Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Terveystarkastajan viran 53115008 täyttäminen

PRIDno-2020-2828

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta käsitteli ympäristö- ja terveysvalvontayksikön terveystarkastajan irtisanoutumista 29.4.2020 § 32. Viran täyttämiseen on saatu lupa. Vakituista virkaa koskeva hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekry-palvelussa ja työvoimahallinnon verkkosivuilla 29.4.-20.5.2020:

"Työtehtäviin kuuluvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon alueella (Pori, Harjavalta, Nakkila, Ulvila, Eurajoki) terveysvalvonnan lupa- ja valvontatehtävät (tarkastukset, todistukset, ilmoitus - ja lupakäsittelyt) sekä lausunnot, raportit ja tilastoinnit.

Tehtäväkuva koostuu pääasiassa elintarvike- ja tupakkalain mukaisista tehtävistä.

Tehtävien hoito edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Eduksi katsotaan työkokemus kunnallisesta terveydensuojelun viranhaltijatyöstä sekä hyvä englannin kielen taito.

Odotamme hakijalta yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja halua kehittyä työtehtävissään. Lisäksi hakijalla tulee olla ajokortti. 

Virkaan valittavalta edellytetään terveydensuojelulain (763/1994) 7§ tai/ja elintarvikelain (23/2006) 35§ mukainen soveltuva tutkinto".

Virkaa haki yhteensä 23 hakijaa. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö ja elintarvikevalvontaa suorittava terveystarkastaja haastattelivat viisi hakijaa. Edellytetyn koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastatteluiden perusteella ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö esittää virkaan valittavaksi 1.9.2020 alkaen Mia Lindmanin ja hänen kieltäytymisensä varalle Juhani Perä-Takalan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää hakemusasiakirjoista ilmenevän koulutuksen, työkokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella valita 1.9.2020 alkaen terveystarkastajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Mia Lindmanin ja hänen kieltäytymisensä varalle Juhani Perä-Takalan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ennen viran vastaanottamista. Virantoimituksessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakijat, HR-yksikkö/rekrytointi rekry@pori.fi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi