Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle purkuhakemuksen johdosta, Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiö

PRIDno-2020-2491

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiö on toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle 3.4.2020 päivätyn purkuhakemuksen, liite, jossa vaaditaan kahden lupapäätöksen purkamista;

  1. Porin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 20.9.2019 koskien suunnittelutarveratkaisua 609-430-17-15-M603 Porin kaupunkikylä (PRIDnro-2019-3681)
  2. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan rakennuslupapäätös 5.11.2019 nro LP-609-2019-01117

Porin kaupunginhallitus on antanut erillisen lausunnon asiasta suunnittelutarveratkaisun osalta.

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on antanut purkuhakemuksesta selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräaikaan mennessä, liite.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Annettu selitys merkitään tiedoksi ja lautakunta hyväksyy suoritetut toimenpiteet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.