Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Jätelain 75 §:n mukainen päätös koskien kiinteistön siivoamista ja määräyksen tehostaminen asettamalla jätelain 129 §:n mukainen uhkasakko

PRIDno-2019-2063

Valmistelija

  • Arttu Tuominen, ympäristöinsinööri, arttu.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö
609-415-1-2010

Kiinteistön omistaja
[peitetty]

Kiinteistön roskaaja
[peitetty]

Kiinteistö 609-415-1-2010 on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi merkinnällä TK-10.

Valvonta-asian aiempi käsittely
Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluissa on ollut vireillä kiinteistön 609-415-1-2010, epäsiisteyttä koskeva valvonta-asia. Ympäristövalvonta on tehnyt kiinteistölle tarkastukset 7.9.2017, 13.4.2018, 5.10.2018 ja 8.4.2019. Kiinteistö on tarkastuksilla todettu roskaantuneeksi. Asian käsittelyn aikana on todettu, että jatkossa asiaa koskevat kehotukset ja mahdolliset hallinnolliset pakkokeinot kohdistetaan kiinteistön roskaajaan.

Asianosaisilta pyydettiin kirjallista selvitystä kiinteistöllä varastoitavien ajoneuvojen ja jätteiden käyttötarkoituksesta kirjeellä 11.9.2017. [peitetty] antoi asiassa vastineen 30.11.2017.

Ympäristövalvonta kehotti kirjeellä 23.4.2018 siistimään kiinteistön kaikesta jätteeksi luokiteltavasta materiaalista 30.9.2018 mennessä. Samalla asianosaisille ( [peitetty] ja [peitetty]) varattiin tilaisuus tulla kuulluksi ennen mahdollista puhdistamisesta määräämistä ja sitä mahdollisesti tehostavaa uhkasakkoa. Kehotuskirjeessä oli yksilöitynä tarkemmin poistettavaksi kehotetut esineet/esineryhmät. Tarkastuksella 5.10.2018 on sovittu, että kehotuksessa (23.4.2018) yksilöidyt autot ja muut esineet poistetaan 31.12.2018 mennessä.

Tarkastuksella 8.4.2019 todettiin, että kiinteistö on edelleen jätelain 72 §:n tarkoittamalla tavalla roskaantunut siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Tarkastuksella todettiin, että asia saatetaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ratkaistavaksi, joka voi määrätä roskaajan siivoamaan kiinteistöllä varastoitavat jätteet määräajassa ja tehostaa määräystään uhkasakolla.

Kuuleminen
Ennen asian käsittelemistä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnassa ja ennen mahdollista kiinteistön puhdistamismääräystä ja sitä mahdollisesti tehostavaa uhkasakon asettamista, varattiin asianosaisille (roskaaja ja kiinteistön omistaja) kirjeitse 23.4.2019 tilaisuus tulla kuulluksi ja lausua asiasta mielipiteensä sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

[peitetty] toimitti ympäristö- ja lupapalveluihin 17.5.2019 päivätyn vastineen. Muun ohella vastineessa esitetään, että kiinteistöllä olevat roskat aiheuttavat kiinteistön omistajalle haittaa ja ylimääräisiä, kohtuuttomia kustannuksia. Vastineessa esitetään, että jätelain nojalla tulee [peitetty] määrätä ensisijaisesti teettämisuhka ja toissijaisesti uhkasakko.

Kiinteistön omistajan vastine, samoin kuin kaikki muutkin asian käsittelyn aikana kertyneet asiakirjat (muistiot, valokuvat, kehotus/kuulemiskirjeet) ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

VELVOITETTAVA 
[peitetty]
Pori

KIINTEISTÖ
609-415-1-2010

VELVOITE
Kiinteistöltä on siivottava tarkastuksella 7.9.2017 (tarkastusmuistio 11.9.2017) ja kehotuksessa 23.4.2018 jätteeksi luokitellut esineet, sellaisella tavalla, ettei kiinteistöstä enää voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätteet on toimitettava asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Siistiminen tulee suorittaa 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

UHKASAKON ASETTAMINEN
Velvoitteen tehosteeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa jätelain 129 §:n nojalla 4000 euron kiinteän uhkasakon [peitetty].

PERUSTELUT
Kiinteistö 609-415-1-2010 on tarkastuksilla todettu jätelain tarkoittamalla tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätelain 72 § mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).  Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Asia on valmisteltu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut ympäristöviraston aiemmin antamaa kehotusta ja siivousaikataulua riittävässä määrin. Roskaaja on laiminlyönyt jätelain 8 luvun määräyksiä. 

Velvoite on kohdistettu kiinteistön roskaajalle [peitetty], jonka toiminnasta roskaantuminen on aiheutunut. Hänellä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Uhkasakon suuruutta ja velvoitteen määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annettu kehotus ja määräajat, rikkomuksen luonne, sekä aiemman kehotuksen laiminlyönti.

Ennen asian ratkaisemista, on asianosaisille annettu tilaisuus tulla kuulluksi sekä siivousmääräyksen, että uhkasakon asettamisen osalta. Asianosaisen tarkastusten yhteydessä esittämät seikat on otettu huomioon harkittaessa määräajan pituutta ja uhkasakon suuruutta. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on käyttänyt asiassa uhkasakkoa, koska on katsonut sen olevan riittävä tehoste ottaen huomioon rikkomuksen luonne ja kiinteistöllä varastoitavien jätteiden määrä ja laatu.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Velvoitetun on kiinteistön mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä ilmoitettava välittömästi ja todisteellisesti luovutuksen saajalle tämän päätöksen mukaisesta velvoitteesta tai sitä koskevasta uhasta. Samalla velvoitetun on ilmoitettava myös Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan haltijan yhteystiedot.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Jätelaki (646/2011) 5 §, 72–75 §, 129 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 6–8 §, 22–23 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 60 §

KÄSITTELYMAKSU
Jätelain 75 §:n mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamisesta ja sen valvonnasta peritään roskaajalta 250 euron suuruinen maksu. Maksua on alennettu 50 %, koska valvonta kohdistuu jätelain 144 a §:n tarkoittamaan luonnolliseen henkilöön. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 29.2.2019 hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea jätelain 137 §:n mukaista muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietojen antaja    
Ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], [peitetty], Maanmittauslaitos, kiinnityksistä pidettävä rekisteri