Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitelmien edistäminen, valtuustoaloite

PRIDno-2019-641

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa (PRIDno-2019-641) esitetään seuraavaa:

”Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupungin vetämänä käynnistetään hanke Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston kesken olevien virallisten hoito-ja käyttösuunnitelmien loppuun viemiseksi yhteistyössä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa ja muita alueiden käyttäjäryhmiä (asukkaat, mökkiläiset, luontoharrastajat, melojat, kalastajat ja metsästäjät) osallistaen. Hanke toteuttaisi loppuun Kokemäenjoki LIFE -hankkeessa kesken jääneet ja toteuttamatta jääneet suunnitelmat ja ottaisi kantaa kaikkiin ongelmakohtiin mm. miten suiston väyläruoppauksiin suhtaudutaan ja suojelua sekä vesialueiden monikäyttöä jatkossa edistetään.

Kokemäenjoen suistossa on jatkuvasti käynnissä dynaaminen prosessi, joka muuttaa suistaa lopuksi vesijätön kautta maaksi. Ihminen on nopeuttanut tätä prosessia ruoppaamalla pääuomaa, joka on johtanut siihen, että suiston yläpää kuivuu luontaista nopeammin ja sedimentaatio etenee nopeammin ulospäin. Aktiivista suistoa on nykyään pääuoman eteläpuoli ja Teemuluodon lintutornin tasalta ulospäin. Alueelle tehtiin 1980-luvulla virtaamaan nähden poikittaisia ruoppauksia ja läjityksiä, jotka estivät veden luontaista liikettä ja nopeuttivat umpeenkasvua. Uomat ovat käytännössä ojia ja kuivattavat laajaa aluetta ympärillään. Suistossa on myös todettu vanhaa saastetta, joka johtaa ruoppauksen kannalta ongelmiin. Suistossa ei voi palata menneisyyteen.”

Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä kaupunkisuunnittelun lausunnot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta lausuu aloitteesta seuraavaa:

Natura 2000 -alueiden tarkoituksena on suojella luonto- ja lintudirektiivissä lueteltujen lajien ja luontotyyppien ydinalueita. Suojelutoimenpiteiden toteuttaminen kuuluu valtion toimivaltaisten viranomaisten tehtäviin, kuten myös Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinta. Euroopan komissio on kehottanut jäsenvaltioita laatimaan Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia ei kuitenkaan ole pakko laatia.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (aiemmin Lounais-Suomen ympäristökeskus) Kokemäenjoki-LIFE 2006-2012 hankkeen yhtenä tavoitteena oli laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat kaikille hankkeen kohteille.  Preiviikinlahden (FI0200080 ja FI0200151) ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueiden (FI02000079) osalta työ jäi kesken. Hoito- ja käyttösuunnitelmien lausuntoversiot tulivat nähtäville 1.10. ja 20.10.2012, ja lausuntojen antamisen jälkeen niihin ei ole palattu.

Aloitteessa todetaan, että erityisesti Kokemäenjoen suistossa on ratkaisemattomia ristiriitoja luonnonsuojelun, tulvasuojelun ja virkistyskäytön osalta. Porin kaupunki ei kuitenkaan voi ottaa vetovastuuta hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelussa, sillä niiden laadinta kuuluu verkostosta vastaavien viranomaisten tehtäviin. Lisäksi alueiden luontotieto ei kaikilta osin ole enää ajantasaista, ja päivitystarpeen arviointi kuuluu vastuuviranomaisille. Kaupunki voi esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat tehdään valmiiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.