Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Jätelain mukainen hallintopakkoasia, asetetun uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen

PRIDno-2019-2454

Valmistelija

  • Arttu Tuominen, ympäristöinsinööri, arttu.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö
609-40-65-6

Kiinteistön omistaja
[peitetty]

Kiinteistö 609-40-65-6 on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi merkinnällä AO-34.

Valvonta-asian aiempi käsittely
Kiinteistö 609-40-65-6 on todettu tarkastuksilla 1.8.2016, 14.11.2016, 23.5.2017 ja 7.9.2017, 13.4.2018, 13.9.2018 jätelain tarkoittamalla tavalla roskaantuneeksi siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta määräsi kokouksessaan 11.10.2017 § 135 roskaajan [peitetty] [peitetty] siistimään kiinteistö 30 päivän kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Lautakunta tehosti määräystä 500 euron suuruisella kiinteällä uhkasakolla. Siistimistyöt olisi tullut suorittaa 29.12.2017 mennessä.

Tarkastuksella 13.4.2018 todettiin, ettei päävelvoitetta ollut noudatettu, joten asia saatettiin Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ratkaistavaksi. Kokouksessaan 13.6.2018 § 71 lautakunta tuomitsi asetetun 500 euron kiinteän uhkasakon maksettavaksi ja asetti uuden siivousmääräyksen ja määräajan ja tehosti määräystään 1000 euron suuruisella kiinteällä uhkasakolla. Siistimistyöt olisi tullut suorittaa 31.8.2018 mennessä.

Tarkastuksella 13.9.2018 todettiin, ettei päävelvoitetta ollut noudatettu, joten asia saatettiin Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ratkaistavaksi. Kokouksessaan 31.10.2018 § 119 lautakunta tuomitsi asetetun 1000 euron kiinteän uhkasakon maksettavaksi ja asetti uuden siivousmääräyksen ja määräajan ja tehosti määräystään 1500 euron suuruisella kiinteällä uhkasakolla. Siistimistyöt olisi tullut suorittaa 21.1.2019 mennessä.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tarkastajat suorittivat viimeisimmän tarkastuksen kiinteistölle 6.5.2019. Tarkastuksella todettiin, että tilanne kiinteistöllä on pääsääntöisesti muuttumaton aiempiin tarkastusten tilanteisiin verrattuna. Kiinteistö on edelleen jätelain tarkoittamalla tavalla roskaantunut siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa.

Asianosaisen kuuleminen
Koska lautakunnan määräystä ei oltu noudatettu määräajassa, varattiin asianosaiselle kirjeellä 9.5.2019 tilaisuus tulla kuulluksi ennen uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi ja antaa selityksensä siitä, miksei määräystä ole noudatettu. Samalla varattiin tilaisuus tulla kuulluksi mahdollisen uuden velvoitteen asettamisen ja sitä tehostavan uuden uhkasakon johdosta. Asianosainen ei antanut asiassa kirjallista selvitystä määräaikaan mennessä.

Kaikki asian käsittelyn aikana kertyneet asiakirjat (muistiot, valokuvat, kehotus/kuulemiskirjeet) ovat nähtävillä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

ASETETUN UHKASAKON TUOMITSEMINEN MAKSETTAVAKSI
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta tuomitsee 31.10.2018 (119 §) päätöksessään [peitetty] asettamansa 1500 euron suuruisen kiinteän uhkasakon maksettavaksi.

UUDEN PÄÄVELVOITTEEN JA UUDEN UHKASAKON ASETTAMINEN
Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa uuden päävelvoitteen ja uuden kiinteän uhkasakon seuraavasti:

Velvoitettava 
[peitetty]
Pori

Kiinteistö
609-40-65-6 
    
Velvoite
Kiinteistöltä on siivottava tarkastuksella 1.8.2016 (tarkastusmuistio 4.8.2016) jätteeksi luokitellut esineet lukuun ottamatta tarkastusmuistion kuvaliitteen 13. aaltopeltejä. Jätteet on toimitettava asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Siistiminen tulee suorittaa 30 päivän kuluessa tämän päätöksen lainvoimaisuudesta.

Uhkasakon asettaminen
Velvoitteen tehosteeksi ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta asettaa jätelain 129 §:n nojalla 2000 euron kiinteän uhkasakon [peitetty]. 

PERUSTELUT
Kiinteistö 609-40-65-6 on tarkastuksilla todettu jätelain tarkoittamalla tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätelain 72 § mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).  Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut lautakunnan aiemmin 31.10.2018 § 119 antamaa siivousmääräystä määräajassa. Roskaaja on laiminlyönyt jätelain 8 luvun määräyksiä.

Koska ympäristö- terveysvalvontayksikön 6.5.2019 suorittamalla tarkastuksella on todettu, ettei roskaaja/velvoitettu ole noudattanut lautakunnan antamaa siivousmääräystä määräajassa, on lautakunnan perusteltua tuomita päävelvoitteen tehosteeksi asetettu 1500 euron suuruinen uhkasakko maksettavaksi ja asettaa kiinteistön siistimiselle uusi määräaika ja tehostaa määräystä asettamalla laiminlyöjälle uusi kiinteä 2000 euron suuruinen uhkasakko.

Velvoite on kohdistettu kiinteistön omistajalle, jonka toiminnasta roskaantuminen on aiheutunut. Hänellä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Uuden asetetun uhkasakon suuruutta ja velvoitteen määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annettu määräaika, rikkomuksen luonne, sekä aiemman päävelvoitteen laiminlyönti.

Ennen asian ratkaisemista, on asianosaiselle annettu tilaisuus tulla kuulluksi aiemman päävelvoitteen noudattamisen laiminlyönnin ja sen tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemisen johdosta sekä uuden siivousmääräyksen, että uuden uhkasakon asettamisen osalta.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Velvoitetun on kiinteistön mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä ilmoitettava välittömästi ja todisteellisesti luovutuksen saajalle tämän päätöksen mukaisesta velvoitteesta tai sitä koskevasta uhasta. Samalla velvoitetun on ilmoitettava myös Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan haltijan yhteystiedot.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Jätelaki (646/2011) 5 §, 72-75 §, 126 §, 129 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 22-24 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §,36 §, 43 §, 44 §, 45 §, 47 § 60 §

KÄSITTELYMAKSU
Jätelain 75 §:n mukaisen roskaantuneen alueen siivoamismääräyksen antamisesta ja sen valvonnasta peritään 250 euron suuruinen maksu. Maksua on alennettu 50 %, koska valvonta kohdistuu jätelain 144 a §:n tarkoittamaan luonnolliseen henkilöön. Maksu perustuu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 29.2.2019 hyväksymään Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea jätelain 137 §:n mukaista muutosta Turun hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietojen antaja
Ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], Oikeusrekisterikeskus, Maanmittauslaitos/ kiinnityksistä pidettävä rekisteri