Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Oikaisuvaatimus toimenpidelupa-asiassa 413-408-5-68

PRIDno-2020-3714

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Yksikön päällikön toimenpidelupapäätös 28.5.2020 § 282.

Oikaisuvaatimus koskien toimenpidelupaa DN:o 609-2020-243, 15.6.2020 allekirjoittajana luvan hakija

Toimenpidelupapäätös koski ”Olemassa olevalle laiturille toimenpidelupa, laiturin koko on 22 m2.”

Toimenpidelupapäätös oikaisuvaatimusohjeineen lähetettiin luvan hakijalle sähköisesti. Oikaisuvaatimusohjeen mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa antopäivästä, sitä päivää kuitenkaan mukaan lukematta. Oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä oli siten 12.6.2020.

Liitteet:

  • oikaisuvaatimus
  • toimenpidelupapäätös

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 187 pykälän nojalla jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimus saapui myöhästyneenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Luvan hakija

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus päätökseen on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla, sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa ja sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätöksestä on myös kunnalla.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamispäivästä sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1)    päätös, johon haetaan muutosta,
2)    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)    perusteet, joihin muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä vai valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
2)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon os. Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU.

Puh vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo puh.: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi