Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Vesilain mukaisen luvan hakeminen Uksjoelle tehtyjen kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien toteutukseen.

PRIDno-2019-48

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on tehnyt esityksen, että Porin kaupunki yhdessä Merikarvian kunnan kanssa tekisi vesilain mukaisen hakemuksen Uksjoelle tehtyjen kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien toteuttamiseksi.Hakemus siihen liittyvine asiakirjoineen on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä. [peitetty] on lähettänyt kaupunginhallitukselle asiaa tukevan kirjeen.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on käsitellyt asiaa ja katsonut, että kaupunki voi allekirjoittaa hakemuksen, mikäli myös Merikarvian kunta allekirjoittaa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa mahdollisten kunnostusten ja kalataloudellisen kunnostusluvan kustannuksista. Muihin kustannuksiin lautakunta ei ole ottanut kantaa.

Merikarvian kunta on 8.10.2018 päättänyt ryhtyä yhdessä Porin kaupungin kanssa muodolliseksi luvanhakijaksi vesilain mukaisen luvan hakemiseksi Uksjoelle.

Vesilain mukaan annettavan päätöksen perusteella luvan saaja on vastuussa luvan kohteena olevien kunnostustöiden kustannuksista, luvanhakuun liittyvistä kustannuksista, tulevaisuudessa aiheutuvista rakenteiden ja laitteiden ylläpidosta ja kunnostuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä korvauksista maanomistajille vesialueeksi muuttuvista ja vettyvistä maa-alueista. Luvan saaja on vastuussa myös muista päätöksessä määrättävistä velvoitteista kuten mahdollisista seurantavelvoitteista yms. sekä sellaisista vahingoista ja haitoista, joita lupapäätöstä annettaessa ei ole ennakoitu ja edellytetty, mutta jotka ilmenevät alueella myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asiasta aiheutuvien ennakoimattomien taloudellisten vastuiden vuoksi Porin kaupunki ei hae vesilain mukaista lupaa Uksjoelle tehtyjen kalastussuunnitelmien toteutukseen. 

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Ote ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksen pöytäkirjasta 31.10.2018 (§ 117):

"Kaupunginhallitus on pyytänyt ympäristö- ja lupapalvelut –lautakunnan lausuntoa Ilpo Koppisen tekemästä esityksestä, jossa Porin kaupunkia pyydetään tekemään yhdessä Merikarvian kunnan kanssa vesilain mukaisen hakemus Uksjoelle tehtyjen kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien toteuttamiseksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus kunnostussuunnitelmien tekijänä on linjannut, että se ei itse ole luvan hakija. Esityksen tekijä on käynyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa keskusteluja, joiden mukaan yksittäiset kansalaiset ja järjestöt eivät ole tässä tapauksessa soveliaita hakijoita, vaan paras taho on kunta. Esityksen liitteistä löytyy luonnos hakemuksesta.

Uksjoki on pääasiassa Porin Ahlaisissa sijaitseva, mutta myös Merikarvian puolella käväisevä mereen laskeva purovesistö, jonka valuma-alue on 34 km2. Sen kala- ja rapukannat sekä muu luonnon monimuotoisuus on kärsinyt vuosikymmenten mittaan uittoa ja maankuivatusta varten tehdyistä perkauksista. Uksjoessa ei ole vaelluskalojen nousua vaikeuttavia esteitä.

Meritaimenen elinkiertoon kuuluu muutaman vuoden virtavesivaiheen jälkeen siirtyminen merialueelle kasvamaan, josta se palaa synnyinsijoilleen kutemaan noin 60-senttisenä. Purovesistöjen perkaukset tuhoavat kutupaikat, jolloin lisääntyminen ei onnistu. Kalataloudellisessa kunnostuksessa puroon nouseville emokaloille tehdään sorastamalla kutupaikkoja, poikasille suojapaikkoja sekä ohjataan virtausta uoman pitämiseksi puhtaana. Samalla uomaan tehdään suojausta, joka vähentää kiintoaineen eroosiota puroon.

