Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ympäristötarkastajan viran perustaminen

PRIDno-2020-3371

Valmistelija

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on lautakunnan 28.8.2019 § 80 päätöksellä hyväksymän määräaikaisen sopimuksen perusteella hoitanut Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä 1.10.2019 alkaen. Tehtävää on ympäristö- ja terveysvalvontayksikössä hoitanut määräaikainen työntekijä, jolle on lisäksi osoitettu yksikön muita valmistelevia viranhaltijatehtäviä, sekä tarvittaessa nimetty viranhaltija. Harjavallan kaupungin ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan edustajat ovat neuvotelleet Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien siirtämisestä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön hoidettavaksi 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. Sopimus sisältää 0,5 htv viikkotuntimäärän.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on kokouksessaan 27.5.2020 § 51 päättänyt hyväksyä esitetyn toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sillä edellytyksellä, että kaupunginhallitus hyväksyy asiaan liittyvän palvelussuhteen vakinaistamisen. Harjavallan kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimusluonnoksen kokouksessaan 25.5.2020 § 96. 

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö hoitaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten perusteella Eurajoen kunnan, Pomarkun kunnan ja Ulvilan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä. Tehtävät ovat viranomaistoimintaa, jota hoitavan henkilön tulee olla virkasuhteessa. Tehtävien hoitoon on osoitettu 1,7 htv kahden ympäristö- ja terveysvalvontayksikön viranhaltijan viikkotuntimäärästä. Koska kyseessä ovat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset viranhaltijatehtävien hoidosta, ei tehtävien hoito määräaikaisilla työsuhteilla ole mahdollista. Sopimusten mukaisten viranhaltijatehtävien hoitamiseksi tulee ympäristö- ja terveysvalvontayksiköllä olla tarvittava viranhaltijaresurssi. Sopimusten mukainen tulo viranhaltijatehtävien hoidosta Porin kaupungille on vuonna 2020 noin 170 000 euroa. Harjavallan kaupungin ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien hoitoon soveltuvan ympäristötarkastajan viran palkkakustannus sivukuluineen on vuosittain noin 50 000 euroa, joka on varattuna ympäristö- ja terveysvalvontayksikön vuoden 2020 talousarvioon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikköön perustetaan 1.9.2020 alkaen ympäristötarkastajan virka.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Viran tehtäväkuvaus sisältää ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävät, ja viranhaltija toimii sopimuksenmukaisena viranhaltijana Harjavallan kaupungissa.

Viran täyttöluvasta päättää kaupunginhallitus. Tehtäväkohtaisesta palkasta päättää henkilöstöjohtaja toimialajohtajaa kuultuaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.