Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Oikaisuvaatimus, Teiden nimen ja sijainnin vahvistaminen sekä osoitenumerointi, Vasikkarintie ja Alangonranta

PRIDno-2019-1047

Valmistelija

  • Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, teemu.salonen@pori.fi

Perustelut

Asianosaiselta tulleen aloitteen johdosta rakennusvalvontayksikkö on selvittänyt teiden Vasikkarintie ja Alangonranta alueen osoitteistoa. Asiassa on suoritettu asianosaisten kuuleminen liittyen rakennusvalvontayksikössä tehtyyn ehdotukseen teiden nimeämiseksi. Kuulemisen yhteydessä ei saavutettu yksimielisyyttä eikä saatu yksimielistä hyväksyntää ehdotukselle. Apulaiskaupungingeodeetti on 28.6.2019 päivätyllä päätöksellään § 35/2019 vahvistanut Vasikkarintie ja Alangonrata-nimisten teiden sijainnin ja suorittanut osoitenumeroinnin. Asiasta on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa Porin kaupungin kirjaamoon. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitemateriaalina.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan apulaiskaupungingeodeettin päätöstä muutettavaksi siten, että Vasikkarintie määrättäisiin jatkumaan tilalle [peitetty], pyykkiin 85 saakka eikä tien nimeä tule vaihtaa. Joka tapauksessa päätöstä on muutettava siten, että Vasikkarintie-niminen tie on määrättävä jatkumaan vähintään ohi kiinteistön [peitetty] ns. toisen kulkuyhteyden eli pyykille 100.

Kunnan osoitejärjestelmästä ei ole olemassa laki- tai asetusluontoisia säädöksiä eikä julkisen hallinnon suositusta. Aiheesta on olemassa kuntaliiton ohje ja suositus Kunnan osoitejärjestelmä (Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. ISBN-10: 952-213-171-7). Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille, joita voivat olla esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat.

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa tuodaan esille useita maanmittauslaitoksen maanmittaustoimituksissa tehtyjä ratkaistuja tai muutoin esille tulleita asioita. Maanmittauslaitos on ko. alueella kiinteistörekisteriä pitävä viranomainen. Kiinteistötoimituksissa tehdyillä ratkaisuilla ei päätetä osoitejärjestelmän sisällöstä. Toimivaltainen viranomainen alueen osoitejärjestelmän suhteen on Porin kaupunki. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä vaatimuksia perustellaan mm. maininnalla, että kiinteistöllä  [peitetty] olisi kaksi rakennuspaikkaa, joilla asutaan vakituisesti. Voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaan kiinteistöllä  [peitetty] on yksi rakennuspaikka. Väestötietojärjestelmän mukaan kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista vain yhdessä asutaan pysyvästi. Oikaisuvaatimuksessa mainitaan, että rakennuspaikalla ( [peitetty]) oleville rakennuksille on molemmille oma rasitteena oleva kulkuyhteystie Vasikkarintieltä. Yksityistielain mukaisia rasitteena perustettavia tieoikeuksia ei perusteta rakennuksille vaan kiinteistöille.

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että Alangonrannan tien nimestä ei olisi olemassa päätöstä ja siten kyseinen tiennimi ei nauttisi oikeussuojaa. Kuntien osoitteisto ja nimistö on rakentunut vuosikymmenten (tai vuosisatojen) aikana ja on mahdollista, että kaikista tien nimistä ei löydy päätöstä. Osa osoitenimistä on käytössä vakiintuneita ja niistä ei välttämättä ole dokumentaatiota. Alangonranta löytyy niin Porin kaupungin opaskartasta kuin maanmittauslaitoksenkin kartoista ja nimistöstä. Kuten oikaisuvaatimuksen liitteenä olevasta yksityistietoimituksen (MML:n toimitusnumero: 2014-466497) pöytäkirjasta käy ilmi, Alangonranta-tiennimikyltti on todettu olevan tien alkupäässä myös vuonna 2014 pidetyssä yksityistietoimituksessa (MML). Teknisen toimialan infrayksiköstä saadun tiedon mukaan Alangonranta-nimikyltti on käyty kerran uusimassa muutama vuosi sitten.

Asianosaisille esitetyssä ehdotuksessa on pyritty löytämään kompromissiratkaisu, johon kaikki asianosaiset voisivat tyytyä. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Kuulemisen jälkeisessä apulaiskaupungingeodeetin päätöksessä on lähdetty siitä, että niin kartoissa, kuin rakennus- ja huoneistorekisterissä olevia osoitenimiä ei lähdetä muuttamaan ellei siihen osoitejärjestelmän selvyyteen tms. liittyvää painavaa syytä tai asianosaisten yksimielistä hyväksyntää ole.

Vasikkarintien (osa) ja Alangonrannan numeroinnissa on noudatettu etäisyyteen perustuvan osoitenumeroinnin periaatetta, Tätä on pyritty noudattamaan koko kaupungin haja-asutusalueella. Ranta-asemakaavan mukaiselle rakennuspaikalle  [peitetty] johtaa kaksi liittymää, joista toinen on Vasikkarintien varressa ja toinen Alangonranta nimisen tien varressa. Kyseessä on yksi ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka, jolle on perusteltua antaa yksi osoite. Apulaiskaupungingeodeetin päätöksen mukainen osoite rakennuspaikalle [peitetty] on [peitetty]. Osoitepäätös sisältää osoitteen nimiosan ja osoitenumeron. Osoitepäätöksessä ei oteta kantaa mahdollisiin huoneiston numeroihin, porrastunnisteisiin jne. Ne käsitellään tyypillisesti rakennuslupaprosessin yhteydessä. Tarvittaessa rakennuspaikalle voidaan antaa toinenkin osoite nk. kakkososoitteena. Rakennuspaikalla  [peitetty] olisi sen jälkeen mahdollista käyttää kakkososoitteena Alangonrannan osoitetta, mikäli on tarpeen ohjata liikennettä toisesta liittymästä rakennuspaikalle. Tämä on tavaomainen käytäntö mm. asemakaava-alueen kulmatonteilla, joille on kulku kahdelta eri nimiseltä kadulta.

Mikäli alueen osoitteistoa lähdetään muuttamaan, on otettava huomioon alueen voimassa oleva ranta-asemakaava. Siinä Vasikkarintie on osoitettu ranta-asemakaavakartalla kulkemaan likimain Itä-Länsi-suunnassa päättyen kiinteistöille [peitetty] ja [peitetty]. Oikaisuvaatimuksenalaisen päätöksen kohteena oleville rakennuspaikoille johtava tie ei ole ranta-asemakaavassa nimetty Vasikkarintieksi. Tällaisessa tapauksessa tielle pitäisi löytää uusi nimi ja päivittää myös ranta-asemakaavan mukaisen Vasikkarintien osoitteisto. Tähän on mahdollista rakennusvalvontayksikön toimesta ryhtyä, mutta sitä ei ole tässä yhteydessä nähty tarpelliseksi, koska alueen osoitteisto ja teiden viitoitus ovat vakiintuneet ja ovat riittävän selkeät ja yksilöivät.

Päätös § 35/2019 kohtelee kuntalaisia tasapuolisesti eikä aiheuta kohtuuttomaksi katsottavaa haittaa. Apulaiskaupungingeodeetti on toiminut Porin kaupungin hallintosäännön ja ympäristö- ja lupapalvelujen toimialan toimintasäännön nojalla hänelle kuuluvan päätösvallan puitteissa. Kuntaliiton ohjeen ja suosituksen yhteneväinen noudattaminen koko kaupungin alueella tekee osoitejärjestelmästä loogisen sekä selkeän ja lisää sitä kautta asukkaiden turvallisuutta. Samat osoitenumeroinnin periaatteet koko kaupungin alueella ovat osa kuntalaisten tasapuolista kohtelua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalvelujen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, muut asianosaiset

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet