Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeen harkinta Stena Recycling Oy:n Peittoon kaatopaikan laajennushankkeeseen, lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle

PRIDno-2020-213

Valmistelija

  • Heli Välimaa, ympäristösuunnittelija, heli.valimaa@pori.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on vireillä harkinta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa Stena Recycling Oy:n Peittoon kaatopaikan laajennushankkeeseen (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä nro 252/2017, 3 §). Harkinnassa tulee ottaa huomioon YVAL 3 §:n 2 momentissa ja lain liitteessä 2 luetellut seikat. ELY-keskus pyytää Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa YVA-menettelyn soveltamisesta 27.2.2020 mennessä. ELY-keskus antaa asiasta aikanaan päätöksen.

Ramboll Finland Oy on laatinut YVA-tarpeen arvioinnin tausta-aineistoksi selvityksen Stena Recycling Oy:n Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen toiminnan muutosten ympäristövaikutuksista. Tällä hetkellä alueella käsitellään ja loppusijoitetaan Stena Recycling Oy:n Porin Tahkoluodon laitoksella materiaalien kierrätystoiminnassa syntyviä jätteitä eli SLF-hienoainesta sekä rejektiä. Lisäksi jätteenkäsittelyalueella on käsitelty seulomalla alueelle varastoituna ollutta SLF karkeaa jaetta sen hyödyntämiskelpoisuuden parantamiseksi. Nykyisin SLF karkeaa jaetta ei enää tuoda alueelle merkittäviä määriä, sillä kyseinen jae pyritään käsittelemään syntypaikallaan Tahkoluodon kierrätyslaitoksella.

Stena Recycling Oy on hakemassa toiminnan ympäristölupaan muutoksia jätteenkäsittelyalueen laajentamiseksi ja uusien jätejakeiden (jätepitoiset metallit, joita ei voi hyödyntää materiaalina, muut hyödyntämis- ja polttokelvottomat jätteet, polttokelpoinen jäte, paperi-, kartonki-, muovi- ja puupitoinen materiaali, pölyt ja hienoaineet, pilaantuneet maat, maa-ainesjätteet, hiekanerottimen sakat, asbesti sekä muut loppusijoituskelpoiset teollisuusjätteet) vastaanottamiseksi. Selvityksen mukaan uudet jätejakeet ovat pääosin Stenan omassa toiminnassa syntyviä ja jätteenkäsittelyalue säilyy myös tulevaisuudessa pääasiassa Stenan Porin Tahkoluodon kierrätyslaitoksen jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueena. Niin ikään alueelle loppusijoitetaan jatkossakin Tahkoluodon murskausprosessin hyödyntämis- ja polttokelvotonta hienoainesjätettä, jonka kaatopaikkasijoittamista koskevaan TOC-raja-arvoon tullaan hakemaan pysyvää korotusta 18-painoprosenttiin.

Stena tulee myös hakemaan muutoksia vuosittaisiin loppusijoitettavien ja alueella käsiteltävien jätejakeiden kokonaismääriin. Loppusijoitettavien jätteiden enimmäismäärä nousee nykyisestä luvan mukaisesta määrästä 32 000 t/a vuodessa noin 43 000 tonniin vuodessa. Alueella muulla tavoin kuin loppusijoittamalla käsiteltävien jätteiden määrä nousee nykyisestä 30 000 tonnista vuodessa maksimissaan 55 000 tonniin vuodessa. Käsiteltäviin jätemääriin ei ole sisällytetty pintarakenteiden rakentamista varten alueelle tuotavia puhtaita maa-aineksia (10 000 t/a). Jätteenkäsittelyaluetta suunnitellaan laajennettavan noin 2,3 hehtaarin laajuisella vaarallisen jätteen kaatopaikan osalla. Lisäksi lupaa haetaan rakentaa noin 1,3 hehtaarin asfalttipintainen käsittelykenttäalue, jonka pohjarakenne parannetaan myöhemmin kaatopaikka-asetuksen mukaiseksi ja otetaan loppusijoituskäyttöön. Kyseiset alueet sijaitsevat samalla Stenan omistamalla kiinteistöllä kuin nykyiset toiminta-alueet.

Vaikutusten arviointi

Toiminta-alue on yleiskaavalla vahvistettu jätteenkäsittelyalueeksi. Alueen toimijoilla on yhteistarkkailuvelvoite ympäristön pinta- ja pohjavesiin sekä toimijakohtaiset määräykset sisäisten vesien tai vesistökuormituksen tarkkailuun. Selvityksen mukaan Stenan uudet toiminnot eivät ole sellaisia, joista pääsisi kuormitusta maaperään tai pohjaveteen, ja pohjavesivaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Samoin vaikutukset pintavesiin arvioidaan vähäisiksi. Puhdistettava vesimäärä kasvanee hieman uusien rakennettavien kenttäalueiden myötä. Uusien toimintojen ei katsota olennaisesti lisäävän haitta-ainepitoisuuksia käsittelyyn johdettavissa vesissä.

Jätteenkäsittelyalueella ei ole varsinaista luonnonympäristöä jäljellä eikä täyttökorkeuteen haeta muutosta. Vaikutukset luontoon, suojelualueisiin ja maisemaan arvioidaan merkityksettömiksi.

Liikenteen osalta raskaan liikenteen määrän vuorokaudessa Porin Saaristotiellä arvioidaan kasvavan kohtalaisen suuresti eli enimmillään 30 % vuoden 2018 liikennemäärästä. Yhteensä Stenan alueelle tulee suuntautumaan liikennettä 2000-4000 kuormaa vuodessa kuormakoon mukaan eli keskimäärin 8-16 kuormaa arkipäivisin.  

Suunnitellut jätteenkäsittelytoiminnot (murskaus, seulonta, työkoneet) lisäävät Stenan toiminta-alueella muodostuvaa melua ja tärinää. Laaditun selvityksen mukaan olemassa olevat kaatopaikat vähentävät melun leviämistä ja lähimmät vakituiset ja loma-asunnot sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä. Tärinähaittaa ei arvioida aiheutuvan välitöntä lähiympäristöä kauemmaksi.

Ilmanlaadun osalta selvityksessä todetaan, että uudet toiminnot eivät vaikuta kaatopaikkakaasujen tai hajupäästöjen muodostumiseen. Pölypäästöt lisääntyvät hieman. Yli kilometrin etäisyyden lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin arvioidaan myös takaavan sen, että vaikutuksia ihmisten elinolosuhteisiin tai ympäröivien alueiden viihtyvyyteen ei muodostu.

Jätteenkäsittelyalueen toiminnan ympäristöriskeistä palavan materiaalin lisääntyminen kasvattaa alueen palokuormaa ja tulipaloriskin vakavuutta. Palotilanteisiin varaudutaan kuten nykytilanteessakin pitämällä riittävä määrä vettä sammutusvedeksi toiminta-alueen altaissa. Muilta osin toimintaan suunniteltujen muutosten ei arvioida muuttavan muita merkittävimmiksi tunnistettuja ympäristöriskejä (tulvan/rankkasateen aiheuttama suotovesien ylivaluminen puhdistamattomana, työkoneiden öljyvuodot sekä kaatopaikkarakenteiden vaurioituminen) ja niiden varautumistoimenpiteitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa asiasta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon:

Kyseessä on yleiskaavalla jättenkäsittelyalueeksi osoitettu alue ja vakiintunut toiminta, jonka vaikutuksista ympäristöön on olemassa velvoite- ja vaikutustarkkailutuloksia. Suunnitellun toiminnan ympäristövaikutukset, ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen on mahdollista selvittää ja arvioida ympäristölupamenettelyssä. Lautakunta katsoo, että YVA-menettely ei toisi merkittävää lisätietoa eikä arviointimenettelyn soveltaminen ole tarpeen.                     

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.