Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Oikaisuvaatimus, Osoitenumerointi, Tuulikyläntie 100-104

PRIDno-2020-2919

Valmistelija

  • Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, teemu.salonen@pori.fi

Perustelut

Tuulikyläntie 100-104 alueella havaittiin rakennushankkeen yhteydessä tarve päivittää osoitenumerointi vastaamaan nykyisiä liittymiä ja Porin kaupungissa käytössä olevia osoitenumeroinnin periaatteita. Kunkin rakennuspaikan liittymät selvitettiin ja osoitenumerointi tapahtui apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksellä 12.5.2020 (§ 25).   [peitetty] ovat tehneet apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksesta oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut ajoissa ja se tulee tutkia.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että osoitenumerointiin ei puututa. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin, että oikaisuvaatimuksen tekijöiden osoite olisi muuttunut muutama vuosi sitten ja osoitteet olisivat vakiintuneet käyttöön eikä epäselvyyksiä ole ilmennyt. Lisäksi tuodaan esille, että muutoksesta aiheutui kustannuksia. Kustannuksia ei oikaisuvaatimuksen yhteydessä tarkemmin avata. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että osoitenumeroiden järjestelyt tehtäisiin, mikäli asemakaavan laatimisen jälkeen alueelle tultaisiin rakentamaan. Samassa yhteydessä ilmoitetaan rakennusoikeuksien olevan käytetyt ja uutta rakentamista ei oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan ole näköpiirissä.

Tiivistettynä:

Osoitteen on tarkoitus kuvata ja opastaa kulkua rakennuspaikalle. Jos kulkujärjestelyt muuttuvat, pitää myös osoitteiden muutua. Osoitteiden muutamatta jättäminen aikaansaisi turvallisuusriskin. Porin kaupungin osoitejärjestelmän ylläpidossa noudatetaan Kuntaliiton ohjetta ja suositusta. Samat osoitenumeroinin periaatteet ja niiden yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta. Kyse on myös kuntalaisten tasapuolisesta kohtelusta.

Tarkemmat perustelut:

Kunnan osoitejärjestelmästä ei juurikaan ole olemassa laki- tai asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa Kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7). Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, joita voivat olla esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat.

Porin kaupungissa on pyritty noudattamaan em. Kuntaliiton ohjetta ja suositusta. Sen mukaan haja-asutusalueen osoitekohteen osoitenumero määräytyy perustuen liittymän etäisyyteen tien alkupäästä. Mikäli kuitenkin samassa osoitenumerossa on useita rakennuspaikkoja, voidaan numeronlisänä käyttää pientä kirjainta. Tuulikyläntie 100-104 numeroinnissa on noudatettu Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen mukaista osoitenumeroinnin periaatetta, samoin on pyritty toimimaan koko kaupungin alueella. Tämä Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta. Samat osoitenumeroinnin periaatteet koko kaupungin alueella ovat myös osa kuntalaisten tasapuolista kohtelua.

Liittymien etäisyyteen perustuvaan osoitenumerointiin vaikuttaa mittaustapa ja tarkkuus. Mittaustapaa ja etäisyyden mittaustuloksen loppuun asti hiottua tarkkuutta tärkeämpää on kuitenkin osoitteiston selkeys ja yksilöivyys. Tässä tapauksessa vanhojen osoitenumerojen [peitetty] sijaan on päätöksellä osoitettu uudet osoitenumerot [peitetty]. Kulkuyhteydet kullekin rakennuspaikalle on selvitetty vireille tulleen rakennushankkeen osoitteistamisen yhteydessä, vanha osoitenumerointi ei ole Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen mukainen ja antaisi väärän kuvan nykyisestä liittymien tilanteesta sekä kulusta rakennuspaikoille. Apulaiskaupungingeodeetin päätöksen mukainen osoitenumerointi kertoo nyt sen, että kyseisille rakennuspaikoille kuljetaan samasta liittymästä, mikä on osoitejärjestelmän selkeyden kannalta merkityksellistä. Muutokset osoitenumeroinnissa johtuvat siitä, että osoitenumerointi on päivitetty vastaamaan nykyisiä kulkuja rakennuspaikoille. Vanhat osoitteet ovat vakiintuneet silloisten kulkujen mukaan, mutta kulkujen muuttuessa on tarpeen päivittää myös osoitenumerot. Oikaisuvaatimuksessa esiin tuodusta muutama vuosi sitten tapahtuneesta edellisestä osoitteiden muuttumisesta on niin Porin kaupungin, kuin digi- ja väestötietoviraston tietojenkin mukaan, kulunut noin 7 vuotta. Tätä ei voida pitää asianosaisten kannalta kohtuuttomana. Oikaisuvaatimuksessa ei tarkenneta mitä esille tuodut osoitenumeroinnin muutoksesta aiheutuneet kustannukset olivat. Kyseisiä kustannuksiakaan tuskin kuitenkaan voi pitää kohtuuttomina. Nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevan osoitenumeroinnin osalta Porin kaupunki vastaa osoitemuutosten toimittamisesta päätösotteesta ilmeneville tahoille. Asianosaisille omakotiasumisen tapauksessa jäävät kustannukset rajoittuvat tyypillisesti osoitenumeron vaihtamiseen sekä tiedottamiseen niille tahoille, joille Porin kaupunki ei tietoa osoitemuutoksesta toimita. Tällaisia tahoja ovat tyypillisesti yhdistykset tms. ja kulut rajoittuvat lähinnä mahdollisiin puhelinkuluihin. Kunnalla on velvollisuus ylläpitää osoitejärjestelmää ja osoitteistoon tehtäviä päivityksiä ei voida jättää odottamaan mahdollisesti tulevan asemakaavoituksen mukanaan tuoman rakentamisen aiheuttamaa muutospainetta, kuten oikaisuvaatimuksen tekijät esittävät. Osoitteiston pitää vastata nykytilannetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Osoitejärjestelmän ylläpito kuuluu kunnan tehtäviin ja se pitää sisällään myös tarpeen tullen tehtäviä muutoksia/päivityksiä, joiden johdosta osoitteet voivat muuttua. Apulaiskaupungingeodeetin viranhaltijapäätös kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti eikä aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Apulaiskaupungingeodeetti on toiminut kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan toimintasäännön nojalla hänelle kuuluvan päätösvallan puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hylätä [peitetty] oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Osoitekohteiden omistajat, Porin kaupunki/TEK/Infrayksikkö, Porin Vesi Oy, Pori Energia Oy, Pori Energia sähköverkot Oy, Hätäkeskuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos, Maanmittauslaitos, Posti, Digi- ja väestötietovirasto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet