Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Jätelain mukainen hallintopakkoasia, asetetun uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen

PRIDno-2019-2061

Valmistelija

  • Sanna Kopra-Virtanen, sanna.kopra-virtanen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistöt: 609-415-1-1043, 609-415-1-576 ja 609-44-81-1 osoitteessa [peitetty]

Kiinteistöt 609-415-1-576 ja 609-415-1-1043 on merkitty puistoalueeksi, joista ensiksi mainitun omistaa [peitetty] ja jälkimmäisen Porin kaupunki. Kiinteistö 609-44-81-1 on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa asuinrakennusten korttelialueeksi ja sen omistaa [peitetty].

Valvonta-asian aiempi käsittely

Porin kaupungin ympäristövalvonnassa on vireillä kiinteistöjä 609-415-1-1043, 609-415-1-576 ja 609-44-81-1 koskeva jätelain mukainen valvonta-asia. Viimeisimmässä vaiheessa Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on kokouksessaan 13.6.2018 (72 §/2018) tuominnut 16.8.2017 (§114/2017) asetetun kiinteän 8 000 euron uhkasakon [peitetty] maksettavaksi. Lautakunta on velvoittanut kiinteistöjen siivousta 30 päivän kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Päätös on saanut lainvoiman 10.8.2018. Velvoitteen tehosteeksi lautakunta on asettanut 10 000 euron uhkasakon.

Ympäristövalvonta on suorittanut tarkastuksen kiinteistölle 5.10.2018, jolloin on arvioitu lautakunnan viimeisimmän päätöksen mukaisen siivousvelvoitteen noudattamista. Ympäristövalvonta on tarkastuksellaan todennut, että lautakunnan siivousvelvoitetta on noudatettu siinä määrin, että siivousvelvoitteelle annettua määräaikaa on pidennetty 31.12.2018 asti.

Ympäristövalvonta on suorittanut viimeisimmän tarkastuksensa kiinteistöille 8.4.2019, jolloin on todettu seuraavaa: 

"Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan antamaa siivousvelvoitetta ei oltu noudatettu kokonaisuudessaan. Kiinteistöillä olevia autoja ja muita esineitä oli kuitenkin järjestelty ja siirretty pääasiassa kauemmas kiinteistöjen sisäänkäynniltä. Vähäisistä siivoustoimenpiteistä huolimatta kiinteistöt ovat edelleen jätelain tarkoittamalla tavalla roskaantuneet siten, että niistä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä sijaitseva varastorakennus/konehalli on osittain tuhoutunut tulipalossa 9.3.2017. Em. tuhoutunut rakennus ja rakennuksen sisältä pihalle tuotavat esineryhmät lisäävät kiinteistön epäsiisteyttä häiritsevissä määrin.

Lisäksi kiinteistöllä olevien ajoneuvojen, jotka asianosainen 20.2.2015 tarkastuksella perusteli käyttökelpoisiksi tai kunnostettavissa oleviksi, osalta tilanne oli lähes entisellään, 3.11.2016, 27.3.2017, 29.5.2017, 13.4.2018 ja 5.10.2018 tarkastusmuistioissa kuvatun kaltainen. Ajoneuvoja ei ole kunnostettu ja osa ajoneuvoista saattaa täyttää aiemmasta poiketen romuajoneuvojen kriteerit, ts. asianosaisella saattaa jatkossa olla velvollisuus poistaa myös osa ajoneuvoista romuajoneuvoina."

Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle annettiin 8.5.2019 haastetiedoksiantona tiedoksi kuulemiskirje, jolla varattiin asianosaiselle tilaisuus tulla kuulluksi jätelain mukaisen siivousvelvoitteen laiminlyönnin ja sen tehosteeksi asetetun kiinteän uhkasakon tuomitsemisen sekä mahdollisesti uuden kehotuksen tehosteeksi asetettavan uuden uhkasakon johdosta. Kirjallista selvitystä ei toimitettu ympäristö- ja lupapalveluihin määräaikaan mennessä.

Kaikki asian käsittelyn aikana kertyneet asiakirjat (muistiot, valokuvat, kehotus/kuulemiskirjeet) ovat nähtävillä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksessa.

Lisätietojen antaja

Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen, puh. 044 701 3336.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Asetetun uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta tuomitsee 13.6.2018 (72 §) päätöksessään asianosaiselle asettamansa 10 000 euron suuruisen kiinteän uhkasakon maksettavaksi.

Uuden päävelvoitteen ja uuden uhkasakon asettaminen 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa asianosaiselle uuden päävelvoitteen ja uuden kiinteän uhkasakon seruraavasti

Velvoittettava: [peitetty], Pori 

[peitetty]Kiinteistöt: 609-415-1-1043, 609-415-1-576 ja 609- 44-81-1 

Velvoite

Kiinteistöiltä on siivottava tarkastuksissa todetut jätteet siten, ettei niistä voi enää aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa. Jätteet on toimitettava asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Jäljelle jäävä tavara tulee laittaa siistiin järjestykseen. Siistiminen ja järjestäminen tulee tehdä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. 

Uhkasakon asettaminen

Velvoitteen tehosteeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa jätelain 129 §:n nojalla [peitetty] 12 000 euron kiinteän uhkasakon. 

Päätöksen perustelut 

Kiinteistöt on tarkastuksilla todettu jätelain tarkoittamalla tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätelain 72 § mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).  Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut lautakunnan aiemmin antamia siivousmääräyksiä määräajassa. Roskaaja on laiminlyönyt jätelain 8 luvun määräyksiä.

Koska ympäristö- terveysvalvontayksikön 8.4.2019 suorittamalla tarkastuksella on todettu, ettei asianosainen ole noudattanut lautakunnan antamaa siivousmääräystä määräajassa, on lautakunnan perusteltua tuomita päävelvoitteen tehosteeksi asetettu 10 000 euron suuruinen uhkasakko maksettavaksi ja asettaa kiinteistön siistimiselle uusi määräaika ja tehostaa määräystä asettamalla laiminlyöjälle uusi kiinteä 12 000 euron suuruinen uhkasakko. Velvoite on kohdistettu kiinteistön roskaajalle. Hänellä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Uuden asetetun uhkasakon suuruutta ja velvoitteen määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annettu määräaika, rikkomuksen luonne, sekä aiemman päävelvoitteen laiminlyönti.

Ennen asian ratkaisemista, on asianosaiselle annettu tilaisuus tulla kuulluksi aiemman päävelvoitteen noudattamisen laiminlyönnin ja sen tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemisen johdosta sekä uuden siivousmääräyksen, että uuden uhkasakon asettamisen osalta.

Ilmoitusvelvollisuus 

Velvoitetun on kiinteistön mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä ilmoitettava välittömästi ja todisteellisesti luovutuksen saajalle tämän päätöksen mukaisesta velvoitteesta tai sitä koskevasta uhasta. Samalla velvoitetun on ilmoitettava myös Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan haltijan yhteystiedot.

Sovelletut säännökset

Jätelaki (646/2011) 5 §, 72-75 §, 126 §, 129 §, Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 22-24 §, Hallintolaki (434/2003) 34 §,36 §, 43 §, 44 §, 45 §, 47 § 60 §.

Käsittelymaksu

Jätelain 75 §:n mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamisesta ja sen valvonnasta peritään 250 euron suuruinen maksu. Maksua on alennettu 50 %, koska valvonta kohdistuu jätelain 144 a §:n tarkoittamaan luonnolliseen henkilöön. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 29.5.2019 hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], maanmittauslaitos/kirjaamisasiat, oikeusrekisterikeskus, Porin kaupungin tekninen toimiala / Infrajohtaminen ja kiinteistövarallisuus