Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Viasveden jätevesiosuuskunnan hakemus jätevesiputkiston runkolinjan sijoittamiseksi kiinteistön alueelle, lausunto Turun hallinto-oikeudelle

PRIDno-2019-4337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Viasveden jätevesiosuuskunta on toimittanut ympäristölautakunnalle hakemuksia otsikossa mainitun paineviemärin sijoittamiseksi 10.2.2014, 12.2.2014, 4.4.2014, 7.4.2014, 19.5.2014, 23.5.2014, 25.8.2014 ja 16.11.2015. Aiempien hakemusten johdosta on asianosaisia kuultu. Asian käsitteleminen palautettiin lisäselvityksiä varten ympäristölautakunnan kokouksessa 10.9.2014. Lisäselvitykset on nyt hankittu ja tämänhetkinen hakemus on niiden mukainen. Jätevesilain uudistuksen siirtymäaika on kulumassa umpeen ja kiinteistöjen viemäröinti tulee saattaa lainsäädännön mukaiseksi. Asian käsittelemiseksi on otettava huomioon viimeisin ja täydennetty hakemus, joka on päivätty 4.3.2019.

Hakemus 16.11.2015 ja siihen liittyvä toimenpidepyyntö on liitteenä.

Kiinteistön [peitetty] omistajan vastine 9.9.2019 asiassa on liitteenä.

Viasveden jätevesiosuuskunnan 4.3.2019 päivätty täsmennetty hakemus karttoineen on liitteenä

Ehdotus

Esittelijä

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla, että Viasveden jätevesiosuuskunta saa sijoittaa kiinteistön [peitetty] alueelle jäteveden paineviemärin siten kuin päätökseen liitetty suunnitelmakartta osoittaa (vaihtoehto 2019-7), koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Luvan saajan on saatettava työmaa-alue työn suorittamisen jälkeen aiempaa vastaavaan olotilaan ja korvattava mahdollisesti tapahtuneet puustonmenetykset. Mikäli mahdollisista korvauksista ei saada sovintoratkaisua on asia ratkaistava lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

Putken linjaus kulkee nyt puheena olevan kiinteistöllä [peitetty] aivan rajalinjan vieressä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päätti maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n nojalla, että Viasveden jätevesiosuuskunta saa sijoittaa kiinteistön [peitetty] alueelle jäteveden paineviemärin siten kuin päätökseen liitetty suunnitelmakartta osoittaa (vaihtoehto 2019-7), koska sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Asia tuli vireille alunperin 2014, samaa hakemusta on täydennetty sen mukaan kun linjausta on korjattu uusilla piirustuksilla. Suunnitelmissa on pyritty löytämään paras mahdollinen linjaus, niin että paineviemärityöt voitaisiin saattaa loppuun. Porin ympäristölautakunnassa 10.9.2014 asia palautettiin lisäselvityksiä varten, koska silloin esillä olleen linjauksen alueelta epäiltiin löytyvän harvinaisen ja uhanalaisen viitasammakon. Alueelta löytyi seuraavan kevään tutkimuksissa viitasammakoita, mutta jäteveden paineviemärin sijoitus ei haittaa, koska viimeisin linjaus etääntyy edelleen reviirialueelta. Hakemuksen käsittelyä viivästytti myös asiaa käsitelleiden virkamiesten vaihtuminen. Viimeisin hakemus koskee vain asianomaista valittajan omistamaa kiinteistöä, joten aiempia asianosaisia ei ollut tarpeen kuulla. Päätös on perusteltavissa myös jätevesilain uudistuksen siirtymäajan päättymisellä, koska kiinteistöjen viemäröinti tulee saattaa lainsäädännön mukaiseksi. Valittajan mainitsemat perusteet tulivat osittain jo vastineessa esille, eikä valituksessa esitetä muuta, joka antaisi aihetta päätöksen muuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää lähettää ehdotetun lausunnon Turun hallinto-oikeudelle.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.