Varsinais-Suomen ELY-keskus teki Uksjoen kalataloudellisen kunnostuksen toteuttamiseksi yleissuunnitelman vuonna 2008 ja sen pohjalta yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat vuonna 2016. Yksi kunnostuskohde on toteutettu vuonna 2011, muilta osin suunnitelma on toteuttamatta. Uksjokeen on istutettu vuodesta 2013 lähtien meritaimenen vastakuoriutuneita poikasia ja vuoden 2015 sähkökalastuksessa todettiin istutusten tuottaneen puroon useamman vuoden ikäisiä poikasia. On mahdollista, että vuoden 2013 istutusten tuottamat isot taimenet palaavat kudulle vuonna 2019. Tästä johtuen Ilpo Koppinen esittää, että hakemuksessa haettaisiin lupaa töiden aloittamiseksi ennen luvan tulemista lainvoimaiseksi.

.........

 

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialajohtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Porin kaupungin alueella ei ole kalataloudellisia kunnostuksia juurikaan tehty purovesistöissä. Uksjoki olisi otollinen kohde kalataloudelliselle kunnostukselle, koska sen varressa ei ole vaelluskalojen nousua vaikeuttavia esteitä. Kunnostus on myös toteutettavissa alueen kuivatusolosuhteita heikentämättä. Tästä johtuen esitetty kunnostus on lautakunnannäkemyksen mukaan lähtökohtaisesti kannatettava. Kaupungin roolin asiassa tulee kuitenkin esitetyllä tavalla olla lähinnä hallinnollinen, sillä esimerkiksi ympäristö- ja lupapalvelujen toimialalla ei ole resursseja osallistua kunnostuksen käytännön toteuttamiseen. Kunnostukseen liittyvät kustannukset, sekä tarvittavan luvan lupamaksukustannukset tulee osoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikölle. Hakemuksen tekemisen ehtona tulee myös olla, että Merikarvian kunta on toisena hakijana.

Uksjoen tapauksessa kaikki kunnostuksen kohteeksi tulevien alueiden omistajat eivät hakemusluonnoksen mukaan kannata kutupaikkojen sorastuksia. Aiheesta 13.12.2017 pidetyssä keskustelutilaisuudessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikön edustaja on liitemuistion mukaan todennut, että kaikki mahdolliset kunnostukset tehtäisiin maanomistajien suostumuksella. Hakemusluonnoksessa haetaan vesilain 2 luvun 13a §:n tarkoittamaa oikeutta kaikille niille alueille, joissa kunnostusta on tarkoitus tehdä. Kyseisen lakikohdan mukaan hakijalle voidaan myöntää tarvittava oikeus toisen alueeseen yleistä etua edistävän hankkeen toteuttamiseksi, jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät ja hanketta voidaan pitää yleisen tarpeen vaatimana.Tällainen tarve voi liittyä mm. yleisen virkistyskäytön tai luonnonsuojelun edistämiseen. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi, että kunnostustoimia voitaisiin tehdä ilman vesialueen omistajan lupaakin.

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan näkemyksen mukaan Porin kaupunki voi allekirjoittaa hakemuksen esitetyn hakemusluonnoksen pohjalta, mikäli myös Merikarvian kunta sen allekirjoittaa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa mahdollisten kunnostusten ja kalataloudellisen kunnostusluvan kustannuksista. Koska kunnostusprosessi eri vaiheineen on kestänyt jo kymmenisen vuotta, lautakunta ei näe järkevänä hakea lupaa töiden aloittamiseksi ennen luvan tulemista lainvoimaiseksi.

...........

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

 

Asiaa oli tarkoitus käsitellä Porin kaupunginhallituksen kokouksessa 14.1.2019, mutta esittelijä poisti asian esityslistalta lisäselvityksiä varten. Aiheesta pidettiin 7.2.2019 neuvottelu kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajien kesken, jonka tuloksena sovittiin, että asian käsitttely palautetaan ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle uuden lausunnon antamista varten. Tätä valmistelua varten ympäristö- ja lupapalveluiden toimiala teki yhteistyössä Merikarvian kunnan kanssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyynnön siitä, onko hankkeen toteuttaminen mahdollista siten, että korvauksiin velvoittavia seurauksia ei synny hakijoille. Lausunto saatiin 26.4.2019 ja se on seuraavanlainen:

"Varsinais-Suomen elinkeino-, Iiikenne- ja ymparistökeskuksen kalatalousviranomainen katsoo, ettei Uksjoelle tehtyjen kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien toteuttamisesta voida etukateen arvioituna odottaa aiheutuvan hakijoille korvauksiin velvoittavia seurauksia. Varsinais-Suomen elinkeino-, Iiikenne- ja ymparistökeskuksen kalatalousviranomainen maksaa aluehallintoviraston luvan käsittelymaksun ja kunnostustoimet, ja kunnostukset tehdään aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti ottaen huomioon muun muassa hankealueen maankuivatus siten, ettei vettä sanottavasti padottavia rakenteita tehdä. Kunnostustoimilla ei siten voida katsoa olevan sanottavaa haittaa muun muassa alueen maanviljelylle. Uksjoen vedenkorkeuksia kunnostuskohteiden yläpuolella tullaan tarkkailemaan kunnostusten yhteydessä, jolloin voidaan luotettavasti arvioida kunnostusten vaikutuksia niihin. Katsomme, että aluehallintoviraston paätös riittävällä tavalla ennaltaehkäisee mahdolliset luonnontaloudelle aiheutuvat haitat. ELY-keskus omalta osaltaan on valmis yhtenä hankkeen sopimusosapuolena vastaamaan mahdollisista ennakoimattomista haitoista. Niiden todentaminen tulee kuitenkin ratkaista puolueettomasti."

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Lautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Porin kaupungin alueella ei ole kalataloudellisia kunnostuksia juurikaan tehty purovesistöissä. Uksjoki olisi otollinen kohde kalataloudelliselle kunnostukselle, koska sen varressa ei ole vaelluskalojen nousua vaikeuttavia esteitä. Kunnostus on myös toteutettavissa alueen kuivatusolosuhteita heikentämättä. Tästä johtuen esitetty kunnostus on lautakunnan näkemyksen mukaan lähtökohtaisesti kannatettava. Kaupungin roolin asiassa tulee kuitenkin esitetyllä tavalla olla lähinnä hallinnollinen, sillä esimerkiksi ympäristö- ja lupapalvelujen toimialalla ei ole resursseja osallistua kunnostuksen käytännön toteuttamiseen. Kunnostukseen liittyvät kustannukset, sekä tarvittavan luvan lupamaksukustannukset tulee osoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikölle. Hakemuksen tekemisen ehtona tulee myös olla, että Merikarvian kunta on toisena hakijana.

Uksjoen tapauksessa kaikki kunnostuksen kohteeksi tulevien alueiden omistajat eivät hakemusluonnoksen mukaan kannata kutupaikkojen sorastuksia. Aiheesta 13.12.2017 pidetyssä keskustelutilaisuudessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikön edustaja on liitemuistion mukaan todennut, että kaikki mahdolliset kunnostukset tehtäisiin maanomistajien suostumuksella. Hakemusluonnoksessa haetaan vesilain 2 luvun 13a §:n tarkoittamaa oikeutta kaikille niille alueille, joissa kunnostusta on tarkoitus tehdä. Kyseisen lakikohdan mukaan hakijalle voidaan myöntää tarvittava oikeus toisen alueeseen yleistä etua edistävän hankkeen toteuttamiseksi, jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät ja hanketta voidaan pitää yleisen tarpeen vaatimana.Tällainen tarve voi liittyä mm. yleisen virkistyskäytön tai luonnonsuojelun edistämiseen. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi, että kunnostustoimia voitaisiin tehdä ilman vesialueen omistajan lupaakin.

Jatkovalmistelussa pyydetyn Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan ennakoimattomien haittojen ja niistä johtuvien korvausten maksamisen todennäköisyys on pieni ja kyseinen riski on hallittavissa aluehallintoviranomaisen myöntämän luvan lupaehdoissa. Lautakunta näkeekin, että kaupungin kanta esitettyyn hakemusasiaan tulee määrittää muilla perusteilla kuin ennakoimattomien haittojen mahdollisuudella. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan näkemyksen mukaan Porin kaupunki voi allekirjoittaa hakemuksen esitetyn hakemusluonnoksen pohjalta, mikäli myös Merikarvian kunta sen allekirjoittaa ja Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa mahdollisten kunnostusten ja kalataloudellisen kunnostusluvan kustannuksista. Koska kunnostusprosessi eri vaiheineen on kestänyt jo kymmenisen vuotta, lautakunta ei näe järkevänä hakea lupaa töiden aloittamiseksi ennen luvan tulemista lainvoimaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus