Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 2018-2021

PRIDno-2019-4240

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Hyvän yhteistoiminnan käsikirjan kokouksessaan 4.6.2018. Käsikirjassa todetaan yhteistyötoimikunnan kokoonpanosta seuraavasti: ”Toimialojen yhteistyötoimikunnat toimivat toimialatason työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä sekä lakisääteisinä työsuojelutoimikuntina. Toimialan yhteistyötoimikunnassa on 2-8 työnantajan edustajaa ja 3-10 henkilöstön edustajaa. Työnantajan edustajat nimeää ao. lautakunta/johtokunta ja yhden heistä tulee olla toimialajohtaja, joka toimii yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana. Jos työnantajan edustajana toimiva jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän huolehtii tilalleen toimenkuvansa määrittelemän sijaisen. Henkilöstön edustajat toimialojen yhteistyökuntiin nimeää henkilöstöjärjestöt ao. toimialueen viranhaltijoista/työntekijöistä. Toimialojen yhteistyötoimikunnat toimivat Konsernihallinnon, Sivistystoimialan, Teknisen toimialan, Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan alueilla sekä Porin Vedessä, Porin Palveluliikelaitoksessa, Satakunnan pelastuslaitoksessa ja Perusturvassa.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta nimesi 13.6.2018 § 69 työnantajan edustajiksi ympäristö- ja lupapalveluiden yhteistyötoimikuntaan toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainion, ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö Riikka Jokiaisen, eläinlääkintäyksikön päällikkö Elina Sipilän sekä yhteiset palvelut –yksikön päällikkö Tiina Toivosen.

Toimialalla toteutettiin yhteiset palvelut -yksikön tehtävien ja henkilöstön siirtäminen konsernihallinnon toimialalle. Tiina Toivonen siirtyi 1.7.2019 alkaen talousyksikköön, joten hänen tilalleen on nimettävä seuraaja tai seuraajat työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta päättää nimetä ympäristö- ja lupapalveluiden yhteistyötoimikuntaan Tiina Toivosen tilalle rakennusvalvontayksikön päällikön Matti Karjanojan ja suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikön Seppo Salosen. Näin toimialan jokaisen yksikön päällikkö olisi työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Matti Karjanoja, Seppo Salonen, Tiina Toivonen, työsuojelupäällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi