Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan talous- ja henkilöstöraportti tammi-toukokuu 2020

PRIDno-2020-1861

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Neljännesvuosittain raportoidaan toimialan talouden toteutuman ohella palvelulupausten ja poikkihallinnollisten ohjelmien toteutumisesta.

Toimialan toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota pienempinä. Talousarvioon merkityistä toimintatuotoista on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 21,1 % (21,2 % v. 2019) ja toimintamenoista 22,4 % (23,3 % v. 2019).

Circwaste-hankkeelle viime vuonna tulleesta maksatuksesta 167 422 euroa kohdistuu kuluvan ja ensi vuoden kustannuksiin, joten summa siirrettiin kirjanpidossa tämän vuoden tuotoksi. Jos poikkeukselliseksi tuloeräksi katsottava hanketuki eliminoidaan tuotoista, ovat toimialan tuotot olleet 18 % talousarviosta ja ne ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 20 % (0,2 M€). Tämä johtuu rakennusvalvonnan maksutuottojen pienentymisestä 37 % (0,24 M€) verrattuna viime vuoden alkuun. Tällöin tuottoja lisäsi paperilupien tehostettu käsittely sähköiseen lupajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Lupien laskutus ei ole alkuvuoden osalta ajan tasalla. Lisäksi kahden merkittävän rakennusluvan lupamaksun suuruuden määrittely on kesken, joten niitä ei ole voitu vielä siirtää laskutukseen. Näiden ongelmien ratkaisemisen myötä odotetaan rakennusvalvonnan tuottojen korjaantuvan talousarvion tasalle.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä ovat alkuvuoden tuotot olleet 73 % (0,1 M€) suuremmat johtuen edellisvuoteen verrattuna lisääntyneestä palvelumyynnistä, ja terveysvalvonnan valtakunnallisen tietojärjestelmän edellisvuotta paremmasta toiminnasta, minkä vuoksi tehdyt tarkastukset on voitu laskuttaa ajallaan.

Toimintamenoja on vähentänyt hieman henkilöstökustannusten pienentyminen 4 % viime vuodesta. Palveluiden ostot ovat puolestaan kasvaneet 3 %. Toimintakatteesta on käytetty 23,4 % eli 1,4 M€. Koronaviruspandemialla ei nähdä suurta vaikutusta toimialan talouteen. Rakentamisen mahdollisella hiljentymisellä ja tarkastusten vähentymisellä on vähäinen vaikutus toimialan tuottoihin. Toimintakulujen ei odoteta tämän vuoksi nousevan. Tämän hetken ennusteen mukaan talousarvio tullaan alittamaan 0,2 M eurolla. Joukkoliikenteen menot tänä vuonna ovat tämän hetken arvion mukaan 170 000 € pienemmät kuin talousarviossa, arvioitua pienempien liikennöinti-, asiantuntijapalvelu- ja henkilöstökulujen vuoksi. Joukkoliikenteen järjestämistapaselvityksen tulokset ja niistä johdettavat toimenpiteet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta vuoden mittaan.

Toimialan palvelulupausten toteutumisesta on selvitys liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talouden toteutuman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta talousarviota pienempinä. Talousarviossa odotetuista toimintatuotoista on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana toteutunut 25,8 % (28,8 % v. 2019) ja toimintamenoista 30,0 % (31,6 % v. 2019).

Tuottojen kertymä on edelleen jäljessä talousarvioon nähden johtuen rakennusvalvonnan lupien laskutuksesta, joka ei ole alkuvuoden osalta ajan tasalla henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä on alkuvuoden korkea tuottojen kertymä tasoittunut. Eläinlääkintäyksikön tuotot kertyvät tasaisesti. Suunnittelu- ja kehittämisyksikön tuotot painottuvat tyypillisesti loppuvuoteen, kun joukkoliikenteen valtionapu tuloutuu. Hankkeiden maksatukset tapahtuvat epäsäännöllisesti, mikä tuo haastetta talouden seurantaan.

Henkilöstökulut ovat olleet 3,8 % viime vuoden alkua pienemmät huolimatta ympäristö- ja terveysvalvonnan henkilöstökulujen kasvamisesta 5,1 %:lla. Kasvu johtuu lisääntyneestä sijaistarpeesta.

Palveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat vähentyneet hieman viime vuoteen verrattuna. Muut toimintakulut ovat vastaavasti kasvaneet. Toimintakatteesta on käytetty 33,2 % eli 2,0 M€. Toimialan talouden ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 M eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää merkitä talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kuluvalle vuodelle arvioiduista toimintatuotoista on saatu kerättyä vajaa kolmannes (30,2 %). Tilanne kohenee, kun toimialan osuus alkuvuoden ekomaksutuotoista (0,13 M€) siirretään kesäkuussa tekniseltä toimialalta. Tuotot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan vähentyneet 15 % viime vuodesta (0,25 M€).

Toimintakulut ovat pienentyneet 5 % viime vuodesta (0,2 M€). Henkilöstökulut ovat edelleen 3,8 % pienemmät. Eniten säästöä on syntynyt palvelujen ostoissa, jotka ovat vähentyneet viime vuodesta 7,6 % (0,15 M€). Projektien ostot ovat vähentyneet neljäsosaan ja joukkoliikenteen ostot 4,8 %. Joukkoliikenteen osalta vähennys selittyy lähinnä seutulipusta luopumisesta johtuvasta kuntasubvention poistumisesta. Circwaste-hankkeessa puolestaan on jo saatu toteutettua valtaosa suunnitelluista toimenpiteistä, mikä vähentää ostopalveluiden tarvetta. Rakennusvalvonnassa on samanaikaisesti kasvaneet Lupapisteen ohjelmalisenssimaksut, minkä lisäksi budjetoimattomia kustannuksia on syntynyt kaupunkimittauksen muuttoon liittyvistä arkiston siirtokustannuksista.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähentyneet kolmanneksella ja muut toimintakulut ovat vähentyneet 14,5 %.

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2020 § 280 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan 1M euron määrärahalisäyksen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi Porin Linjat Oy:n lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahalisäyksen 18.5.2020 § 65.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää merkitä tiedoksi toimialan talous- ja henkilöstöraportin sekä kaupunginvaltuuston 18.5.2020 tekemän päätöksen määrärahalisäyksestä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.