitetään Peittoon kierrätyspuistoa. Asukkaille tarjotaan kestävään elämäntapaan liittyviä tapahtumia ja luentoja. Porin aluetta palvelemaan perustetaan kiertotalouteen perehtynyt osaamis-, asiantuntija- ja neuvontaverkosto.

CIRCWASTE-hanke on tukenut kaupungin hankintapalveluja resurssiviisaisiin julkisiin hankintoihin vuodesta 2017 lähtien. Paraikaa hankintapalveluille luodaan resurssiviisautta edistävää hankintatyökalua, jotta kiertotalouden periaatteet saadaan entistä paremmin mukaan julkisiin hankintoihin. Vastuullisten kehitysmaahankintojen edistämiseen kaupunki on sitoutunut jo vuonna 2008 hakiessaan Reilun kaupan kaupungin arvonimeä. Esimerkiksi Reilu kauppa -sertifioitua kahvia ja teetä tarjotessaan, kaupunki tukee kehittyvien maiden ilmasto- ja luontotoimia.

CIRCWASTE-hankkeessa on myös luotu opettajille ja varhaiskasvattajille sähköinen oppimisympäristö Ympäristöpolkuun (www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku) lasten ja nuorten ilmastonmuutokseen, resurssiviisauteen ja kestävään elämäntapaan liittyvien kysymysten käsittelyä helpottamaan. Lasten ja nuorten ilmastohädästä/-ahdistuksesta on ollut jonkin verran signaaleja näkyvissä Porissa. Koulumaailman ulkopuolelle huoli ja hämmennys on ilmennyt muun muassa syksyn 2019 Pallon puolesta –näyttelyssä ja marssilla, helmikuun 2020 alussa järjestetyn koululaisten kyselytunnin kysymyksissä sekä koulujen sanomalehtiviikon kirjoituksissa Satakunnan Kansassa.

ILSA – Ilmastoviisas Satakunta –hanke

Hankkeessa aktivoidaan Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä, jotka vähentävät päästöjä. Toiminta keskittyy päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti kunnissa, kuntalaisten keskuudessa, asunto-osakeyhtiöissä, yrityskentässä ja kiinteistöjen ylläpidossa, yhteistyössä alueen oppilaitosten, energiayhtiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen toiminta keskittyy ilmasto-ohjelmien ja Hinku-toiminnan aktivoimiseen ja käytännön toteutukseen muun muassa energiatehokkuussopimuksen toteutuksen kautta. Hanke tarjoaa myös puolueetonta ilmastoneuvontaa esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille ja pk-yrityksille.

Kestävän kehityksen tavoitteenasetanta ja mittaaminen kunnissa –hanke

Ympäristöministeriön koordinoima, loppuvuodesta 2019 alkanut hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja antaa konkreettista tukea tiedolla johtamiseen, viestintään ja kestävän kehityksen sisällyttämiseen osaksi Porin kaupunkistrategiaa.

Climate Leadership Coalition -verkosto

Verkostossa on mukana yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja kaupunkeja, jotka pyrkivät olemaan oman alansa johtajien joukossa ilmastotavoitteiden suhteen. Verkosto pyrkii saamaan aikaan myönteisiä ilmastovaikutuksia sekä edistämään siihen liittyvää liiketoimintaa.

Covenant of Mayors for Climate and Energy –verkosto

Verkosto on Euroopan komission ilmasto- ja energiasitoumus paikallistason toimijoille. Sitoumuksen tarkoituksena on korostaa kaupunkien mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sillä kaupungit tuottavat 80 % kaikista Euroopan kasvihuonepäästöistä. Kaupungit laativat Kestävän energiankäytön toimenpideohjelman (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), jossa esitetään keinot päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi sekä päästöinventaario kaupungin lähtötilanteesta. Toimenpideohjelmassa on määritelty muun muassa kunkin toimenpiteen toteutuksen aikataulu, vastuutaho, vaikutus hiilidioksidipäästöihin sekä toimenpiteen arvioidut toteutuskustannukset ja resurssitarve.

Toteutettuja konkreettisia ilmastotoimia

  • Uusiutuvan dieselin käyttö Porin Linjojen busseissa
  • Katuvalojen vaihtamisia LED-valoihin
  • Kiinteistöihin aurinkosähköjärjestelmiä; viimeisimpänä on valmistunut Porin Veden Lukkarisannan varavesilaitoksen aurinkopaneelihanke
  • Peittoon kierrätyspuiston infran kehittäminen. Mahdollistaa teollisuuden ja rakentamisen sivutuotteiden laajamittaisen varastoinnin ja käsittelyn ja siten voi sekä vähentää sivuvirtojen päätymistä kaatopaikoille että neitseellisten materiaalien käyttötarvetta
  • Porin Palveluliikelaitoksen toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseksi sivistyksen ja perusturvan toimialoilla. Ylijäämäruokaa on hyödynnetty tehokkaasti ruoka-apujakelun avulla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Ilmastohätätilan julistuksesta päätetään hallintotason päättävässä elimessä - kuntien tapauksessa valtuustossa tai hallituksessa. Julistuksen sisältö, muoto ja tyyli ovat vapaita. Valtuustoaloitteessa todetaan, että ilmastohätätilan ”julistus on nimensä mukaisesti symbolinen teko, joka ei välttämättä johda välittömiin toimiin. Se kuitenkin kiinnittää huomiota ilmastokriisin vakavuuteen ja herättää keskustelua siitä. Parhaassa tapauksessa julistus tukee käytännön toimia kohti päästöneutraaliutta”.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kaupungin luottamushenkilöt, nykyinen toimialaorganisaatio ja liikelaitokset sekä syksyllä 2020 aloittava uusi kaupunkiorganisaatio kokonaisuudessaan sitoutuvat vahvasti ja näkyvästi käytännön ilmastotekoihin. Ilmastonmuutoksen hillinnän/hillitsemättömyyden vaikutukset koskettavat koko kaupunkiorganisaatiota ja kaikkia kaupunkilaisia, niin kaupungin työtekijöitä, luottamushenkilöitä, asukkaita ja yrittäjiä kuin vapaa-ajan asukkaita.

Tällä hetkellä kaupunki toteuttaa monia hankkeita ja on mukana useissa verkostoissa, joissa tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen. llmastotoimien edistämiseltä puuttuu kuitenkin kokonaisvaltainen suunnitelmallisuus. Tulosten ja vaikutusten arviointi helpottuu, kun toimenpiteiden hyväksyntä, etenemisen seuranta, ennakointi ja uusien toimenpiteiden edistäminen tapahtuvat koordinoidusti.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta peräänkuuluttaa ilmastotyöhön suunnitelmallisuuden lisäksi vahvaa, uskottavaa ja näkyvää sitoutumista. Työn tulee olla kaikkia toimialoja läpileikkaavaa ja sekä tavoitteiltaan että toimenpiteiltään kunnianhimoista. Ilmastohätätilan julistamisen sijaan lautakunta esittää, että ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen sisällytetään jatkossa kaupunkistrategiaan koko kaupunkia sitovaksi toimintatavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.