Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Jätelain mukainen hallintopakkoasia, teettämisuhan asettaminen

PRIDno-2019-4402

Valmistelija

  • Sanna Kopra-Virtanen, sanna.kopra-virtanen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö: [peitetty]

Kiinteistön omistaja: [peitetty]

Kiinteistö on todettu 5.6.2019 tarkastuksella jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Kiinteistöllä toimii huoltokorjaamo, jonka vuoksi siellä varastoidaan ajoneuvoja. Ympäristövalvonta on 5.6.2019 suorittamallaan tarkastuksella luokitellut 7.6.2019 päivätyssä tarkastusmuistiossa sekä kehotus- ja kuulemiskirjeessä mainitut 11 kiinteistöllä varastoitavaa autoa romuajoneuvoiksi. 

Asianosaiselle toimitettiin kehotus- ja kuulemiskirje. Siistimistoimenpiteet tuli olla suoritettuina 31.7.2019 mennessä. Ympäristövalvonta teki paikalle tarkastuksen 28.8.2019, jolloin todettiin, että kaikkia romuajoneuvoiksi luokiteltuja autoja ei oltu poistettu kiinteistöltä ja kiinteistö oli edelleen jätelain mukaisella tavalla roskaantunut. 

Asianosaisen kuuleminen

Koska ympäristövalvonnan kehotusta ei oltu noudatettu määräajassa, varattiin asianosaiselle kirjeellä 7.6.2019 tilaisuus tulla kuulluksi ennen mahdollisen uuden velvoitteen ja sitä tehostavan teettämisuhan asettamisen johdosta. Asianosainen ei antanut kirjallista selvitystä määräaikaan mennessä. 

Kaikki asian käsittelyn aikana kertyneet asiakirjat ovat nähtävillä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksessa. 

Lisätietojen antaja

Sanna Kopra-Virtanen, puh. 044 701 3336

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

PÄÄVELVOITTEEN JA UHKASAKON ASETTAMINEN

Velvoitettava: [peitetty]

Kiinteistö:  [peitetty]

Velvoite: Kiinteistöltä on siivottava 7.6.2019 päivätyssä tarkastusmuistiossa sekä kuulemis- ja kehotuskirjeessä erikseen romuajonneuvoiksi luokitellut autot. Lisäksi kiinteistö on saatettava siihen kuntoon, ettei siitä enää voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista ja viihtyisyyden vähentymistä. Jätteet on toimitettava asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Siistimistoimenpiteet tulee olla suoritettuna 31.12.2019 mennessä. 

Teettämisuhan asettaminen: Velvoitteen tehosteeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa jätelain 129 §:n nojalla uhan, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. 

PERUSTELUT

Kiinteistö on todettu tarkastuksilla jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiiteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 122 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystään uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut ympäristövalvonnan kehotusta määräaikaan mennessä. Roskaaja on laiminlyönyt jätelain 8. luvun määräyksiä. 

Koska ympäristövalvonnan 28.8.2019 suorittamalla tarkastuksella on todettu, että roskaaja ei ole noudattanut siivouskehotusta määräajassa, on lautakunnan perusteltua asettaa uusi päävelvoite ja asettaa sen tehosteeksi uhka, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. 

Velvoite on kohdistettu kiinteistöllä toimivan huoltokorjaamon omistajaan, jonka toiminnasta roskaantuminen on aiheutunut. Hänellä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Teettäminen on katsottu tässä tapauksessa uhkasakkoa tehokkaammaksi tavaksi saattaa kiinteistö sellaiseen kuntoon, että siitä aiheutuvat haitat saadaan varmuudella poistettua. Asetettua teettämisuhkaa ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annetut määräajat ja rikkomuksen luonne.   

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Velvoitetun kiinteistön mahdollisen omistajanvaihdoksen tai vuokraoikeuden siirtymisen yhteydessä on ilmoitettava välittömästi ja todisteellisesti luovutuksensaajalle tai uudelle vuokraoikeuden haltijalle tämän päätöksen muksiesta velvoitteesta tai sitä koskevasta uhasta. Samalla velvoitetun on ilmoitettava myös Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksen saajan tai vuokraoikeuden haltijan yhteystiedot. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011) 5 §, 72-73 §, 126 §, 129 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §, 43-45 §, 47 §, 60 § 

KÄSITTELYMAKSU 

Jätelain 75 §:n mukaisesta roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamisesta ja sen valvonnasta peritään 250 euron suuruinen maksu. Maksua on alennettu 50 %, koska valvonta kohdistuu jätelain 144 a §:n tarkoittamaan luonnolliseen henkilöön. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymään voimassa olevaan Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea jätelain 137 §:n mukaista muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

Päätöksen valituskelpoisuus

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Valitusviranomainen

Päätöksestä valitetaan Turun hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksiantopäivää ei lasketa valitusaikaan. Jos valitusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona tai juhannusaattona, valituksen saa jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Valituksen sisältö

Valituksen on oltava kirjallinen. Laadittavan valituskirjelmän tulee sisältää seuraavat tiedot:
-    valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
-    päätös, johon haetaan muutosta
-    muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-    perustelut muutosvaatimukselle

Valituskirjelmässä on oltava sen laatijan omakätinen allekirjoitus. Jos laatijana ei ole valittaja itse, on myös laatijasta mainittava hänen ammattinsa ja postiosoitteensa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-    päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
-    todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi (esim. postin saantitodistus, haastetoimeksiannosta tiedoksiantotodistus tai muu selvitys)
-    todisteet, joihin valittaja haluaa nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin

Valituksen jättäminen

Valitus on jätettävä valitusajan päättymispäivänä (ks. kohta: Valitusaika) Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon viraston aukio-oloaikana.

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä omalla vastuullaan. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Turun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Turun hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU

käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
vaihde 010 3642 400
kirjaamo 010 3642 410
fax 010 3642 414
sähköposti turku.hao@om.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet