Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

ELY-keskuksen päätös YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa, Biogas Energy

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 13.6.2019 päätöksensä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yva) soveltamisesta Biogas Energy Toiminimen biokaasulaitoskokonaisuuden perustamista koskevassa hankkeessa. Ely-keskuksen päätös on, että Toiminimi Biogas Energyn biokaasulaitoskokonaisuushankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Yhteenveto ratkaisun perusteluista on seuraava: Hanke aiheuttaa todennäköisesti laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia, erityisesti ottaen huomioon suunnitellun biokaasulaitoksen lähes hankeluettelon mitoitusta vastaava koko ja mahdolliset laajentumissuunnitelmat, toiminnan jatkuva luonne, hankealueen sijainnin herkkyydestä aiheutuvat riskitekijät sekä kaavoitus. Hankkeessa voidaan selvästi tunnistaa tarve määritellä hankekokonaisuus esitettyä selvemmin sekä tarkastella erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja esimerkiksi sijainnin, kapasiteetin ja/tai menetelmien suhteen. Hankkeessa esitettyjä haittojen lieventämis- ja ehkäisemistoimenpiteitä ei voida pitää riittävinä, jotta merkittäviltä ympäristövaikutuksilta vältyttäisiin.

Jatkotoimenpiteiden osalta todetaan, että hanketta koskeva ympäristölupahakemus on vireillä Porin kaupungissa. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen perustellun päätelmän (YVAL 25 §). Päätös on nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.