Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tarkastusinsinöörin viran täyttäminen

PRIDno-2020-3716

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

"Tarkastusinsinöörin tehtävänä on asiakkaiden ohjaus eteenpäin ja neuvonta koskien rakennusvalvontaa sekä ympäristö- ja terveysvalvontaa toimialan asiakaspalvelussa Porinassa. Rakennusvalvonnan tarkastustiimissä vastaa osaltaan rakentamisen työmaaohjaukseen kuuluvista tehtävistä, rakennustyömailla tehtävistä katselmuksista, aloituskokouksista, vastaavan työnjohtajan, rakenne- ja rakennusaikaisten muutossuunnitelmien käsittelystä ym. Vastaa omalta osaltaan rakennusvalvontayksikön laatujärjestelmän toteutumisesta. Porin rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisissä järjestelmissä.

Kelpoisuusvaatimuksena tarkastusinsinöörin virkaan on ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennusinsinöörin (AMK) tai sitä aiempi teknillisessä opistossa suoritettu vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus, tai teknillisessä koulussa suoritettu rakennusteknikon tutkinto ja pitkään kokemukseen perustuva hyvä perehtyneisyys alalla."

Rakennusvalvontayksikön kiinteistörekisterinhoitajan viran nimike on muutettu tarkastusinsinööriksi PRIDno-202-307 6.2.2020 ja viran täyttämiseen on saatu lupa 16.4.2020 . Vakituista virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekryssä, MOL:ssa, Monsterissa ja Internet sivuilla 25.5.- 8.6.2020:

Virkaa haki yhteensä viisitoista hakijaa, joista toimialajohtaja ja rakennustarkastaja ovat haastatelleet kolme. Edellytetyn koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastatteluiden perusteella virkaan esitetään valittavaksi 1.8.2020 alkaen Jukka Ojanen ja hänen kieltäytymisensä varalle Veli-Matti Finnilä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita 1.8.2020 alkaen tarkastusinsinöörin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Jukka Ojasen ja  ja hänen kieltäytymisensä varalle Veli-Matti Finnilän.

Valitun on toimitettava vaaditut kelpoisuuden osoittavat todistukset ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottoa. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Virkaan valittu ja varahenkilö, HR-yksikkö/rekrytointi rekry@pori.fi

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi